Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, *abyste °vydávali těla svá &v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši. °Fp 4,18 Jk 4,4 1Pt 2,5 *Ř 6,13-16 &1K 6,20
2. A *nepřipodobňujte se světu tomuto, ale &proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, °jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá. °Ef 5,17 1Te 4,3 Žd 5,14 *Jk 4,4 1Pt 1,14 1J 2,15 &Ef 4,23
3. Neboť pravím (skrze *milost, kteráž dána jest mi,) každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby &ne více smyslil, než sluší smysliti, ale ÷aby smyslil v středmosti, tak °jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry. °1K 12,11 Ef 4,7 *Ř 1,5 &1K 4,6-7 ÷Př 25,27
4. Nebo jakož v jednom těle °mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla, °Ef 4,16 1K 12,12
5. Tak mnozí *jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové. *1K 12,27 Ef 1,23 5,23
6. Ale °majíce obdarování rozdílná podle milosti, kteráž dána jest nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle pravidla víry; °1K 12,4 Ef 4,7 1Pt 4,10
7. Buďto *úřad, v bedlivém přisluhování; buďto ten, jenž učí, v vyučování. *1K 12,28 Ef 4,7 1Pt 4,10-11
8. Též kdo napomíná, v napomínání; ten, °jenž rozdává, dávej v upřímnosti; kdož jiným předložen &jest, konej úřad svůj s pilností; =kdo milosrdenství ÷činí, s ochotností. °Mt 6,2 L 11,41 =Dt 15,7-8-10 2K 9,7 &1Tm 5,17 ÷2K 9,7
9. Milování buď bez *pokrytství; °v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému. °Ž 97,10 Am 5,15 *1Tm 1,5 1Pt 1,22
10. Láskou °bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, =uctivostí se vespolek předcházejte, °1Pt 1,22 2,17 Žd 13,1 Ef 4,3 1Te 4,9 2Pt 1,7 =Fp 2,3 1Pt 5,5
11. V pracech neleniví, *duchem vroucí, příhodnosti času šetřící, *Zj 3,15
12. Nadějí °se radující, =v souženích trpěliví, +na modlitbě ustaviční, °Fp 4,4 1Te 5,8 L 10,20 =Ř 5,3 Sk 14,22 Žd 10,36 12,2 Jk 5,7 +L 18,1 Ef 6,18
13. V *potřebách s svatými se sdělující, °přívětivosti k hostem následující. °Žd 13,2 1Pt 4,9 *1K 16,1
14. Dobrořečte °protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte. °Mt 5,44 1K 4,12
15. Radujte s radujícími, a plačte s *plačícími. *Ž 35,13
16. Buďte °vespolek jednomyslní, ne =vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce. °15,5 1K 1,10 =Př 3,7 Iz 5,21 L 1,51 14,11 18,14 Ž 131,1
17. Nebuďte *opatrní sami u sebe. Žádnému °zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce =dobré přede všemi lidmi, °Př 20,22 *3,7 26,12-16 Iz 5,21 1Te 5,15 1Pt 3,9 Mt 5,40 =1K 8,10 1Pt 2,12 2K 8,21
18. Jestliže °jest možné, pokudž na vás jest, *se všemi lidmi pokoj majíce, °Žd 12,14 *Mk 9,50 Žd 12,14
19. Ne sami *sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; &nebo psáno jest: °Mně pomsta, já odplatím, praví Pán. °&Dt 32,35 Žd 10,30 *Lv 19,18 Mt 5,39
20. A protož °lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho. °Př 25,21 Mt 5,44
21. Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.