Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Buďtež tedy následovníci *Boží, jakožto synové milí. *Mt 5,45-48 1Pt 1,15-16
2. A °choďtež v lásce, jakož &i Kristus miloval nás, a ÷vydal sebe samého za nás, ßdar a **obět Bohu u vůni rozkošnou. °J 13,14-34 15,12 &Ga 2,20 ÷Ř 5,6-8 ߎd 8,3 **9,14
3. Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství, aniž jmenováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté,
4. A tolikéž mrzkost, ani bláznové mluvení, ani šprýmování, kteréžto věci jsou nenáležité, ale raději ať jest díků činění.
5. Víte zajisté o tom, °že žádný smilník aneb nečistý, ani &lakomec, (jenž jest modloslužebník,) nemá dědictví v království Kristově a Božím. °Ga 5,21 1K 6,9-10 Zj 22,15 &Ko 3,5
6. Žádný vás *nesvoď marnými řečmi; nebo pro &takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané. *Jr 29,8 Mt 24,4 1K 15,33 1Tm 6,20 &Mt 12,37
7. Nebývejtež tedy účastníci jejich.
8. Byli jste zajisté někdy *temnosti, ale již nyní jste &světlo v Pánu. Jakožto synové ÷světla choďte, 1Te 5,*4-5 *1Pt 2,9 &L 16,8 2K 3,18 ÷Mt 5,14-16 Fp 2,15
9. (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,)
10. O to *stojíce, což by se dobře líbilo Pánu. *Ř 12,2 Fp 1,10
11. A °neobcujte s skutky &neužitečnými tmy, ale raději ÷je trescete. °1K 5,11 2Te 3,6 Ř 6,22 &13,12 Mt 18,17
12. Nebo což se tajně děje od nich, mrzko jest o tom i mluviti.
13. Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, což všecko zjevuje, světlo jest.
14. Protož *praví: &Probuď se ty, jenž spíš, a ÷vstaň z mrtvých, ßa zasvítíť se tobě Kristus. *Iz 60,1 &1K 15,34 ÷Ř 6,4-5 ßIz 9,2
15. Viztež tedy, kterak byste *opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří, *Př 14,18
16. Vykupujíce °čas; nebo dnové zlí jsou. °Ko 4,5 Ř 12,11
17. Protož nebývejte neopatrní, °ale rozumějící, která by byla vůle Páně. °Ř 12,2 1Te 4,3 L 21,34
18. A *neopíjejte se vínem, v němžto jest &prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým, Iz 28,7 *Př 20,1 23,29 Iz 5,11-22 L 21,34 &1Pt 4,4
19. Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v *chvalách, a v &písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu, *Ko 3,16 &Zj 15,3
20. Díky °činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci, °Ko 3,17 1Te 5,18 1Pt 2,5
21. Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.
22. Ženy mužům svým *poddány buďte jako Pánu. Ko 3,18 *Gn 3,16
23. Nebo °muž jest hlava ženy, jako i &Kristus jest ÷hlava církve, a onť jest ßSpasitel těla. °1,22 4,15 1K 11,3 &Ř 12,5 ÷Ko 1,18 ßSk 5,31 1J 4,14
24. A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.
25. Muži °milujte ženy své, jako i Kristus &miloval církev, a =vydal sebe samého za ni, °Ko 3,19 1Pt 3,7 =Ga 1,4 &2,20
26. Aby ji *posvětil, očistiv ji °obmytím vody ÷v slovu, °÷Tt 3,5 1Pt 3,21 1J 1,7 *J 17,17
27. Aby ji sobě postavil *slavnou církev, &nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, °ale aby byla svatá a bez úhony. °Ko 1,22 Ef 1,4 1Te 3,13 *Ž 45,14 &Pís 4,7
28. Takť jsou povinni muži milovati ženy své jako svá vlastní těla. Kdo miluje ženu svou, sebeť samého miluje.
29. Žádný zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti, ale *krmí a chová je, jakožto i Pán církev. *4,16
30. Neboť *jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho. *Ř 12,5
31. A protoť opustí °člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i =budouť dva jedno tělo. °Mt 19,5 Gn 2,24 =1K 6,16
32. Tajemství toto veliké jest, ale já pravím o Kristu a o církvi.
33. Avšak i vy, jeden každý z vás, manželku svou tak jako sám sebe miluj. Žena pak ať se bojí muže svého.