Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Buďtež tedy následovníci *Boží, jakožto synové milí. *Mt 5,45-48 1Pt 1,15-16
1. Be ye therefore followers of God, as dear children;
2. A °choďtež v lásce, jakož &i Kristus miloval nás, a ÷vydal sebe samého za nás, ßdar a **obět Bohu u vůni rozkošnou. °J 13,14-34 15,12 &Ga 2,20 ÷Ř 5,6-8 ߎd 8,3 **9,14
2. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.
3. Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství, aniž jmenováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté,
3. But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
4. A tolikéž mrzkost, ani bláznové mluvení, ani šprýmování, kteréžto věci jsou nenáležité, ale raději ať jest díků činění.
4. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.
5. Víte zajisté o tom, °že žádný smilník aneb nečistý, ani &lakomec, (jenž jest modloslužebník,) nemá dědictví v království Kristově a Božím. °Ga 5,21 1K 6,9-10 Zj 22,15 &Ko 3,5
5. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
6. Žádný vás *nesvoď marnými řečmi; nebo pro &takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané. *Jr 29,8 Mt 24,4 1K 15,33 1Tm 6,20 &Mt 12,37
6. Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.
7. Nebývejtež tedy účastníci jejich.
7. Be not ye therefore partakers with them.
8. Byli jste zajisté někdy *temnosti, ale již nyní jste &světlo v Pánu. Jakožto synové ÷světla choďte, 1Te 5,*4-5 *1Pt 2,9 &L 16,8 2K 3,18 ÷Mt 5,14-16 Fp 2,15
8. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:
9. (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,)
9. (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)
10. O to *stojíce, což by se dobře líbilo Pánu. *Ř 12,2 Fp 1,10
10. Proving what is acceptable unto the Lord.
11. A °neobcujte s skutky &neužitečnými tmy, ale raději ÷je trescete. °1K 5,11 2Te 3,6 Ř 6,22 &13,12 Mt 18,17
11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
12. Nebo což se tajně děje od nich, mrzko jest o tom i mluviti.
12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
13. Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, což všecko zjevuje, světlo jest.
13. But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.
14. Protož *praví: &Probuď se ty, jenž spíš, a ÷vstaň z mrtvých, ßa zasvítíť se tobě Kristus. *Iz 60,1 &1K 15,34 ÷Ř 6,4-5 ßIz 9,2
14. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
15. Viztež tedy, kterak byste *opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří, *Př 14,18
15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
16. Vykupujíce °čas; nebo dnové zlí jsou. °Ko 4,5 Ř 12,11
16. Redeeming the time, because the days are evil.
17. Protož nebývejte neopatrní, °ale rozumějící, která by byla vůle Páně. °Ř 12,2 1Te 4,3 L 21,34
17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
18. A *neopíjejte se vínem, v němžto jest &prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým, Iz 28,7 *Př 20,1 23,29 Iz 5,11-22 L 21,34 &1Pt 4,4
18. And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
19. Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v *chvalách, a v &písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu, *Ko 3,16 &Zj 15,3
19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
20. Díky °činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci, °Ko 3,17 1Te 5,18 1Pt 2,5
20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
21. Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.
21. Submitting yourselves one to another in the fear of God.
22. Ženy mužům svým *poddány buďte jako Pánu. Ko 3,18 *Gn 3,16
22. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
23. Nebo °muž jest hlava ženy, jako i &Kristus jest ÷hlava církve, a onť jest ßSpasitel těla. °1,22 4,15 1K 11,3 &Ř 12,5 ÷Ko 1,18 ßSk 5,31 1J 4,14
23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
24. A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.
24. Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
25. Muži °milujte ženy své, jako i Kristus &miloval církev, a =vydal sebe samého za ni, °Ko 3,19 1Pt 3,7 =Ga 1,4 &2,20
25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
26. Aby ji *posvětil, očistiv ji °obmytím vody ÷v slovu, °÷Tt 3,5 1Pt 3,21 1J 1,7 *J 17,17
26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
27. Aby ji sobě postavil *slavnou církev, &nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, °ale aby byla svatá a bez úhony. °Ko 1,22 Ef 1,4 1Te 3,13 *Ž 45,14 &Pís 4,7
27. That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
28. Takť jsou povinni muži milovati ženy své jako svá vlastní těla. Kdo miluje ženu svou, sebeť samého miluje.
28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
29. Žádný zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti, ale *krmí a chová je, jakožto i Pán církev. *4,16
29. For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
30. Neboť *jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho. *Ř 12,5
30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
31. A protoť opustí °člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i =budouť dva jedno tělo. °Mt 19,5 Gn 2,24 =1K 6,16
31. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
32. Tajemství toto veliké jest, ale já pravím o Kristu a o církvi.
32. This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.
33. Avšak i vy, jeden každý z vás, manželku svou tak jako sám sebe miluj. Žena pak ať se bojí muže svého.
33. Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.