Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Když Sion napochoduje domů

Když Sion napochoduje domů

9. srpna 2011 na Sonlight Ministries

Verše ke čtení: Daniel 7:21-22

Nacházíme se v sedmém dni, přichází půlnoc, protože noc předchází ráno. Boží slovo říká, že den je „večer a ráno", takže večer a noc přichází před ranním světlem. („I byl večer a bylo jitro, den…")

Bůh chce pozdvihnout svoji pravici. Bratr Tommy Hicks viděl ve vizi Tělo Kristovo, jak leží pokryté mnoha lovícími, škodícími zvířaty. Potom přišlo třesení, a všechna zvířata utekla. Jakmile se Tělo zklidnilo, zvířata se vrátila, ale když se pravá ruka Těla, a potom i levá ruka pozvedly směrem k nebi, ta zvířata úplně nadobro utekla. Bůh se chystá pozvednout svoji pravici (Žalm 98:1: „Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho."). Bůh spoléhá na svoji pravici, aby byl nepřítel poražen v příhodný čas, když přichází „plnost časů" (Efezským 1:10: „Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.").

Daniel 7: 21-22: „Viděl jsem, an roh ten válku vedl s svatými, a přemáhal je, až přišel Starý dnů, a oddán jest soud svatým výsostí, A ČAS PŘIŠEL, ABY TO KRÁLOVSTVÍ SVATÍ OBDRŽELI."

Musím vás, bratří, nabádat, abyste nikdy nepřestávali děkovat Hospodinu za to, že vás učinil součástí mocného společenství, a za to, že vás vytrhuje z temnoty tohoto hříšného světa a vede vás do Krista. Amen.

Máme ve svých srdcích velikou touhu uvidět ďábla poraženého a Boží lid osvobozený. Přišla mi na mysl tato písnička:

I want to see Israel marching. Chci uvidět Izrael pochodovat.
I want to hear the trumpet call. Chci uslyšet volání hlasu trubky.
I want to climb Zion’s mountain. Chci vystoupit na horu Sion.
I want to see Great Babylon fall. Chci uvidět pád velikého Babylona.
I want to see Jesus reigning, Chci uvidět Ježíše vládnout
On King David’s royal throne. na královském trůnu krále Davida.
Oh, won’t it be a glorious sight to see, Ó, nebude-li to slavný pohled,

When Zion comes marching home. když Sion napochoduje domů!

My (tato generace) jsme lidem, který za velmi krátkou dobu uvidí slávu Boha na zemi. Zpočátku to nebude moc příjemné. Předtím, než dojdeme k rannímu světlu, musíme projít temnotou (mnohým utrpením).

Skutky 2:17: „A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha svého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou."

Tento verš nám dává mnoho radosti (ze slávy, která přichází) při vylití Ducha svatého na věřící, a z mocných skutků, které následují; přesto, když se podíváme pozorněji, vidíme, že přijde také mnoho utrpení a námahy, porodních bolestí.

(Vybráno z časopisu The Omega Message, duben 1997, strana 18-19)

Myšlenka na tento den: Je touhou vašeho srdce vidět ďábla poraženého a Boží lid osvobozený? Pokud ano, můžete si být jistí, že se vaše srdce dotklo srdce Božího.