Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Krátké zamyšlení nad pravdou

„A totoť pravím proto, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.“ Kol. 2,4

Pocházím z křesťanského prostředí a přijde mi, že křesťan se někdy může ocitnout ve velkém nebezpečí a to že se může oklamat líbivými řečmi. Jelikož tyto řeči, mohou být hodně podobné pravdě, ale nemusí byt Pravdou. Slova mohou vypadat jako pravda, dokonce v nich může být i část pravdy. Ale pravdou být nemusí.

Pro mě je někdy těžké najít Pravdu, jelikož jsem navštívila mnoho církvi a měla jsem zkušenost, že na jeden verš z Bible jsem slyšela více názorů, pohledů, interpretací a pro mě bylo těžké rozeznat, která církev to vykládá správně.

Slyšela jsem jednu vtipnou poznámku na toto téma, že je nejlepší navštívit všechny církve, protože jistota je jistota, a nějaká církev přece musí mít pravdu. Tak ať ji neminu a jdu navštívit všechny.

Já tuto poznámku spíše brala s rezervou a vzpomněla jsem si na slova jednoho kazatele, který říkal, že předtím než člověk začne číst Bibli, tak je dobré se předem pomodlit, aby mu ukázal pravdu a zjevil hloubku verše v duchovní rovině. On každý verš má v sobě ukrytou hloubku a Bůh ji zjeví tomu, kdo bude tuto hloubku při čtení hledat a modlit se za to, aby mu Bůh zjevil hlubší podstatu.

„Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“ Jan 7,17

Bůh chce, abychom se s Ním radili o všem. Kdo hledá moudrost u Hospodina a má na Něho upřený zrak, tak se nemůže splést.

Nedávno jsem četla 9. kapitolu Jozue a přišlo mi až neuvěřitelně snadné, jak se nechali izraelité oklamat podvodnými řečmi Gabonitů a uzavřeli s nimi smlouvu. Neptali se na radu Hospodina. Mysleli si, že s takovou maličkostí nemusejí obtěžovat Boha, Ale nedopadlo to dobře.

Bůh po nás chce, abychom se ve všem s Ním radili, jelikož On je ta Pravda, cesta i život. (Jan 14,6)

sestra Pavla