Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Víra v Kristovu krev – 1. část

Víra v Kristovu krev - 1. část

17. srpna 2011 na Sonlight Ministries

Verše ke čtení: 3. Mojžíšova 17:10-11

Bylo nám řečeno, že jsme spaseni skrze krev Ježíše Krista. Podívejme se na to, co znamená „spaseni skrze krev". Bůh mluví o krvi a životě zvířete ve 3. Mojžíšově 17. Předkládá se tu princip, že „život…je v krvi". Život zvířete je v krvi zvířete. Můj život je v mé krvi. Je to tak jednoduché, jak to Bůh předložil. Jestliže má krev provést očištění duše a krev zvířat je pouze prototypem, stínem pravé krve Ježíše Krista, tak tato krev fungovala, když se aplikovala vírou. Bylo nám řečeno, že v Egyptě krví zvířat pomazali veřeje dveří a nadpraží nade dveřmi. Když do toho domu přišli ďáblové, duchové temnoty a smrti, a uviděli na dveřích krev, nemohli té krvi čelit, protože zářila skrze víru osoby, která jí dveře potřela. Byla to VÍRA V KREV JEŽÍŠE KRISTA. Myslete na to, že mluvíme o BOŽÍCH PRINCIPECH.

Jestliže krev každého stvoření má v sobě energii, život, potom krev Ježíše Krista má v sobě Boží život. Boží život je něco, čemu ďáblové nemohou čelit, co nemohou přemoci. Pokud člověk zhřeší, je přenesen ze světla do temnoty. Bůh učinil Adama a Adam byl ve světle. Adam zhřešil, a odpadl ze světla do království temnoty. Existují tedy DVĚ KRÁLOVSTVÍ – království světla a království temnoty. Přichází Ježíš a Jeho úmyslem je přenést nás z království temnoty do království světla. (Viz Kolossenským 1:13-14 a Efezským 5:8.) Protože nás Bůh chce přenést z království temnoty do království světla, je zde něco, co MUSÍME UDĚLAT MY. A to něco se týká Krve.

Úplně na začátku, když Adam zhřešil, ztratil svoji vládu, moc, Boží energii. Ježíš Kristus přišel, aby obnovil padlé Adamovo pokolení, a tak přinesl energii Božího života člověku na dosah. Když Bůh říká, že musíte přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele proto, abyste mohli přijmout JEHO KREV, znamená to, že vy sami činíte rozhodnutí. Všichni jsme byli součástí království temnoty, zrozeni v hříchu a zplozeni v nepravosti. Patřili jsme do království temnoty, aniž bychom pro to cokoli udělali. Pokud jste se narodili a nejste znovuzrozeni, pak jste součástí království temnoty, nezávisle na tom, jak dobrým či hodným člověkem jste. Můžete tisíckrát chodit do církve, platit desátky, milionkrát se účastnit večeře Páně a kázat slovo stejně jako apoštol Pavel, ale pokud nejste znovuzrozeni, jste stále ještě v království temnoty. Proto ti, kteří jsou v království temnoty, musí nejdřív něco udělat, aby mohli být podle Božího slova přeneseni do království světla. Musí uplatnit svoji svobodnou vůli. K tomu, abychom se stali hříšníky, jsme svoji svobodnou vůli nepoužili – jako hříšníci jsme se narodili. Proto Bůh musí každému člověku otevřít cestu, aby uplatnil svoji svobodnou vůli k tomu, aby mohl být v království světla.

Bůh řekl v Římanům 10:9-10, že každý, kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude spasen. Tím, že se svobodně rozhodneme, vzýváme jméno Hospodinovo, když prosíme Ježíše, aby nás spasil, protože si uvědomujeme, že jsme hříšníci, a nechceme jimi být. Bůh vás potom podle svého zákona, podle svého pravidla, musí spasit. A jak nás tedy spasí? Spasí nás tím, že se naší duše dotkne krví Ježíše Krista. Když se krev Ježíše Krista dotkne oblasti lidské existence zvané duše, člověk je obživen, ožije. Byl mrtvý, mrtvý ve svých přestoupeních a hříších, a nyní je živý. Bůh učinil Adama živou duší a Adam zemřel. K tomu, aby Ježíš Kristus přivedl Adama zpět k životu, musí ho přetvořit v živou duši. Tím, jak se vaší duše dotýká krví, vaše duše ožívá.

Co myslím tím, že ožívá? Vaše duše přichází k vědomí a chce nyní jiné jídlo. Už se nechce dále sytit věcmi světa, odpadky, temnotou. CHCE SVĚTLO. Toto je základní rozdíl mezi spaseným člověkem a tím, kdo spasen není. Spasený člověk chce život. To neznamená, že je dokonalý. Ve chvíli, kdy vzývá Ježíše Krista, je stejně tak nedokonalý, jako byl předtím, ale změnil své místo, je nyní v království světla. Nyní má právo na strom života. STROM ŽIVOTA, kterým je JEŽÍŠ KRISTUS, jej začíná sytit skrze Ducha svatého. Do jeho bytí začíná proudit nová energie. Začíná ve své mysli přemýšlet jinak. Jeho city začínají cítit jinak. Jeho vůle se mění. Už více netouží po tělesnosti. Toto je rozdíl mezi tím, kdo je spasen, a tím, kdo spasen není.

(Vybráno z knihy The Book of Revelation, 1. díl, strana 101-103)

Myšlenka na tento den: Dotkla se vaší duše Kristova krev? Pokud ano, syťte se jiným pokrmem, než nabízí tento svět; syťte se ze stromu života, kterým je Ježíš Kristus.