And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

Bible

Bible Kralická

King James Version

1. Protož prosímť vás já *vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší na povolání vaše, kterýmž povoláni jste, *3,1 Sk 21,13-33
1. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
2. Se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce,
2. With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
3. Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v *svazku pokoje. *Ko 3,14-15
3. Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
4. Jedno jest *tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání vašeho. *Ř 12,5
4. There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
5. Jeden *Pán, jedna víra, jeden křest, *Dt 6,4 1K 8,4-6 12,5
5. One Lord, one faith, one baptism,
6. Jeden °Bůh a &Otec všech, kterýž jest ÷nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás. °Mk 12,29 1K 8,6 12,6 &Mal 2,10 ÷Ř 11,36
6. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
7. Jednomu pak každému z nás dána jest *milost podle míry obdarování Kristova. *Ř 12,3 Ef 3,7
7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
8. Protož °Písmo: Vstoupiv na výsost, jaté vedl &vězně, a dal dary lidem. °Ž 68,19 &Ko 2,15
8. Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
9. Ale to, že °vstoupil, co jest, jediné že i sstoupil prve do &nejnižších stran země? °J 3,13 6,62 &1Pt 3,19
9. (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
10. Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i °vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby &naplnil všecko. °Mk 16,19 Sk 2,33 &Jr 23,24
10. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
11. A °onť jest dal některé zajisté *apoštoly, některé pak &proroky, ÷jiné evangelisty, jiné pastýře ßa učitele, °*1K 12,28 &Sk 11,27 ÷2Tm 4,5 ßŘ 12,7
11. And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
12. Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova,
12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
13. Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
13. Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
14. Abychom již více nebyli °děti, zmítající se &a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; °1K 14,20 Iz 28,9 1K 14,20 &Mt 11,7 Žd 13,9
14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
15. Ale *pravdu činíce v lásce, °rosťme v něj všelikterak, v toho, =kterýž jest hlava, totiž Kristus, °Ko 1,10 2Pt 3,18 =Ef 1,22 5,23 1K 11,3 Ko 1,18 *Ga 4,16
15. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
16. Z kteréhožto *všecko tělo příslušně spojené a svázané po všech kloubích přisluhování, podle vnitřní moci v míru jednoho každého údu, zrůst těla činí, k vzdělání svému v lásce. *Ř 12,5
16. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
17. A protož totoť pravím a osvědčuji v Pánu, abyste již více nechodili, jako i jiní pohané chodí, *v marnosti mysli své, *Ř 1,18-21
17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
18. Zatemnění v *rozumu, &odcizeni jsouce od života Božího, pro ÷neznámost, kteráž jest v nich z zatvrzení srdce jejich. *1,18 &2,12 ÷1Te 4,5
18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
19. Kteřížto *zoufavše sobě, vydali se v nestydatost, aby všelikou nečistotu páchali s chtivostí. *Ř 1,24-26
19. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
20. Ale vy ne tak jste se *vyučili následovati Krista, *Mt 11,29
20. But ye have not so learned Christ;
21. Ač jestliže jste ho slyšeli a o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v Ježíšovi,
21. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
22. Totiž, *složiti ono první &obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících, *Ko 3,8 Žd 12,1 &Ef 2,2-3 Tt 3,3
22. That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
23. Obnoviti *se pak duchem mysli vaší, *Ř 12,2 Ko 3,10
23. And be renewed in the spirit of your mind;
24. A *obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy. *Ř 6,4 2K 5,17 Ko 3,9
24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
25. Protož °složíce lež, &mluvtež pravdu jeden každý s bližním svým; nebo jsme ÷vespolek údové. °1Pt 2,1 Ko 3,9 &Za 8,16 ÷Ř 12,5
25. Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
26. Hněvejte se, °a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši. °Ž 4,5 Jk 1,19
26. Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
27. Nedávejte *místa ďáblu. *Jk 4,7 1Pt 5,9
27. Neither give place to the devil.
28. Kdo kradl, již více nekraď, ale raději °pracuj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti nuznému. °1Te 4,11
28. Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
29. Žádná řeč °mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům. °5,4-6 Mt 12,36
29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
30. A *nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto &znamenáni jste ÷ke dni vykoupení. *Iz 7,13 63,10 &Ř 8,16 ÷L 21,28 Ř 8,23
30. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
31. Všeliká *hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, i rouhání buď odjato od vás, se vší zlostí, *Ko 3,8-19
31. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
32. Ale °buďte k sobě vespolek *dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám. °Ko 3,12-13 *Fp 2,1 1Pt 3,8
32. And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.