And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

Bible study

1. Kniha (o) °rodu Ježíše Krista &syna Davidova, ÷syna Abrahamova. °L 3,23n &2S 7,12 Ř 1,3 ÷Gn 12,3
2. Abraham zplodil °Izáka. Izák pak zplodil =Jákoba. Jákob zplodil +Judu a bratří jeho. °Gn 21,2-3 =25,26 +29,35 L 3,34
3. Judas pak °zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak =zplodil Ezroma. Ezrom +zplodil Arama. °Gn 38,29-30 =46,12 Rt 4,18 +4,19
4. Aram pak °zplodil Aminadaba. Aminadab pak &zplodil Názona. Názon zplodil Salmona. °1Pa 2,10 &Rt 4,20
5. Salmon °zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil &Obéda z Rut. Obéd pak ÷zplodil Jesse. °Rt 4,21 1Pa 2,11 &Rt 4,17 ÷4,22
6. Jesse *zplodil Davida krále. David pak král °zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova. °2S 12,24 *1S 17,12
7. Šalomoun °zplodil Roboáma. Roboám =zplodil Abiáše. Abiáš +zplodil Azu. °1Pa 3,10 1Kr 11,43 =1Kr 14,31 +15,8 2Pa 14,1
8. Aza *zplodil Jozafata. Jozafat zplodil &Joráma. Jorám ÷zplodil Oziáše. *1Kr 15,24 &22,51 1Pa 3,11 ÷2Kr 8,24
9. Oziáš pak *zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. &Achas zplodil Ezechiáše. *2Kr 15,7 &16,20
10. Ezechiáš pak °zplodil Manasesa. A Manases =zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. °2Kr 20,21 =21,18 1Pa 3,13
11. Joziáš pak *zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském. *1Pa 3,15 2Pa 36,1-4-8
12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil °Salatiele. Salatiel pak =zplodil Zorobábele. °1Pa 3,17 =Ezd 3,2 Ag 1,1
13. A Zorobábel *zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora. *1Pa 3,19
14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.
16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se *JEŽÍŠ, jenž slove Kristus. *27,17-22
17. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.
18. Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka *jeho Maria snoubena byla °Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest &těhotná z Ducha svatého. °L 1,27-34 *2,5 &L 1,35
19. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v *lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. *Nu 5,12n
20. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z °Ducha svatého jest. °L 1,32-35
21. Porodíť °pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od =hříchů jejich. °L 1,31 =Iz 53,11 L 1,30 Sk 4,12 Ef 1,7
22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:
23. Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno *jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh. Iz 7,14 *Iz 8,8-10
24. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
25. Ale nepoznal jí, *až i porodila Syna svého °prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš. °*L 2,7