And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

Bible

Bible Kralická

King James Version

1. Kniha (o) °rodu Ježíše Krista &syna Davidova, ÷syna Abrahamova. °L 3,23n &2S 7,12 Ř 1,3 ÷Gn 12,3
1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2. Abraham zplodil °Izáka. Izák pak zplodil =Jákoba. Jákob zplodil +Judu a bratří jeho. °Gn 21,2-3 =25,26 +29,35 L 3,34
2. Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3. Judas pak °zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak =zplodil Ezroma. Ezrom +zplodil Arama. °Gn 38,29-30 =46,12 Rt 4,18 +4,19
3. And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4. Aram pak °zplodil Aminadaba. Aminadab pak &zplodil Názona. Názon zplodil Salmona. °1Pa 2,10 &Rt 4,20
4. And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5. Salmon °zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil &Obéda z Rut. Obéd pak ÷zplodil Jesse. °Rt 4,21 1Pa 2,11 &Rt 4,17 ÷4,22
5. And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6. Jesse *zplodil Davida krále. David pak král °zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova. °2S 12,24 *1S 17,12
6. And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7. Šalomoun °zplodil Roboáma. Roboám =zplodil Abiáše. Abiáš +zplodil Azu. °1Pa 3,10 1Kr 11,43 =1Kr 14,31 +15,8 2Pa 14,1
7. And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8. Aza *zplodil Jozafata. Jozafat zplodil &Joráma. Jorám ÷zplodil Oziáše. *1Kr 15,24 &22,51 1Pa 3,11 ÷2Kr 8,24
8. And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9. Oziáš pak *zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. &Achas zplodil Ezechiáše. *2Kr 15,7 &16,20
9. And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10. Ezechiáš pak °zplodil Manasesa. A Manases =zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. °2Kr 20,21 =21,18 1Pa 3,13
10. And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11. Joziáš pak *zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském. *1Pa 3,15 2Pa 36,1-4-8
11. And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil °Salatiele. Salatiel pak =zplodil Zorobábele. °1Pa 3,17 =Ezd 3,2 Ag 1,1
12. And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13. A Zorobábel *zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora. *1Pa 3,19
13. And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
14. And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.
15. And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se *JEŽÍŠ, jenž slove Kristus. *27,17-22
16. And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.
17. So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18. Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka *jeho Maria snoubena byla °Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest &těhotná z Ducha svatého. °L 1,27-34 *2,5 &L 1,35
18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v *lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. *Nu 5,12n
19. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z °Ducha svatého jest. °L 1,32-35
20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21. Porodíť °pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od =hříchů jejich. °L 1,31 =Iz 53,11 L 1,30 Sk 4,12 Ef 1,7
21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:
22. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23. Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno *jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh. Iz 7,14 *Iz 8,8-10
23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
24. Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25. Ale nepoznal jí, *až i porodila Syna svého °prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš. °*L 2,7
25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.