Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. A protož *neníť již žádného odsouzení těm, &kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž ÷nechodícím podle těla, ale podle Ducha. *10,4 &2K 5,17 ÷Ga 5,16
2. Nebo *zákon Ducha života v Kristu Ježíši, °vysvobodil &mne od zákona hřícha a smrti. °*J 8,36 *Ga 5,1 *Ř 3,27 6,18 &7,23
3. Nebo °seč nemohl býti Zákon, byv &mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v ÷podobnosti těla hřícha, a to příčinou =hřícha, odsoudil hřích na těle, °3,28 Sk 13,39 Ga 2,16 Žd 7,16-&18 =÷2K 5,21 ÷Ga 3,13
4. Aby *spravedlnost Zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podle těla, ale podle Ducha. *2,26
5. Ti °zajisté, kteříž jsou *podle těla živi, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž jsou živi podle Ducha, oblibují to, což jest Ducha. °*1K 2,14
6. Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj,
7. Protože smýšlení těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned může býti.
8. Protož ti, kteříž *jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou. *1K 2,14
9. Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž *Duch Boží &přebývá v vás. Jestližeť pak kdo ÷Ducha Kristova nemá, tenť není jeho. *1K 3,16 &2K 13,5 ÷Ga 4,6
10. A jest-liť Kristus v vás, tedy ač tělo umrtveno jest pro hřích, však duch živ jest pro spravedlnost.
11. Jestližeť pak *Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá &v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, °obživí ÷i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás. °÷1K 6,14 2K 5,1 Fp 3,21 *Ř 6,4 Sk 2,24 &Ř 8,9 ÷6,5
12. A takž tedy, bratří, *dlužníciť jsme ne tělu, abychom podle těla živi byli. *6,7-18
13. Nebo *budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete. *Ez 18,4-9 Ef 4,22 5,3 Ko 3,5-6
14. Nebo *kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. Ga 4,6 *Ř 8,5-6 J 3,6
15. Nepřijali jste *zajisté °Ducha služby opět k &bázni, ale =přijali jste Ducha ÷synovství, v němžto voláme Abba, totiž ßOtče. °*2Tm 1,7 =÷Ga 3,26 4,6 *1K 2,12 &Mk 4,40-41 ß14,36
16. A °tenť Duch *osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. °2K 1,22 5,5 Ef 1,13 4,30 *Ř 9,1
17. A jestliže *synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, °však tak, jestliže spolu s ním trpíme, ÷abychom spolu i oslaveni byli. °2Tm 2,11 *Ga 4,7 &Sk 14,22 ÷1Pt 4,13
18. Nebo tak za to mám, že °nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se &zjeviti má na nás. °Mt 5,12 19,29 2K 4,17 &Ko 3,4 1J 3,2 &Zj 14,13
19. Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.
20. Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,
21. V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.
22. Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,
23. A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť také sami v sobě lkáme, zvolení *synů Božích očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho. *15
24. Nebo *nadějí spaseni jsme. Naděje pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo což kdo vidí, proč by se toho nadál? *2K 5,7
25. Pakli čehož nevidíme, *toho se nadějeme, tedy toho skrze trpělivost očekáváme. *2K 4,18 Žd 11,1
26. Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. °Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten &Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými. °Mt 20,22 Mk 10,38 Jk 4,3 &Za 12,10 Ř 8,15
27. Ten pak, °kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté. °1S 16,7 1Pa 29,12 Ž 7,10 Jr 17,10 20,12 L 16,15
28. Vímeť pak, že *milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle &uložení jeho povoláni jsou. *Jk 1,12 &Ef 1,11 3,11
29. Nebo kteréž předzvěděl, ty *i předzřídil, aby byli &připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl ÷prvorozený mezi mnohými bratřími. *Sk 13,48 &Fp 3,10-21 ÷Ko 1,18
30. Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil.
31. Což tedy díme k tomu? °Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám? °Nu 14,9 Iz 8,13 Ž 56,12 118,6
32. Kterýž ani °vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí &nedal? °Iz 53,5-10 J 3,16 Ř 4,25 Gn 22,16 &Fp 1,29
33. Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? °Bůh jest, jenž ospravedlňuje. °3,25 Iz 53,11 50,8 Jr 23,6 33,16 1K 6,11 Tt 3,7
34. Kdo jest, *ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na &pravici Boží jest, kterýž také i ÷oroduje za nás. *Jb 34,29 Iz 50,9 &Ž 110,1 Mk 16,19 ÷Ř 8,27 Žd 7,25 1J 2,1
35. A protož kdo *nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč? *Pís 8,6-7
36. Jakož °psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití. °Ž 44,23 1K 4,9 2K 4,11
37. Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.
38. Jist jsem *zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani &nastávající věci, ani budoucí, *Fp 1,6 2Tm 1,12 &1K 3,22
39. Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od *lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem. *2Tm 1,9