Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. A protož *neníť již žádného odsouzení těm, &kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž ÷nechodícím podle těla, ale podle Ducha. *10,4 &2K 5,17 ÷Ga 5,16
1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
2. Nebo *zákon Ducha života v Kristu Ježíši, °vysvobodil &mne od zákona hřícha a smrti. °*J 8,36 *Ga 5,1 *Ř 3,27 6,18 &7,23
2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.
3. Nebo °seč nemohl býti Zákon, byv &mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v ÷podobnosti těla hřícha, a to příčinou =hřícha, odsoudil hřích na těle, °3,28 Sk 13,39 Ga 2,16 Žd 7,16-&18 =÷2K 5,21 ÷Ga 3,13
3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:
4. Aby *spravedlnost Zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podle těla, ale podle Ducha. *2,26
4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
5. Ti °zajisté, kteříž jsou *podle těla živi, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž jsou živi podle Ducha, oblibují to, což jest Ducha. °*1K 2,14
5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.
6. Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj,
6. For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
7. Protože smýšlení těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned může býti.
7. Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.
8. Protož ti, kteříž *jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou. *1K 2,14
8. So then they that are in the flesh cannot please God.
9. Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž *Duch Boží &přebývá v vás. Jestližeť pak kdo ÷Ducha Kristova nemá, tenť není jeho. *1K 3,16 &2K 13,5 ÷Ga 4,6
9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.
10. A jest-liť Kristus v vás, tedy ač tělo umrtveno jest pro hřích, však duch živ jest pro spravedlnost.
10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.
11. Jestližeť pak *Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá &v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, °obživí ÷i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás. °÷1K 6,14 2K 5,1 Fp 3,21 *Ř 6,4 Sk 2,24 &Ř 8,9 ÷6,5
11. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.
12. A takž tedy, bratří, *dlužníciť jsme ne tělu, abychom podle těla živi byli. *6,7-18
12. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.
13. Nebo *budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete. *Ez 18,4-9 Ef 4,22 5,3 Ko 3,5-6
13. For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.
14. Nebo *kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. Ga 4,6 *Ř 8,5-6 J 3,6
14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
15. Nepřijali jste *zajisté °Ducha služby opět k &bázni, ale =přijali jste Ducha ÷synovství, v němžto voláme Abba, totiž ßOtče. °*2Tm 1,7 =÷Ga 3,26 4,6 *1K 2,12 &Mk 4,40-41 ß14,36
15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
16. A °tenť Duch *osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. °2K 1,22 5,5 Ef 1,13 4,30 *Ř 9,1
16. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:
17. A jestliže *synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, °však tak, jestliže spolu s ním trpíme, ÷abychom spolu i oslaveni byli. °2Tm 2,11 *Ga 4,7 &Sk 14,22 ÷1Pt 4,13
17. And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.
18. Nebo tak za to mám, že °nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se &zjeviti má na nás. °Mt 5,12 19,29 2K 4,17 &Ko 3,4 1J 3,2 &Zj 14,13
18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
19. Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.
19. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.
20. Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,
20. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,
21. V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.
21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.
22. Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,
22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
23. A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť také sami v sobě lkáme, zvolení *synů Božích očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho. *15
23. And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.
24. Nebo *nadějí spaseni jsme. Naděje pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo což kdo vidí, proč by se toho nadál? *2K 5,7
24. For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for?
25. Pakli čehož nevidíme, *toho se nadějeme, tedy toho skrze trpělivost očekáváme. *2K 4,18 Žd 11,1
25. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
26. Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. °Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten &Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými. °Mt 20,22 Mk 10,38 Jk 4,3 &Za 12,10 Ř 8,15
26. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
27. Ten pak, °kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté. °1S 16,7 1Pa 29,12 Ž 7,10 Jr 17,10 20,12 L 16,15
27. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God.
28. Vímeť pak, že *milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle &uložení jeho povoláni jsou. *Jk 1,12 &Ef 1,11 3,11
28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.
29. Nebo kteréž předzvěděl, ty *i předzřídil, aby byli &připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl ÷prvorozený mezi mnohými bratřími. *Sk 13,48 &Fp 3,10-21 ÷Ko 1,18
29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.
30. Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil.
30. Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.
31. Což tedy díme k tomu? °Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám? °Nu 14,9 Iz 8,13 Ž 56,12 118,6
31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
32. Kterýž ani °vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí &nedal? °Iz 53,5-10 J 3,16 Ř 4,25 Gn 22,16 &Fp 1,29
32. He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
33. Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? °Bůh jest, jenž ospravedlňuje. °3,25 Iz 53,11 50,8 Jr 23,6 33,16 1K 6,11 Tt 3,7
33. Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth.
34. Kdo jest, *ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na &pravici Boží jest, kterýž také i ÷oroduje za nás. *Jb 34,29 Iz 50,9 &Ž 110,1 Mk 16,19 ÷Ř 8,27 Žd 7,25 1J 2,1
34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.
35. A protož kdo *nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč? *Pís 8,6-7
35. Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
36. Jakož °psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití. °Ž 44,23 1K 4,9 2K 4,11
36. As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.
37. Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.
37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
38. Jist jsem *zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani &nastávající věci, ani budoucí, *Fp 1,6 2Tm 1,12 &1K 3,22
38. For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
39. Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od *lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem. *2Tm 1,9
39. Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.