And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

Bible study

1. Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,
2. Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu *jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu. *Nu 24,17
3. To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.
4. A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.
5. Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:
6. A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský. Mi 5,2 J 7,42
7. Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.
8. A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.
9. Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.
10. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.
11. I všedše do domu, *nalezli dítě s Marijí matkou jeho, &a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru. *L 2,16 &Ž 72,10 Iz 60,6
12. A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.
13. Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.
14. Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.
15. A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: °Z Egypta povolal jsem Syna svého. °Oz 11,1 Nu 24,8
16. Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.
17. Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího:
18. Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; °Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není. °Jr 31,15 Gn 35,19
19. Když pak umřel Herodes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě,
20. Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou *zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dítěte. *Ex 4,19
21. Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské.
22. A uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Herodesa otce svého, obával se tam jíti; a napomenut jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských.
23. A přišed, bydlil v *městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský &slouti bude. *L 1,26 &Sd 13,5 Iz 11,1