Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Na *počátku bylo &Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl ÷Bůh. Gn 1,1 1J 1,1-2 &Zj 19,13 ÷1J 5,20
1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2. To bylo na počátku u Boha.
2. The same was in the beginning with God.
3. Všecky *věci skrze °ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. °Gn 1,2 *Ž 33,6 *Ef 3,9 Ko 1,16 Žd 1,2
3. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4. V něm život °byl, a život byl světlo lidí. °5,26 8,12 9,5 12,46 1J 5,11
4. In him was life; and the life was the light of men.
5. A to *Světlo v &temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. *8,12 &Iz 60,2
5. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
6. Byl °člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. °Mal 3,1 Mt 3,1-3 Mk 1,2 L 3,2
6. There was a man sent from God, whose name was John.
7. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby *všickni uvěřili skrze něho. *Ko 1,28
7. The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8. Nebyl on to *Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle. *5,35
8. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9. Tenť byl to *pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. *3,19 8,12
9. That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10. Na světě byl, a °svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal. °Žd 11,3
10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.
11. He came unto his own, and his own received him not.
12. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc °syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho, °Ř 8,15 Ga 3,26 2Pt 1,4 1J 3,2 1Pt 1,14
12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13. Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z *Boha zplozeni jsou. *3,5-7 1J 5,4
13. Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14. A Slovo to tělo °učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a =viděli jsme ÷slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) +plné milosti a **pravdy. °Mt 1,16 L 2,7 Iz 7,14 =Mt 17,2 Iz 40,5 +Ko 1,19 2,9 ÷Iz 60,1 **L 2,40
14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
15. Jan °svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já. °Mt 3,11
15. John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
16. A z plnosti °jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. °Ko 2,9-10 1,19 J 3,34
16. And of his fulness have all we received, and grace for grace.
17. Nebo °zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest. °Ex 20,1n-3
17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
18. Boha °žádný nikdy neviděl, ale jednorozený &Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil. °Ex 33,20 Dt 4,12-15 Ko 1,15 1Tm 6,16 1J 4,12 &Mt 11,27
18. No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
19. A totoť jest svědectví *Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi? *5,33
19. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
20. I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že já nejsem ten °Kristus. °Sk 13,25 J 3,28
20. And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
21. I otázali se ho: Což pak? Eliáš °jsi ty? I řekl: Nejsem. Tedy jsi =ten Prorok? Odpověděl: Nejsem. °Mt 11,14 =Dt 18,15
21. And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
22. I řekli jemu: Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě?
22. Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
23. Řekl: °jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Izaiáš prorok. °Iz 40,3 Mt 3,3 Mk 1,3 L 3,4
23. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
24. Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.
24. And they which were sent were of the Pharisees.
25. I otázali se ho a řekli jemu: Pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
25. And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
26. Odpověděl jim Jan, řka: °Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. °Mt 3,11
26. John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
27. Ten ačkoli °po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka. °3,26-28
27. He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.
28. Toto v *Betabaře stalo se °za Jordánem, kdežto Jan křtil. °3,23 J 10,40 *Sd 7,24
28. These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
29. Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, *Beránek Boží, kterýž snímá hřích &světa. *Ex 12,3 Iz 53,7 1Pt 1,19 &Iz 53,4-6-11
29. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
30. Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž *mne předšel; nebo přednější jest nežli já. *15
30. This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
31. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven *byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou. *7,4
31. And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
32. A svědectví vydal Jan, *řka: Viděl sem Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a zůstal na něm. Mt 3,16 Mk 1,10-*11 L 3,22
32. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
33. A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí *Duchem svatým. *Sk 1,5
33. And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
34. A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.
34. And I saw, and bare record that this is the Son of God.
35. Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,
35. Again the next day after John stood, and two of his disciples;
36. A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, °Beránek Boží. °29 Ex 12,3 Iz 53,7 Sk 8,32
36. And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
37. I slyšeli ho dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.
37. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
38. I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim: 39. Co hledáte?
38. Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
39. A oni řekli jemu: Rabbi, (jenž se vykládá: Mistře,) kde bydlíš?
39. He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
40. Dí jim: Pojďte a vizte. I šli, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den; neb bylo již okolo desáté hodiny.
40. One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
41. Byl pak *Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním. *Mt 4,18
41. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
42. I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme *Mesiáše, jenž se vykládá Kristus. *Dn 9,24n
42. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.
43. I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti °budeš Céfas, jenž se vykládá Petr. °Mt 16,18
43. The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
44. Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl jemu: Pojď za mnou.
44. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
45. A byl °Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. °12,21
45. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
46. Nalezl také Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž °psal Mojžíš v Zákoně a =Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta. °Gn 3,15 22,18 26,4 49,10 Dt 18,15 =Iz 7,14 9,6 40,11 45,8 Jr 23,5-6 Ez 34,23 Mi 5,2 Dn 9,24
46. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.
47. I řekl jemu Natanael: A může z °Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu Filip: Pojď &a viz. °7,41 Mt 2,23 &J 1,40
47. Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
48. Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě *Izraelitský, v němžto &lsti není. *Ř 9,4 &Ž 32,2 73,1
48. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.
49. Řekl mu Natanael: Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.
49. Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
50. Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi *Syn Boží, ty jsi ten Král Izraelský. *Mt 14,33
50. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.
51. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť jsem řekl: Viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš.
51. And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.
52. I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte °nebe otevřené, a anděly *Boží vstupující a sstupující na Syna člověka. °*Gn 28,12 Sk 7,56 *Mt 4,11