Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Na *počátku bylo &Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl ÷Bůh. Gn 1,1 1J 1,1-2 &Zj 19,13 ÷1J 5,20
2. To bylo na počátku u Boha.
3. Všecky *věci skrze °ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. °Gn 1,2 *Ž 33,6 *Ef 3,9 Ko 1,16 Žd 1,2
4. V něm život °byl, a život byl světlo lidí. °5,26 8,12 9,5 12,46 1J 5,11
5. A to *Světlo v &temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. *8,12 &Iz 60,2
6. Byl °člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. °Mal 3,1 Mt 3,1-3 Mk 1,2 L 3,2
7. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby *všickni uvěřili skrze něho. *Ko 1,28
8. Nebyl on to *Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle. *5,35
9. Tenť byl to *pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. *3,19 8,12
10. Na světě byl, a °svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal. °Žd 11,3
11. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.
12. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc °syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho, °Ř 8,15 Ga 3,26 2Pt 1,4 1J 3,2 1Pt 1,14
13. Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z *Boha zplozeni jsou. *3,5-7 1J 5,4
14. A Slovo to tělo °učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a =viděli jsme ÷slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) +plné milosti a **pravdy. °Mt 1,16 L 2,7 Iz 7,14 =Mt 17,2 Iz 40,5 +Ko 1,19 2,9 ÷Iz 60,1 **L 2,40
15. Jan °svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já. °Mt 3,11
16. A z plnosti °jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. °Ko 2,9-10 1,19 J 3,34
17. Nebo °zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest. °Ex 20,1n-3
18. Boha °žádný nikdy neviděl, ale jednorozený &Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil. °Ex 33,20 Dt 4,12-15 Ko 1,15 1Tm 6,16 1J 4,12 &Mt 11,27
19. A totoť jest svědectví *Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi? *5,33
20. I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že já nejsem ten °Kristus. °Sk 13,25 J 3,28
21. I otázali se ho: Což pak? Eliáš °jsi ty? I řekl: Nejsem. Tedy jsi =ten Prorok? Odpověděl: Nejsem. °Mt 11,14 =Dt 18,15
22. I řekli jemu: Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě?
23. Řekl: °jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Izaiáš prorok. °Iz 40,3 Mt 3,3 Mk 1,3 L 3,4
24. Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.
25. I otázali se ho a řekli jemu: Pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
26. Odpověděl jim Jan, řka: °Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. °Mt 3,11
27. Ten ačkoli °po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka. °3,26-28
28. Toto v *Betabaře stalo se °za Jordánem, kdežto Jan křtil. °3,23 J 10,40 *Sd 7,24
29. Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, *Beránek Boží, kterýž snímá hřích &světa. *Ex 12,3 Iz 53,7 1Pt 1,19 &Iz 53,4-6-11
30. Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž *mne předšel; nebo přednější jest nežli já. *15
31. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven *byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou. *7,4
32. A svědectví vydal Jan, *řka: Viděl sem Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a zůstal na něm. Mt 3,16 Mk 1,10-*11 L 3,22
33. A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí *Duchem svatým. *Sk 1,5
34. A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.
35. Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,
36. A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, °Beránek Boží. °29 Ex 12,3 Iz 53,7 Sk 8,32
37. I slyšeli ho dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.
38. I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim: 39. Co hledáte?
39. A oni řekli jemu: Rabbi, (jenž se vykládá: Mistře,) kde bydlíš?
40. Dí jim: Pojďte a vizte. I šli, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den; neb bylo již okolo desáté hodiny.
41. Byl pak *Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním. *Mt 4,18
42. I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme *Mesiáše, jenž se vykládá Kristus. *Dn 9,24n
43. I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti °budeš Céfas, jenž se vykládá Petr. °Mt 16,18
44. Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl jemu: Pojď za mnou.
45. A byl °Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. °12,21
46. Nalezl také Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž °psal Mojžíš v Zákoně a =Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta. °Gn 3,15 22,18 26,4 49,10 Dt 18,15 =Iz 7,14 9,6 40,11 45,8 Jr 23,5-6 Ez 34,23 Mi 5,2 Dn 9,24
47. I řekl jemu Natanael: A může z °Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu Filip: Pojď &a viz. °7,41 Mt 2,23 &J 1,40
48. Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě *Izraelitský, v němžto &lsti není. *Ř 9,4 &Ž 32,2 73,1
49. Řekl mu Natanael: Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.
50. Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi *Syn Boží, ty jsi ten Král Izraelský. *Mt 14,33
51. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť jsem řekl: Viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš.
52. I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte °nebe otevřené, a anděly *Boží vstupující a sstupující na Syna člověka. °*Gn 28,12 Sk 7,56 *Mt 4,11