Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.
2. Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo *žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s &ním. *Sk 2,22 &J 9,16 Sk 10,38
3. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: *Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. *Tt 3,5 Mt 18,3
4. Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?
5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z *vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího. *Ez 36,25-27 1Pt 3,21 Žd 10,23
6. Což se narodilo *z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. *Gn 5,2 Ř 3,23 8,5
7. Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.
8. Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, *odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se &z Ducha narodil. *Ž 135,7 Kaz 11,5 &1K 2,11
9. Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak *mohou tyto věci býti? *6,52-60 Ez 36,26
10. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
11. Amen, amen pravím tobě: Že *což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. *7,16 8,28 12,49
12. Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám praviti nebeské, uvěříte?
13. Nebo *žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi. *6,62 Mt 28,2 Ef 4,9
14. A jakož jest °Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí =povýšen býti Syn člověka, °Nu 21-8,9 2Kr 18,4 =J 8,28 12,32
15. Aby každý, kdož *věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. *6,36 Mk 16,16
16. Nebo °tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, =kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. °Ř 5,8 8,32 1J 4,9 =J 3,36 6,40 Mk 16,16 1J 5,10
17. Neboť jest °neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen &byl svět skrze něho. °L 9,56 J 9,39 &1J 4,9
18. Kdož *věří v něho, nebude odsouzen, °ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. °8,24 *5,24 Mk 16,16
19. Toto pak jest ten *soud, že °Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí. °1,*5-9 *1J 2,9
20. Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.
21. Ale °kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou. °Ef 5,8
22. Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a °křtil. °4,1-2
23. A °Jan také křtil v Enon, *blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, &a křtili se. °Mt 3,6-&16 *1S 9,4 &Mk 1,5
24. Nebo ještě °Jan nebyl vsazen do žaláře. °Mt 4,12 14,3 L 3,19-20
25. Tedy vznikla *otázka mezi Židy a některými z učedlníků Janových o očišťování. *Sk 15,2
26. I °přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten, kterýž byl s tebou *za Jordánem, jemužs ty &svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni jdou k němu. °Mt 3,11-*13 Mk 1,8 L 3,16 &J 3,11
27. Odpověděl Jan a řekl: *Nemůžť člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo s nebe. *19,11 1K 4,7
28. Vy sami *svědkové jste mi, že jsem pověděl: °Nejsem já Kristus, ale &že jsem =poslán před ním. °1,20-*30 =1,33 Mk 1,2 L 7,27 &Mal 3,1 Mt 11,10
29. Kdož °má nevěstu, ženichť jest, přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost má naplněna jest. °Iz 54,5 62,5 2K 11,2 Zj 21,2
30. Onť *musí růsti, já pak menšiti se. *2S 3,1
31. Kdož jest °shůry přišel, nade všeckyť jest; kdožť jest z země, zemskýť jest, a zemské věci mluví. Ale ten, jenž s nebe přišel, nade všecky jest. °8,23 1K 15,47
32. A což viděl a slyšel, °toť svědčí, ale =svědectví jeho žádný nepřijímá. °5,19-20 =3,11
33. Kdož pak přijímá svědectví jeho, zpečetil jest to, že Bůh °pravdomluvný jest. °8,26 7,17 Dt 7,9 Ř 3,4
34. Nebo *ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává °Bůh ducha. °Iz 61,1 L 4,18 Ž 45,8 *J 1,16
35. Otec miluje Syna °a všecko dal v ruku jeho. °Mt 11,27 Mt 28,18 L 10,22 Ž 8,7 Žd 2,8
36. Kdož °věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest *nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm. °6,40 1J 5,12 *3,18 Mk 16,16