Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.
1. There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
2. Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo *žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s &ním. *Sk 2,22 &J 9,16 Sk 10,38
2. The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
3. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: *Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. *Tt 3,5 Mt 18,3
3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
4. Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?
4. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z *vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího. *Ez 36,25-27 1Pt 3,21 Žd 10,23
5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
6. Což se narodilo *z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. *Gn 5,2 Ř 3,23 8,5
6. That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
7. Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.
7. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
8. Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, *odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se &z Ducha narodil. *Ž 135,7 Kaz 11,5 &1K 2,11
8. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
9. Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak *mohou tyto věci býti? *6,52-60 Ez 36,26
9. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
10. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
10. Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
11. Amen, amen pravím tobě: Že *což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. *7,16 8,28 12,49
11. Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
12. Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám praviti nebeské, uvěříte?
12. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
13. Nebo *žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi. *6,62 Mt 28,2 Ef 4,9
13. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
14. A jakož jest °Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí =povýšen býti Syn člověka, °Nu 21-8,9 2Kr 18,4 =J 8,28 12,32
14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
15. Aby každý, kdož *věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. *6,36 Mk 16,16
15. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
16. Nebo °tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, =kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. °Ř 5,8 8,32 1J 4,9 =J 3,36 6,40 Mk 16,16 1J 5,10
16. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
17. Neboť jest °neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen &byl svět skrze něho. °L 9,56 J 9,39 &1J 4,9
17. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
18. Kdož *věří v něho, nebude odsouzen, °ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. °8,24 *5,24 Mk 16,16
18. He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
19. Toto pak jest ten *soud, že °Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí. °1,*5-9 *1J 2,9
19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
20. Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.
20. For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
21. Ale °kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou. °Ef 5,8
21. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
22. Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a °křtil. °4,1-2
22. After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized.
23. A °Jan také křtil v Enon, *blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, &a křtili se. °Mt 3,6-&16 *1S 9,4 &Mk 1,5
23. And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
24. Nebo ještě °Jan nebyl vsazen do žaláře. °Mt 4,12 14,3 L 3,19-20
24. For John was not yet cast into prison.
25. Tedy vznikla *otázka mezi Židy a některými z učedlníků Janových o očišťování. *Sk 15,2
25. Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
26. I °přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten, kterýž byl s tebou *za Jordánem, jemužs ty &svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni jdou k němu. °Mt 3,11-*13 Mk 1,8 L 3,16 &J 3,11
26. And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
27. Odpověděl Jan a řekl: *Nemůžť člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo s nebe. *19,11 1K 4,7
27. John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
28. Vy sami *svědkové jste mi, že jsem pověděl: °Nejsem já Kristus, ale &že jsem =poslán před ním. °1,20-*30 =1,33 Mk 1,2 L 7,27 &Mal 3,1 Mt 11,10
28. Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
29. Kdož °má nevěstu, ženichť jest, přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost má naplněna jest. °Iz 54,5 62,5 2K 11,2 Zj 21,2
29. He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
30. Onť *musí růsti, já pak menšiti se. *2S 3,1
30. He must increase, but I must decrease.
31. Kdož jest °shůry přišel, nade všeckyť jest; kdožť jest z země, zemskýť jest, a zemské věci mluví. Ale ten, jenž s nebe přišel, nade všecky jest. °8,23 1K 15,47
31. He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
32. A což viděl a slyšel, °toť svědčí, ale =svědectví jeho žádný nepřijímá. °5,19-20 =3,11
32. And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
33. Kdož pak přijímá svědectví jeho, zpečetil jest to, že Bůh °pravdomluvný jest. °8,26 7,17 Dt 7,9 Ř 3,4
33. He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
34. Nebo *ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává °Bůh ducha. °Iz 61,1 L 4,18 Ž 45,8 *J 1,16
34. For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
35. Otec miluje Syna °a všecko dal v ruku jeho. °Mt 11,27 Mt 28,18 L 10,22 Ž 8,7 Žd 2,8
35. The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
36. Kdož °věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest *nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm. °6,40 1J 5,12 *3,18 Mk 16,16
36. He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.