Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Což tedy díme? Snad *zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila? *Ga 2,17
2. Nikoli. Kteříž jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?
3. Zdaliž *nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme? *Ga 3,27 *Ko 2,12 1Pt 3,21
4. Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, *jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my &v novotě života chodili. Ef 4,24 &Ko 3,10 *Ř 8,11 Fp 3,11 Ko 2,12 &1K 6,14 Žd 12,1
5. Nebo poněvadž jsme v něj vštípeni připodobněním smrti jeho, tedy *i vzkříšením jemu připodobněni budeme, *8,11 Fp 3,10-11
6. To vědouce, že starý člověk náš s ním *spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu. *Ga 2,20
7. Nebo kdožť *umřel, ospravedlněn jest od hříchu. *1Pt 4,1
8. Jestližeť jsme pak *zemřeli s Kristem, věřímeť, že spolu s ním také živi budeme, 1K 6,14 2K 4,14 *2Tm 2,11
9. Vědouce, že Kristus °vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním již více nepanuje. °Zj 1,18
10. Nebo že jest umřel, hříchu *umřel jednou; že pak &jest živ, živ jest Bohu. *Žd 7,27 &L 20,38 Žd 9,24
11. Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale *živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem. *Ga 2,19 1Pt 2,24
12. *Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, tak abyste &povolovali jemu v žádostech jeho. *5,21 &6,16
13. Aniž vydávejte údů svých za odění nepravosti kterémukoli hříchu, °ale vydávejte se k sloužení Bohu, jakožto vstavše z mrtvých a jsouce živi, a údy své vydávejte za odění spravedlnosti Bohu. °L 1,74-75 Ga 2,20 Žd 9,14 1Pt 4,2
14. Nebo *hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale pod milostí. *Gn 4,7
15. Což tedy? Hřešiti *budeme, když nejsme &pod Zákonem, ale pod milostí? Nikoli. *1 Ga 2,17 &1K 9,21 Ga 2,19
16. Zdaliž °nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto hříchu k smrti, buďto poslušenství k spravedlnosti? °J 8,34 2Pt 2,19 1K 9,24
17. Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.
18. *Vysvobozeni °jsouce pak od hříchu, učiněni jste &služebníci spravedlnosti. °J 8,*32-36 *Ga 5,1 1Pt 2,16 &Ř 16,22
19. Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali údy vaše v službu nečistotě a nepravosti k tomu, abyste činili nepravost, tak již nyní vydávejte údy vaše v službu spravedlnosti ku posvěcení.
20. Nebo když jste byli *služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti. *J 8,34
21. Jaký jste pak užitek měli tehdáž toho, začež se nyní stydíte? Konec zajisté těch věcí jest smrt.
22. Nyní pak *vysvobozeni jsouce od hříchu a podmaněni v službu Bohu, máte užitek váš ku posvěcení, cíl pak život &věčný. *18 &1Pt 1,9
23. Nebo °odplata za hřích jest smrt, ale &milost Boží jest ÷život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. °16 Gn 2,17 Ez 3,18 18,18 33,8 1K 15,21 &Ř 11,6 ÷5,21