Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
2. Víte, *že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili. *6,11
3. Protož známoť vám činím, °že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže &říci Pán Ježíš, jediné v ÷Duchu svatém. °Mk 9,39 &J 13,13 ÷2K 3,5
4. Rozdílníť *pak darové jsou, ale tentýž Duch, *Ř 12,6
5. A rozdílná *jsou přisluhování, ale tentýž Pán, *Ef 4,11
6. A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.
7. Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
8. Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,
9. Jinému víra v témž Duchu, jinému *darové uzdravování v jednostejném Duchu, wrong: *28,30
10. Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému *rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků. *Sk 2,4 10,46
11. Ale °to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje *jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí. °7,7 *Ř 12,3-6
12. Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí °jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus. °Ř 12,4-5 Ef 4,4
13. Skrze *jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo &pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a ÷všickni v jeden duch zapojeni jsme. *J 6,63 Ř 6,4 &Ga 3,28 ÷1K 10,4
14. Nebo *tělo není jeden úd, ale mnozí. *20
15. Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
16. A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
17. Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak bude sluch? Pakli všecko tělo jest sluch, kde povonění?
18. Ale *zřídil Bůh údy jeden každý z nich v těle, tak jakž jest on chtěl. *Ko 2,19
19. Nebo kdyby byli všickni údové jeden úd, kde by bylo tělo?
20. Ale nyní mnozí údové jsou, však jedno tělo.
21. A tak nemůžť oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava nohám: Nepotřebuji vás.
22. Nýbrž mnohem více údové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti, potřební jsou.
23. A kteréž máme za nejméně ctihodné údy v těle, ty větší ctí přistíráme; a nezdobní údové naši hojnější ozdobu mají,
24. Ozdobní pak údové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo, poslednějšímu dav hojnější poctu,
25. Aby nebyla *nesvornost v těle, ale aby údové jedni o druhé vespolek pečovali *11,18
26. A protož jestliže trpí co jeden úd, spolu s ním trpí všickni údové; pakli jest v slávě jeden úd, radují se spolu s ním všickni údové.
27. Vy °pak jste tělo Kristovo, a údové z částky. °Ef 1,23 Ř 12,5
28. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv °apoštoly, druhé proroky, třetí =učitele, potom moci, potom ty, kteří mají ÷dary uzdravování, pomocníky, ßsprávce jiných, rozličnost jazyků mající. °Ef 4,11 2,20 =Sk 13,1 1Tm 5,17 ÷1K 12,9 ßŘ 12,8
29. Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí?
30. Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?
31. Snažujtež *se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži. *14,1