Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
2. Víte, *že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili. *6,11
2. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
3. Protož známoť vám činím, °že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže &říci Pán Ježíš, jediné v ÷Duchu svatém. °Mk 9,39 &J 13,13 ÷2K 3,5
3. Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
4. Rozdílníť *pak darové jsou, ale tentýž Duch, *Ř 12,6
4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
5. A rozdílná *jsou přisluhování, ale tentýž Pán, *Ef 4,11
5. And there are differences of administrations, but the same Lord.
6. A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.
6. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
7. Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
8. Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,
8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
9. Jinému víra v témž Duchu, jinému *darové uzdravování v jednostejném Duchu, wrong: *28,30
9. To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;
10. Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému *rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků. *Sk 2,4 10,46
10. To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:
11. Ale °to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje *jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí. °7,7 *Ř 12,3-6
11. But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
12. Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí °jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus. °Ř 12,4-5 Ef 4,4
12. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.
13. Skrze *jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo &pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a ÷všickni v jeden duch zapojeni jsme. *J 6,63 Ř 6,4 &Ga 3,28 ÷1K 10,4
13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
14. Nebo *tělo není jeden úd, ale mnozí. *20
14. For the body is not one member, but many.
15. Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
15. If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?
16. A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
16. And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?
17. Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak bude sluch? Pakli všecko tělo jest sluch, kde povonění?
17. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?
18. Ale *zřídil Bůh údy jeden každý z nich v těle, tak jakž jest on chtěl. *Ko 2,19
18. But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
19. Nebo kdyby byli všickni údové jeden úd, kde by bylo tělo?
19. And if they were all one member, where were the body?
20. Ale nyní mnozí údové jsou, však jedno tělo.
20. But now are they many members, yet but one body.
21. A tak nemůžť oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava nohám: Nepotřebuji vás.
21. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
22. Nýbrž mnohem více údové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti, potřební jsou.
22. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
23. A kteréž máme za nejméně ctihodné údy v těle, ty větší ctí přistíráme; a nezdobní údové naši hojnější ozdobu mají,
23. And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
24. Ozdobní pak údové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo, poslednějšímu dav hojnější poctu,
24. For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
25. Aby nebyla *nesvornost v těle, ale aby údové jedni o druhé vespolek pečovali *11,18
25. That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.
26. A protož jestliže trpí co jeden úd, spolu s ním trpí všickni údové; pakli jest v slávě jeden úd, radují se spolu s ním všickni údové.
26. And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.
27. Vy °pak jste tělo Kristovo, a údové z částky. °Ef 1,23 Ř 12,5
27. Now ye are the body of Christ, and members in particular.
28. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv °apoštoly, druhé proroky, třetí =učitele, potom moci, potom ty, kteří mají ÷dary uzdravování, pomocníky, ßsprávce jiných, rozličnost jazyků mající. °Ef 4,11 2,20 =Sk 13,1 1Tm 5,17 ÷1K 12,9 ßŘ 12,8
28. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
29. Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí?
29. Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?
30. Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?
30. Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?
31. Snažujtež *se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži. *14,1
31. But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.