Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Protož prosímť vás já *vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší na povolání vaše, kterýmž povoláni jste, *3,1 Sk 21,13-33
2. Se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce,
3. Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v *svazku pokoje. *Ko 3,14-15
4. Jedno jest *tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání vašeho. *Ř 12,5
5. Jeden *Pán, jedna víra, jeden křest, *Dt 6,4 1K 8,4-6 12,5
6. Jeden °Bůh a &Otec všech, kterýž jest ÷nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás. °Mk 12,29 1K 8,6 12,6 &Mal 2,10 ÷Ř 11,36
7. Jednomu pak každému z nás dána jest *milost podle míry obdarování Kristova. *Ř 12,3 Ef 3,7
8. Protož °Písmo: Vstoupiv na výsost, jaté vedl &vězně, a dal dary lidem. °Ž 68,19 &Ko 2,15
9. Ale to, že °vstoupil, co jest, jediné že i sstoupil prve do &nejnižších stran země? °J 3,13 6,62 &1Pt 3,19
10. Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i °vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby &naplnil všecko. °Mk 16,19 Sk 2,33 &Jr 23,24
11. A °onť jest dal některé zajisté *apoštoly, některé pak &proroky, ÷jiné evangelisty, jiné pastýře ßa učitele, °*1K 12,28 &Sk 11,27 ÷2Tm 4,5 ßŘ 12,7
12. Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova,
13. Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
14. Abychom již více nebyli °děti, zmítající se &a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; °1K 14,20 Iz 28,9 1K 14,20 &Mt 11,7 Žd 13,9
15. Ale *pravdu činíce v lásce, °rosťme v něj všelikterak, v toho, =kterýž jest hlava, totiž Kristus, °Ko 1,10 2Pt 3,18 =Ef 1,22 5,23 1K 11,3 Ko 1,18 *Ga 4,16
16. Z kteréhožto *všecko tělo příslušně spojené a svázané po všech kloubích přisluhování, podle vnitřní moci v míru jednoho každého údu, zrůst těla činí, k vzdělání svému v lásce. *Ř 12,5
17. A protož totoť pravím a osvědčuji v Pánu, abyste již více nechodili, jako i jiní pohané chodí, *v marnosti mysli své, *Ř 1,18-21
18. Zatemnění v *rozumu, &odcizeni jsouce od života Božího, pro ÷neznámost, kteráž jest v nich z zatvrzení srdce jejich. *1,18 &2,12 ÷1Te 4,5
19. Kteřížto *zoufavše sobě, vydali se v nestydatost, aby všelikou nečistotu páchali s chtivostí. *Ř 1,24-26
20. Ale vy ne tak jste se *vyučili následovati Krista, *Mt 11,29
21. Ač jestliže jste ho slyšeli a o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v Ježíšovi,
22. Totiž, *složiti ono první &obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících, *Ko 3,8 Žd 12,1 &Ef 2,2-3 Tt 3,3
23. Obnoviti *se pak duchem mysli vaší, *Ř 12,2 Ko 3,10
24. A *obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy. *Ř 6,4 2K 5,17 Ko 3,9
25. Protož °složíce lež, &mluvtež pravdu jeden každý s bližním svým; nebo jsme ÷vespolek údové. °1Pt 2,1 Ko 3,9 &Za 8,16 ÷Ř 12,5
26. Hněvejte se, °a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši. °Ž 4,5 Jk 1,19
27. Nedávejte *místa ďáblu. *Jk 4,7 1Pt 5,9
28. Kdo kradl, již více nekraď, ale raději °pracuj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti nuznému. °1Te 4,11
29. Žádná řeč °mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům. °5,4-6 Mt 12,36
30. A *nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto &znamenáni jste ÷ke dni vykoupení. *Iz 7,13 63,10 &Ř 8,16 ÷L 21,28 Ř 8,23
31. Všeliká *hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, i rouhání buď odjato od vás, se vší zlostí, *Ko 3,8-19
32. Ale °buďte k sobě vespolek *dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám. °Ko 3,12-13 *Fp 2,1 1Pt 3,8