Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Pavel *apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a &Timoteus bratr, *2K 1,1 &Fp 1,1
1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,
2. Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a *věrným bratřím v Kristu: Milost &vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. *Ř 1,7 &1K 1,3
2. To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
3. Díky °činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se, °Fp 1,3 Ř 1,8 Ef 1,15-16
3. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
4. Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce ke všechněm svatým,
4. Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,
5. Pro *naději složenou vám &v nebesích, o níž jste prve slyšeli ÷v slovu pravdy, jenž jest evangelium. 1Pt 1,3-4 &2Tm 1,12 ÷Ef 1,13
5. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;
6. Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken *svět, a ovoce &nese, jako i u vás, od ÷toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě, *Ř 10,18 &Mk 4,8 ÷Fp 1,5
6. Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:
7. Jakož jste se i naučili od °Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův, °4,12
7. As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;
8. Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.
8. Who also declared unto us your love in the Spirit.
9. Protož i my, od toho dne, jakž jsme to *uslyšeli, nepřestáváme °modliti se za vás a žádati, abyste &naplněni byli známostí vůle jeho ÷ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, °Fp 1,9-÷10 *Ef 1,15-16 &Ř 12,2
9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;
10. Abyste *chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, °v každém skutku dobrém, &ovoce vydávajíce a =rostouce v známosti Boží, °Ef 2,10 =4,15 2Pt 3,18 *1K 7,17 &J 15,5-16
10. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;
11. Všelikou mocí zmocněni jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,
11. Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;
12. Díky činíce Otci, kterýž *hodné nás učinil účastnosti &losu svatých v světle, *2K 2,16 3,6 &Sk 26,18
12. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:
13. Kterýž °vytrhl nás z moci temnosti a přenesl &do království ÷milého Syna svého, °1Pt 2,9 *Ef 2,2 Žd 2,14 &1Te 2,12 ÷Mt 3,17
13. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:
14. V *němžto máme vykoupení skrze krev &jeho, totiž odpuštění hříchů, *Ef 1,7 &Sk 20,28
14. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:
15. Kterýž °jest *obraz Boha neviditelného a &prvorozený všeho stvoření. °2K 4,4 *J 14,9 &Ž 89,28 Ř 8,29
15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
16. Nebo °skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto &knížatstva nebo mocnosti; všecko ÷skrze něho a pro něho stvořeno jest. °÷J 1,3 Gn 1,1 Ž 33,6 &Ř 8,38 Ef 1,21 ÷Ř 11,36
16. For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:
17. A *on jest přede vším a všecko jím stojí. *Př 8,25n
17. And he is before all things, and by him all things consist.
18. A °onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel, °Ef 4,15
18. And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.
19. Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,
19. For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
20. A skrze něho aby *smířil s sebou všecko, &v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. Ř 3,25 *5,10 2K 5,18-19 &Iz 9,6 J 16,33
20. And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
21. A vás také °někdy odcizené &a nepřátely, v mysli vaší obrácené k skutkům zlým, nyní již smířil, °Ř 5,10 Ef 2,2 &Ř 8,7
21. And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled
22. Tělem *svým skrze smrt, aby vás postavil &svaté, a neposkvrněné, a bez úhony před obličejem svým, *2Tm 1,10 &L 1,75 Tt 2,14
22. In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:
23. Však jestliže °zůstáváte u víře založení &a pevní, a neuchylujete se od naděje ÷evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno ßvšemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník; °J 15,4-6 &1K 15,58 ÷Ko 1,5 ßMk 16,15
23. If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
24. Kterýž nyní *raduji se z &utrpení mých, kteráž snáším pro vás, a doplňuji ostatky soužení Kristových na těle svém za ÷jeho tělo, °jenž jest církev, °Ef 1,23 *2K 7,4 &1,6-8 ÷Ř 12,5
24. Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:
25. Jejížto učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
25. Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
26. Jenž jest tajemství *skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. *Ř 16,25 *1K 2,10 Ef 3,9 *1,9
26. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
27. Jimžto Bůh ráčil *známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest přebývání Krista v &vás, kterýž jest ÷naděje slávy, *Ř 9,23 16,26 Ef 1,7 &2K 13,5 ÷1Te 1,3 1Tm 1,1
27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
28. Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce *všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. *J 1,7
28. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
29. O čež i *pracuji, &bojuje podle té jeho ÷mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně. *1K 15,10 &2Tm 4,7 ÷Fp 3,21
29. Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.