Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Pavel *apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a &Timoteus bratr, *2K 1,1 &Fp 1,1
2. Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a *věrným bratřím v Kristu: Milost &vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. *Ř 1,7 &1K 1,3
3. Díky °činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se, °Fp 1,3 Ř 1,8 Ef 1,15-16
4. Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce ke všechněm svatým,
5. Pro *naději složenou vám &v nebesích, o níž jste prve slyšeli ÷v slovu pravdy, jenž jest evangelium. 1Pt 1,3-4 &2Tm 1,12 ÷Ef 1,13
6. Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken *svět, a ovoce &nese, jako i u vás, od ÷toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě, *Ř 10,18 &Mk 4,8 ÷Fp 1,5
7. Jakož jste se i naučili od °Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův, °4,12
8. Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.
9. Protož i my, od toho dne, jakž jsme to *uslyšeli, nepřestáváme °modliti se za vás a žádati, abyste &naplněni byli známostí vůle jeho ÷ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, °Fp 1,9-÷10 *Ef 1,15-16 &Ř 12,2
10. Abyste *chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, °v každém skutku dobrém, &ovoce vydávajíce a =rostouce v známosti Boží, °Ef 2,10 =4,15 2Pt 3,18 *1K 7,17 &J 15,5-16
11. Všelikou mocí zmocněni jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,
12. Díky činíce Otci, kterýž *hodné nás učinil účastnosti &losu svatých v světle, *2K 2,16 3,6 &Sk 26,18
13. Kterýž °vytrhl nás z moci temnosti a přenesl &do království ÷milého Syna svého, °1Pt 2,9 *Ef 2,2 Žd 2,14 &1Te 2,12 ÷Mt 3,17
14. V *němžto máme vykoupení skrze krev &jeho, totiž odpuštění hříchů, *Ef 1,7 &Sk 20,28
15. Kterýž °jest *obraz Boha neviditelného a &prvorozený všeho stvoření. °2K 4,4 *J 14,9 &Ž 89,28 Ř 8,29
16. Nebo °skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto &knížatstva nebo mocnosti; všecko ÷skrze něho a pro něho stvořeno jest. °÷J 1,3 Gn 1,1 Ž 33,6 &Ř 8,38 Ef 1,21 ÷Ř 11,36
17. A *on jest přede vším a všecko jím stojí. *Př 8,25n
18. A °onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel, °Ef 4,15
19. Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,
20. A skrze něho aby *smířil s sebou všecko, &v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. Ř 3,25 *5,10 2K 5,18-19 &Iz 9,6 J 16,33
21. A vás také °někdy odcizené &a nepřátely, v mysli vaší obrácené k skutkům zlým, nyní již smířil, °Ř 5,10 Ef 2,2 &Ř 8,7
22. Tělem *svým skrze smrt, aby vás postavil &svaté, a neposkvrněné, a bez úhony před obličejem svým, *2Tm 1,10 &L 1,75 Tt 2,14
23. Však jestliže °zůstáváte u víře založení &a pevní, a neuchylujete se od naděje ÷evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno ßvšemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník; °J 15,4-6 &1K 15,58 ÷Ko 1,5 ßMk 16,15
24. Kterýž nyní *raduji se z &utrpení mých, kteráž snáším pro vás, a doplňuji ostatky soužení Kristových na těle svém za ÷jeho tělo, °jenž jest církev, °Ef 1,23 *2K 7,4 &1,6-8 ÷Ř 12,5
25. Jejížto učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
26. Jenž jest tajemství *skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. *Ř 16,25 *1K 2,10 Ef 3,9 *1,9
27. Jimžto Bůh ráčil *známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest přebývání Krista v &vás, kterýž jest ÷naděje slávy, *Ř 9,23 16,26 Ef 1,7 &2K 13,5 ÷1Te 1,3 1Tm 1,1
28. Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce *všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. *J 1,7
29. O čež i *pracuji, &bojuje podle té jeho ÷mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně. *1K 15,10 &2Tm 4,7 ÷Fp 3,21