Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Chciť zajisté, abyste věděli, *kterakou nesnáz mám o vás a o ty, kteříž jsou v Laodicii a kteřížkoli neviděli tváři mé podle těla, *Fp 1,30 4,3
2. Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku *poznání tajemství Boha i Otce i Krista Pána, *Iz 53,11 Jr 9,24
3. V němžto jsou °skryti všickni pokladové moudrosti a známosti. °1K 1,30 Ž 51,8 1K 1,24
4. A totoť pravím proto, aby °vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí. °Ef 5,6 Ko 2,18
5. Nebo °ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem s vámi jsem, raduje se, a vida &řád váš a ÷utvrzení té víry vaší v Krista. °1K 5,3 1Te 2,17 &1K 14,40 ÷Ko 1,23
6. Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte,
7. Vkořenění *a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se &v ní s díků činěním. *Ef 3,18 &1K 1,5
8. Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí *světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů &světa, a ne podle Krista. *Mt 15,3-9 Ř 16,17 &Ga 4,3-9
9. Nebo v *něm přebývá všecka plnost Božství &tělesně. *J 1,14 &Ko 2,17
10. A vy v něm jste *doplněni, kterýžto jest hlava &všeho knížatstva i mocnosti, *1,28 J 1,16 &Ef 1,21
11. V němžto i *obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše &tělo hříchů v obřezání Kristovu, *Dt 10,16 Ř 2,29 &6,6 Ef 4,22
12. Pohřbeni °jsouce s ním ve křtu, skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze &víru, jíž jste došli z mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých. °Ř 6,4 Ga 3,27 &Ef 1,19
13. A vás, ještě mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu °s ním obživil, odpustiv vám &všecky hříchy, °Ef 2,1-5-11 &L 7,42-48
14. A smazav °proti nám čelící zápis, jenž záležel v ustanoveních, a byl odporný nám, i vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži; °Ef 2,15
15. A *obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, &triumf slaviv nad nimi skrze něj. *Gn 3,15 Ž 68,19 Iz 53,12 Mt 12,29 &2K 2,14
16. Protož °žádný vás *nesuď pro pokrm, aneb pro nápoj, anebo z strany některého svátku, nebo novuměsíce, anebo sobot, °Ř 14,4 *Lv 11,2 Ř 14,2-3 Ga 4,10
17. Kteréžto věci °jsou stín budoucích, ale to, od čehož se stín dělal, jestiť tělo Kristovo. °Žd 8,5 10,1
18. Nižádný vás *nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, vysokomyslně se vydávaje, marně se nadýmaje smyslem těla svého, *Jr 29,8 Ez 13,3 Mt 24,4 Mk 13,5 Ef 5,6
19. A nedrže se hlavy, od níž všecko tělo po kloubích a svazích vzdělané a spojené roste Božím zrůstem.
20. Poněvadž tedy *zemřevše s Kristem osvobozeni jste od živlů světa, pročež tak jako byste živi byli světu, těmi °ceremoniemi dáte se obtěžovati? °Ga 4,3 *Ř 6,3-5 7,4
21. Když říkáte: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej!
22. Kteréžto všecky věci samým užíváním jich přicházejí k zkáze, a toť vše není než podle *přikázání a učení lidských. Mt 15,8-9 *Iz 29,13
23. Ačťkoli pak ty věci mají tvárnost moudrosti, v *způsobu té nábožnosti pošmourné a v povrchní pokoře i v neodpouštění tělu, avšak nejsou v žádné platnosti, když přináležejí toliko k nasycení těla. *18