Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteříž spolu s námi zároveň drahé dosáhli víry, pro spravedlnost Boha našeho a Spasitele Jezukrista:
1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
2. Milost °vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho. °Ga 1,3 1Pt 1,2 Ř 1,7
2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,
3. Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti.
3. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
4. Odkudžto veliká nám a *drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste &skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých. *Iz 56,5 &J 14,23
4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
5. A na to pak vy všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u *víře své ctnost, a v ctnosti &umění, *Pís 4,9 &2Pt 3,18
5. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
6. V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak zbožnost,
6. And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
7. V zbožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku.
7. And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
8. Ty zajisté věci když *budou při vás a to rozhojněné, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista. *J 7,17
8. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
9. Nebo při komž není těchto věcí, slepýť *jest, a toho, což &vzdáleno jest, nevida, zapomenuv na ÷očištění svých starých hříchů. *1J 2,9-11 &Iz 59,9-10 ÷Jk 1,24
9. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.
10. Protož, bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení *učiniti; nebo to &činíce, nepadnete nikdy. *Žd 3,8-14 &1J 3,19
10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:
11. Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k *věčnému království Pána našeho a Spasitele Jezukrista. *1Tm 6,16
11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
12. Protož nezanedbámť vždycky vám připomínati těch věcí, ačkoli umělí i utvrzení jste v přítomné pravdě.
12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.
13. Neboť to mám za spravedlivé, dokudž jsem v tomto stánku, abych vás probuzoval *napomínáním, *3,1
13. Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;
14. Věda, *že brzké jest složení stánku mého, jakož mi i &Pán náš Ježíš Kristus oznámil. *2Tm 4,6 &J 21,18-19
14. Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.
15. Přičinímť se i o to, abyste vy po odchodu mém často se na ty věci rozpomínati mohli.
15. Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.
16. Nebo °ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Jezukrista moc a příchod, =ale jakožto ti, kteříž jsme &očima svýma viděli jeho ÷velebnost. °1K 1,17 2,1-13 =&J 1,14 1J 1,1 &Mt 17,1n ÷L 9,43
16. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
17. Přijalť jest *zajisté od Boha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest &ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo. *Mt 17,5 *Mk 9,7 L 9,35 &Mt 3,17 Mk 1,11 L 3,22 Ko 1,13
17. For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
18. A ten hlas my jsme slyšeli s nebe pošlý, s *ním byvše na oné hoře svaté. *L 9,28n
18. And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
19. A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako *svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a &dennice vzešla v srdcích vašich, *Ž 119,105 J 5,35 2K 4,6 &Zj 2,28 22,16
19. We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:
20. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví *Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. *Ř 12,7 2Tm 3,16
20. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
21. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale °Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé. °2Tm 3,16 Sk 28,25
21. For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.