Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteříž spolu s námi zároveň drahé dosáhli víry, pro spravedlnost Boha našeho a Spasitele Jezukrista:
2. Milost °vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho. °Ga 1,3 1Pt 1,2 Ř 1,7
3. Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti.
4. Odkudžto veliká nám a *drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste &skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých. *Iz 56,5 &J 14,23
5. A na to pak vy všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u *víře své ctnost, a v ctnosti &umění, *Pís 4,9 &2Pt 3,18
6. V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak zbožnost,
7. V zbožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku.
8. Ty zajisté věci když *budou při vás a to rozhojněné, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista. *J 7,17
9. Nebo při komž není těchto věcí, slepýť *jest, a toho, což &vzdáleno jest, nevida, zapomenuv na ÷očištění svých starých hříchů. *1J 2,9-11 &Iz 59,9-10 ÷Jk 1,24
10. Protož, bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení *učiniti; nebo to &činíce, nepadnete nikdy. *Žd 3,8-14 &1J 3,19
11. Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k *věčnému království Pána našeho a Spasitele Jezukrista. *1Tm 6,16
12. Protož nezanedbámť vždycky vám připomínati těch věcí, ačkoli umělí i utvrzení jste v přítomné pravdě.
13. Neboť to mám za spravedlivé, dokudž jsem v tomto stánku, abych vás probuzoval *napomínáním, *3,1
14. Věda, *že brzké jest složení stánku mého, jakož mi i &Pán náš Ježíš Kristus oznámil. *2Tm 4,6 &J 21,18-19
15. Přičinímť se i o to, abyste vy po odchodu mém často se na ty věci rozpomínati mohli.
16. Nebo °ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Jezukrista moc a příchod, =ale jakožto ti, kteříž jsme &očima svýma viděli jeho ÷velebnost. °1K 1,17 2,1-13 =&J 1,14 1J 1,1 &Mt 17,1n ÷L 9,43
17. Přijalť jest *zajisté od Boha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest &ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo. *Mt 17,5 *Mk 9,7 L 9,35 &Mt 3,17 Mk 1,11 L 3,22 Ko 1,13
18. A ten hlas my jsme slyšeli s nebe pošlý, s *ním byvše na oné hoře svaté. *L 9,28n
19. A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako *svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a &dennice vzešla v srdcích vašich, *Ž 119,105 J 5,35 2K 4,6 &Zj 2,28 22,16
20. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví *Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. *Ř 12,7 2Tm 3,16
21. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale °Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé. °2Tm 3,16 Sk 28,25