Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.
1. A Song of degrees. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
2. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.
2. My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.
3. Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.
3. He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
4. Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.
4. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
5. Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.
5. The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
6. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.
6. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
7. Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.
7. The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
8. Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.
8. The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.