Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude.
1. He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.
2. Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.
2. I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
3. Onť zajisté vysvobodí tě z osídla lovce, a od nejjedovatějšího nakažení morního.
3. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.
4. Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho.
4. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
5. Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne.
5. Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;
6. Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího.
6. Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.
7. Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale k tobě se to nepřiblíží.
7. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.
8. Očima toliko svýma to spatříš, a odplatě bezbožných se podíváš.
8. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.
9. Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil,
9. Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;
10. Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému.
10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
11. Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých.
11. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.
12. Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své.
12. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
13. Po lvu a bazališku choditi budeš, a pošlapáš lvíče i draka.
13. Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.
14. Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.
14. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.
15. Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej.
15. He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.
16. Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své.
16. With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.