Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých nechať ostříhá srdce tvé.
1. My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:
2. Dlouhosti zajisté dnů, i let života i pokoje přidadí tobě.
2. For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
3. Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého,
3. Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
4. A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi.
4. So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
5. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.
5. Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
6. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.
6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
7. Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého.
7. Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
8. Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.
8. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
9. Cti Hospodina z statku svého, a z nejpřednějších věcí všech úrod svých,
9. Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
10. A naplněny budou stodoly tvé hojností, a presové tvoji mstem oplývati budou.
10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
11. Kázně Hospodinovy, synu můj, nezamítej, aniž sobě oškliv domlouvání jeho.
11. My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:
12. Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje.
12. For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
13. Blahoslavený člověk nalézající moudrost, a člověk vynášející opatrnost.
13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
14. Lépeť jest zajisté těžeti jí, nežli těžeti stříbrem, anobrž nad výborné zlato užitek její.
14. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
15. Dražší jest než drahé kamení, a všecky nejžádostivější věci tvé nevrovnají se jí.
15. She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.
16. Dlouhost dnů v pravici její, a v levici její bohatství a sláva.
16. Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.
17. Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné.
17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
18. Stromem života jest těm, kteříž jí dosahují, a kteříž ji mají, blahoslavení jsou.
18. She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.
19. Hospodin moudrostí založil zemi, utvrdil nebesa opatrností.
19. The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
20. Uměním jeho propasti protrhují se, a oblakové vydávají rosu.
20. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.
21. Synu můj, nechť neodcházejí ty věci od očí tvých, ostříhej zdravého naučení a prozřetelnosti.
21. My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:
22. I budeť to životem duši tvé, a ozdobou hrdlu tvému.
22. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.
23. Tehdy choditi budeš bezpečně cestou svou, a v nohu svou neurazíš se.
23. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.
24. Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude libý sen tvůj.
24. When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.
25. Nelekneš se strachu náhlého, ani zpuštění bezbožníků, když přijde.
25. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.
26. Nebo Hospodin bude doufání tvé, a ostříhati bude nohy tvé, abys nebyl lapen.
26. For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.
27. Nezadržuj dobrodiní potřebujícím, když s to býti můžeš, abys je činil.
27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
28. Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám, maje to u sebe.
28. Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.
29. Neukládej proti bližnímu svému zlého, kterýž s tebou dověrně bydlí.
29. Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
30. Nevaď se s člověkem bez příčiny, jestližeť neučinil zlého.
30. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.
31. Nechtěj záviděti muži dráči, aniž zvoluj které cesty jeho.
31. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.
32. Nebo ohavností jest Hospodinu převrácenec, ale s upřímými tajemství jeho.
32. For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.
33. Zlořečení Hospodinovo jest v domě bezbožníka, ale příbytku spravedlivých žehná:
33. The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.
34. Poněvadž posměvačům on se posmívá, pokorným pak dává milost.
34. Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.
35. Slávu moudří dědičně obdrží, ale blázny hubí pohanění.
35. The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.