Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej.
1. Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days.
2. Dej částku sedmi aneb i osmi, nebo nevíš, co zlého bude na zemi.
2. Give a portion to seven, and also to eight; for thou knowest not what evil shall be upon the earth.
3. Když se naplňují oblakové, déšť na zem vydávají; a když padá dřevo na poledne aneb na půlnoci, na kteréž místo padá to dřevo, tu zůstává.
3. If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth: and if the tree fall toward the south, or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be.
4. Kdo šetří větru, nebude síti; a kdo hledí na husté oblaky, nebude žíti.
4. He that observeth the wind shall not sow; and he that regardeth the clouds shall not reap.
5. Jakož ty nevíš, která jest cesta větru, a jak rostou kosti v životě těhotné, tak neznáš díla Božího, kterýž činí všecko.
5. As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.
6. Hned z jitra rozsívej símě své, a u večer nedávej odpočinutí ruce své; nebo ty nevíš, co jest lepšího, to-li či ono, čili obé jednostejně dobré jest.
6. In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good.
7. Příjemnéť jest zajisté světlo, a milá věc očima viděti slunce;
7. Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun:
8. A však, by mnoho let živ jsa člověk, ve všech těch veselil by se, tedy rozpomenul-li by se na dny temnosti, jak jich mnoho bude, cožkoli přeběhlo, počte za marnost.
8. But if a man live many years, and rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that cometh is vanity.
9. Radujž se tedy, mládenče, v mladosti své, a nechť tě obveseluje srdce tvé ve dnech mladosti tvé, a choď po cestách srdce svého, a podlé žádosti očí svých, než věz, že tě s tím se vším přivede Bůh na soud.
9. Rejoice, O young man, in thy youth; and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes: but know thou, that for all these things God will bring thee into judgment.
10. Anobrž odejmi hněv od srdce svého, a odvrať zlost od těla svého; nebo dětinství a mladost jest marnost.
10. Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity.