Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,
1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
2. Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu *jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu. *Nu 24,17
2. Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
3. To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.
3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
4. A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.
4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
5. Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:
5. And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
6. A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský. Mi 5,2 J 7,42
6. And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
7. Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.
7. Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.
8. A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.
8. And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
9. Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.
9. When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
10. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.
10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
11. I všedše do domu, *nalezli dítě s Marijí matkou jeho, &a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru. *L 2,16 &Ž 72,10 Iz 60,6
11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.
12. A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.
12. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
13. Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.
13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
14. Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.
14. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
15. A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: °Z Egypta povolal jsem Syna svého. °Oz 11,1 Nu 24,8
15. And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.
16. Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.
16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.
17. Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího:
17. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,
18. Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; °Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není. °Jr 31,15 Gn 35,19
18. In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
19. Když pak umřel Herodes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě,
19. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,
20. Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou *zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dítěte. *Ex 4,19
20. Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.
21. Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské.
21. And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
22. A uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Herodesa otce svého, obával se tam jíti; a napomenut jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských.
22. But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:
23. A přišed, bydlil v *městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský &slouti bude. *L 1,26 &Sd 13,5 Iz 11,1
23. And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.