Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto °vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi. °L 12,35
1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
2. Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.
2. And five of them were wise, and five were foolish.
3. Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje.
3. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
4. Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.
4. But the wise took oil in their vessels with their lamps.
5. A když prodléval Ženich, *zdřímaly se všecky a zesnuly. *13,25
5. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
6. O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu.
6. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
7. Tedy *vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své. *L 12,36-37
7. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
8. Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou.
8. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
9. I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě.
9. But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
10. A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, *vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře. *L 13,25
10. And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
11. Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.
11. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
12. A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, °neznámť vás. °7,21-23 L 13,25-27
12. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
13. Bdětež °tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde. °24,42 Mk 13,33 L 12,36 21,36 1K 16,13 Ef 6,18 Ko 4,2 1Te 5,6 1Pt 4,8 5,8 Zj 3,2 16,15
13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.
14. Neb tak se díti bude, jako když °člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj. °Mk 13,34 L 19,12
14. For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
15. I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned.
15. And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.
16. Odšed pak ten, kterýž vzal pět hřiven, těžel jimi, i vydělal jiných pět hřiven.
16. Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
17. Též i ten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě.
17. And likewise he that had received two, he also gained other two.
18. Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi, a skryl peníze pána svého.
18. But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
19. Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, i činil počet s nimi.
19. After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.
20. A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj, jiných pět hřiven získal jsem jimi.
20. And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
21. I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, *nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. *24,47 L 22,29-30
21. His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
22. Přistoupiv pak ten, kterýž byl dvě hřivně vzal, dí: Pane, dvě hřivně jsi mi dal, aj, jiné dvě jimi získal jsem.
22. He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.
23. Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.
23. His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
24. Přistoupiv *pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk &přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi nerozsypal, *L 19,20-21 &J 6,60
24. Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
25. I boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého jest.
25. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
26. A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče *zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal, *18,32
26. His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
27. Protož měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s *požitkem. *L 19,23
27. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
28. Nu vezmětež od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.
28. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
29. (Nebo °každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.) °13,12 Mk 4,25 L 8,18 19,26
29. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
30. A toho neužitečného služebníka uvrztež do temností zevnitřních. Tamť bude °pláč a škřipení zubů. °8,12 22,13 Mt 13,42 24,51
30. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
31. A když °přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své, °16,27 24,30 26,64 Mk 13,26 L 21,27 Sk 1,11 2Te 1,7 Ju 1,14 Zj 1,7 Za 14,5
31. When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
32. A °shromážděni budou před něj všickni národové. I =rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. °16,27 Ř 14,10 2K 5,10 =Mt 3,12 13,30-49
32. And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
33. A postavíť *ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici. *Ez 34,17-20
33. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
34. Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám °připraveným od &ustanovení světa. °20,23 Mk 10,40 &Mt 13,35
34. Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
35. Nebo jsem °lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem =jsem býval, a přijali jste mne; °Iz 58,7 Ez 18,7 Žd 6,10 =13,2
35. For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
36. Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem *byl, a navštívili jste mne; v °žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně. °2Tm 1,16 *Jk 1,27
36. Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
37. Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
37. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?
38. Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
38. When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
39. Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
39. Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
40. A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: °Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. °10,42 Př 14,31 17,5 19,17 J 13,20 Mk 9,41 Žd 6,10
40. And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
41. Potom dí i těm, kteříž na levici budou: °Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho. °7,23 Ž 6,9 L 13,27
41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
42. Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
42. For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
43. Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, *a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne. *Jb 22,6
43. I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
44. Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
44. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
45. Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
45. Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.
46. I °půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného. °J 5,29 Dn 12,2
46. And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.