Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské, Mk 1,4 L 3,3 J 3,23
2. A řka: Pokání *čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. *4,17 Mk 1,15 L 24,47 Sk 2,38
3. Totoť jest zajisté ten Předchůdce předpověděný od °Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho. °Iz 40,3 Mk 1,3 L 3,4 J 1,23
4. Měl *pak Jan roucho z srstí velbloudových a pás kožený okolo bedr svých, a pokrm jeho byl &kobylky a med lesní. 2Kr 1,8 Mk 1,6 *Za 13,4 &Lv 11,22
5. Tedy *vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu, *Mk 1,5 L 3,7
6. A *křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své. *Sk 19,5-18
7. Uzřev *pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení °ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu? °*L 3,7 Mt 12,34
8. Protož *čiňte ovoce hodné pokání. *L 3,8
9. A nedomnívejte se, že můžete říkati sami u sebe: °Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi. °L 3,8 J 8,33-39 Sk 13,26 Ř 4,12
10. A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté °strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. °7,19 L 3,9
11. Já křtím °vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. °Mk 1,8 L 3,16 J 1,26 Sk 1,5 11,16 19,4
12. Jehožto °věječka v ruce jeho, a vyčistíť =humno své, a &shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude +ohněm neuhasitelným. °L 3,17 =Mal 3,3 +Žd 10,27 Zj 19,20 &Mt 13,30
13. Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho. Mk 1,9 L 3,21
14. Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně?
15. A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom *plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. *5,17
16. A pokřtěn °jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, *otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj. °Mk 1,10 L 3,*21-22 J 1,33
17. A aj, zavzněl hlas s *nebe řkoucí: Tentoť °jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo. °*17,5 Mk 1,11 9,7 L 9,35 Ko 1,13 *2Pt 1,17 Iz 42,1 Ž 2,7