Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské, Mk 1,4 L 3,3 J 3,23
1. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
2. A řka: Pokání *čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. *4,17 Mk 1,15 L 24,47 Sk 2,38
2. And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
3. Totoť jest zajisté ten Předchůdce předpověděný od °Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho. °Iz 40,3 Mk 1,3 L 3,4 J 1,23
3. For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
4. Měl *pak Jan roucho z srstí velbloudových a pás kožený okolo bedr svých, a pokrm jeho byl &kobylky a med lesní. 2Kr 1,8 Mk 1,6 *Za 13,4 &Lv 11,22
4. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
5. Tedy *vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu, *Mk 1,5 L 3,7
5. Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
6. A *křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své. *Sk 19,5-18
6. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
7. Uzřev *pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení °ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu? °*L 3,7 Mt 12,34
7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
8. Protož *čiňte ovoce hodné pokání. *L 3,8
8. Bring forth therefore fruits meet for repentance:
9. A nedomnívejte se, že můžete říkati sami u sebe: °Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi. °L 3,8 J 8,33-39 Sk 13,26 Ř 4,12
9. And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
10. A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté °strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. °7,19 L 3,9
10. And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
11. Já křtím °vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. °Mk 1,8 L 3,16 J 1,26 Sk 1,5 11,16 19,4
11. I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
12. Jehožto °věječka v ruce jeho, a vyčistíť =humno své, a &shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude +ohněm neuhasitelným. °L 3,17 =Mal 3,3 +Žd 10,27 Zj 19,20 &Mt 13,30
12. Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
13. Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho. Mk 1,9 L 3,21
13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
14. Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně?
14. But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
15. A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom *plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. *5,17
15. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
16. A pokřtěn °jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, *otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj. °Mk 1,10 L 3,*21-22 J 1,33
16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
17. A aj, zavzněl hlas s *nebe řkoucí: Tentoť °jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo. °*17,5 Mk 1,11 9,7 L 9,35 Ko 1,13 *2Pt 1,17 Iz 42,1 Ž 2,7
17. And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.