Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. A když vycházel z chrámu, dí jemu jeden z učedlníků jeho: Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké jest toto stavení! Mt 24,1 L 21,5
1. And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here!
2. Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš toto tak veliké stavení? °Nebudeť ostaven kámen *na kameni, kterýž by nebyl zbořen. °Mt 24,2 Ef 5,6 2Te 2,3 *1Kr 9,7-8 Mi 3,12 L 19,44
2. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
3. A když se posadil na hoře Olivetské proti chrámu, otázali se jeho obzvláštně Petr, Jakub a Jan a Ondřej, řkouce:
3. And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,
4. Pověz *nám, kdy to bude? A které znamení, když se toto všecko bude plniti? Sk 1,6-*7
4. Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?
5. Ježíš pak odpovídaje jim, počal praviti: *Vizte, aby vás někdo nesvedl. *Jr 29,8 Mt 24,4
5. And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:
6. Neboť mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: *Já jsem Kristus, a mnohéť svedou. *Jr 14,14 Mt 24,23
6. For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
7. Když pak uslyšíte boje a pověst o válkách, *nestrachujte se; nebo musí to býti, ale ne ihned konec. *Mt 24,6
7. And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.
8. Povstaneť *zajisté národ proti národu a království proti království, a bude zemětřesení po místech, a hladové i bouřky. *2Pa 15,6 Iz 19,2 Mt 24,7 L 21,10
8. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.
9. A toť budou počátkové bolesti. Vy pak šetřte se. Nebo vydávati *vás budou na &sněmy a do shromáždění; budete biti, a před vladaři a králi stanete pro mne, na svědectví jim. *Mt 10,17-18 L 21,12 J 15,19 &Mk 14,55
9. But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.
10. Ale ve všech národech °nejprv musí býti kázáno evangelium. °Mt 24,14
10. And the gospel must first be published among all nations.
11. Když pak vás °povedou vyzrazujíce, nestarejte se, co byste mluvili, aniž o to pečlivě přemyšlujte, ale což vám bude dáno v tu hodinu, to mluvte; nebo nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch svatý. °Mt 10,19 L 12,11 21,15
11. But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.
12. Vydáť *pak bratr bratra na smrt a otec syna, a povstanou děti proti rodičům, a budou je mordovati. Mi 7,*5-6 *Ez 38,21 Mt 10,21
12. Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.
13. A budete v *nenávisti všechněm pro jméno mé. °Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude. °*Mt 10,22 24,13 Zj 3,12 L 21,19 Zj 2,7-10
13. And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
14. Když pak °uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele =proroka, ana stojí, kdež by státi neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať utekou na hory. °Mt 24,15 L 21,20 =Dn 9,27
14. But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:
15. A kdož na *střeše jest, nesstupuj do domu, ani vcházej, aby co vzal z domu svého. *Mt 24,17-18 L 17,31
15. And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house:
16. A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucho své.
16. And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.
17. Běda pak těhotným a těm, kteréž krmí v těch dnech.
17. But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!
18. Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě.
18. And pray ye that your flight be not in the winter.
19. Neboť budou ti dnové plní takového soužení, jakéhož *nebylo od počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil, až dosavad, aniž potom bude. *Dn 12,1
19. For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.
20. A byť neukrátil Pán těch dnů, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů.
20. And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
21. A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj teď *jest Kristus, aneb, aj tamto, nevěřte. *Mt 24,23 L 17,23 21,8
21. And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:
22. Neboť °povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených. °Mt 24,11 2Te 2,11 Dt 13,1 L 21,8
22. For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.
23. Vy pak šetřte se. Aj, *předpověděl jsem vám všecko. *1Te 3,4
23. But take ye heed: behold, I have foretold you all things.
24. V těch pak dnech, po soužení tom, slunce °se zatmí a měsíc nedá světla svého. °Mt 24,29 Iz 13,10 Ez 32,7 Jl 2,10
24. But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,
25. A hvězdy nebeské budou padati, a moci, které jsou na nebi, pohnou se.
25. And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
26. A tehdážť °uzří Syna člověka, an se béře v oblacích s mocí velikou a s slavou. °Dn 7,13 Mt 25,31 16,27 L 21,27 Sk 1,11 1Te 4,16
26. And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.
27. I tehdyť pošle anděly své, a shromáždí vyvolené své ode čtyř větrů, od končin země až do končin nebe.
27. And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
28. Od fíku pak učte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a vypučí se listí, znáte, že blízko jest léto. Mt 24,32 L 21,29
28. Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:
29. Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, vězte, že blízko jest a ve dveřích království Boží.
29. So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.
30. Amen pravím vám, žeť nepomine pokolení toto, až se tyto všecky věci stanou.
30. Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.
31. Nebe °a země pominou, ale slova má nepominou. Ž 102,27 119,89 Iz 51,6 Mt 24,35 L 21,33 Žd 1,10 Iz 40,8 Mt 5,18
31. Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
32. Ale °o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec. °Sk 1,7
32. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
33. Vizte, °bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas. °Mt 24,42 25,13-14
33. Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
34. Syn člověka zajisté jest jako člověk, kterýž daleko odšel, opustiv dům svůj, a poručiv služebníkům svým vladařství, a jednomu každému práci jeho, vrátnému přikázal, aby bděl.
34. For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.
35. Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno;
35. Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:
36. Aby snad přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte.
36. Lest coming suddenly he find you sleeping.
37. A cožť *vám pravím, všechněmť pravím: &Bděte. *L 12,41 &Mt 24,42 Ř 13,11 1K 15,34 Ef 5,14
37. And what I say unto you I say unto all, Watch.