Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. A pohleděv, *uzřel lidi bohaté, &kteříž metali dary své do pokladnice. *Mk 12,41 &2Kr 12,9
1. And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.
2. Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, ana uvrhla dva šarty.
2. And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.
3. I řekl: Vpravdě pravím vám, že vdova tato chudá °více uvrhla nežli všickni jiní. °2K 8,12
3. And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:
4. Nebo všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary Bohu, tato pak z své *chudoby všecku živnost svou, kterouž měla, uvrhla. *2K 9,12
4. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.
5. A když někteří pravili o chrámu, kterak by kamením pěkným i jinými okrasami ozdoben byl, řekl: Mt 24,1 Mk 13,1
5. And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said,
6. Načež se to díváte? Přijdouť dnové, v nichžto nebude °zůstaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. °19,44 1Kr 9,7-8 Mi 3,12
6. As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7. I otázali se ho, řkouce: Mistře, kdy to bude? A které znamení, když se to bude míti státi?
7. And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? and what sign will there be when these things shall come to pass?
8. On pak řekl: Vizte, °abyste nebyli svedeni. =Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Že já jsem Kristus, a čas se blíží. Protož nepostupujte po nich. °Mt 24,4 Mk 13,6 Jr 14,14 23,21 Ef 5,6 =Jr 14,14 23,21
8. And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.
9. Když pak uslyšíte o válkách a různicech, nestrachujte se; neboť musí to prve býti, ale ne ihned konec.
9. But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by.
10. Tehdy pravil jim: Povstaneť národ proti *národu, a království proti království. *Iz 19,2 Mt 24,7
10. Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom:
11. A země třesení veliká budou po místech, a hladové, a morové, hrůzy i zázrakové s nebe velicí.
11. And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.
12. Ale před tím *přede vším vztáhnou ruce své na vás, a °protiviti se vám budou, vydávajíce vás do škol &a žalářů, vodíce k králům ÷a k vladařům pro jméno mé. °*Mt 10,17 24,9 Mk 13,9 L 12,11 J 15,20 Zj 2,10 *J 16,2 &Sk 4,3 ÷25,23
12. But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake.
13. A toť se vám díti bude na svědectví.
13. And it shall turn to you for a testimony.
14. Protož *složtež to v srdcích vašich, abyste se nestarali, kterak byste odpovídati měli. *12,11 Mt 10,19
14. Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer:
15. Jáť zajisté dám vám °ústa a moudrost, kteréžto nebudou moci odolati, ani proti vám ostáti všickni protivníci vaši. °Ex 4,12 Mt 10,19 Sk 6,10 Iz 54,17
15. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.
16. Budete pak zrazováni i od rodičů a od °bratrů, od příbuzných i od přátel, a zmordují &některé z vás. °Mi 7,6 &Sk 7,59
16. And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death.
17. A budete *v nenávisti všechněm pro jméno mé. *Mt 10,22
17. And ye shall be hated of all men for my name's sake.
18. Ale °vlas s hlavy vaší nezahyne. °12,7 Mt 10,30 1Kr 1,52 1S 14,45 2S 14,11
18. But there shall not an hair of your head perish.
19. V °trpělivosti vaší vládněte dušemi vašimi. °2Pa 15,7
19. In your patience possess ye your souls.
20. Když pak °uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tedy vězte, žeť se přiblížilo zkažení jeho. °Dn 9,26-27 Mt 24,15 Mk 13,14
20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh.
21. A tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k horám, a kdo uprostřed něho, vyjděte, a kteří v končinách, nevcházejte do něho.
21. Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto.
22. Neboť budou dnové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest.
22. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
23. Ale běda těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi, a hněv Boží nad lidem tímto.
23. But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.
24. I padati budou ostrostí meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokudž se *nenaplní časové pohanů. *Ř 11,25
24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.
25. A budouť °znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití, °Iz 13,10 Mt 24,29 Ez 32,7 2Pt 3,10-12
25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;
26. Takže *zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět. °Nebo moci nebeské pohybovati se budou. °2Pt 3,10 *Iz 64,7
26. Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.
27. A tehdyť °uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí a slavou velikou. °Dn 7,13 Mt 16,27 24,27 25,31 Sk 1,11 2Te 1,10 Zj 1,7
27. And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.
28. A když se toto počne díti, *pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich,°protože se přibližuje vykoupení vaše. °Ř 8,23 *L 13,11
28. And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.
29. I pověděl jim podobenství: Patřte na °fíkový strom i na všecka stromoví. °Mt 24,32 Mk 13,28
29. And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;
30. Když se již pučí, vidouce to, sami to *znáte, že blízko jest léto. *Mt 24,32
30. When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand.
31. Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, věztež, že blízko jest království Boží.
31. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.
32. Amen pravím vám, že nepomine věk tento, ažť se toto všecko stane.
32. Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.
33. Nebe *a země pominou, ale slova má &nepominou. Iz 40,8 *Mt 24,35 &1Pt 1,25 *Ž 102,27 &Mt 5,18
33. Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
34. Pilně °se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a vnáhle přikvačil by vás ten den. °Ř 13,13 Ga 5,21 1Te 5,6 1Pt 2,11 Ef 5,18
34. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares.
35. Nebo jako °osidlo přijde na všecky, jenž přebývají na tváři vší země. °1Te 5,2 2Pt 3,10 Zj 3,3 16,15
35. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.
36. Protož °bděte všelikého času, modléce &se, abyste hodni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka. °Mt 25,13 24,42 &L 18,1
36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.
37. I býval ve dne v chrámě, uče, ale v noci vycházeje, přebýval °na hoře, kteráž slove Olivetská. °J 8,1-2
37. And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called the mount of Olives.
38. A všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal.
38. And all the people came early in the morning to him in the temple, for to hear him.