Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Muž pak nějaký byl v Cesarii, jménem Kornelius, setník, z *zástupu, kterýž sloul Vlaský, *27,1
1. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
2. Nábožný *a bohobojný se vším domem svým, čině &almužny mnohé lidu, *22 &Dn 4,24
2. A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.
3. A modle se Bohu vždycky. Ten viděl u vidění zřetelně, jako v hodinu devátou na den, anděla Božího, an všel k němu, a řekl jemu: Kornéli.
3. He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming in to him, and saying unto him, Cornelius.
4. A on pilně popatřil naň, a zstrašiv se, řekl: Co chceš, Pane? I řekl jemu: Modlitby tvé a almužny tvé vstoupily na pamět před tváří Boží.
4. And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.
5. Protož nyní pošli muže některé do Joppen, a povolej Šimona, kterýž má příjmí Petr.
5. And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:
6. Tenť hospodu má u nějakého Šimona *koželuha, kterýž má dům u moře. Onť &poví tobě, co bys měl činiti. *9,43 &9,6
6. He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do.
7. A když odšel anděl, kterýž mluvil Korneliovi, zavolal dvou služebníků svých, a *rytíře pobožného z těch, kteříž vždycky při něm byli, *12,4
7. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually;
8. A pověděv jim všecko to, poslal je do Joppen.
8. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.
9. Nazejtří pak, když oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr nahoru, aby se modlil, v hodinu šestou.
9. On the morrow, as they went on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour:
10. A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.
10. And he became very hungry, and would have eaten: but while they made ready, he fell into a trance,
11. I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za *čtyři rohy uvázané, ano se spouští na zem, *L 13,29
11. And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:
12. Na němž byla všeliká zemská hovada čtvernohá, a zvířata, a zeměplazové, i ptactvo nebeské.
12. Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
13. I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.
13. And there came a voice to him, Rise, Peter; kill, and eat.
14. I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť jsem nikdy nejedl nic obecného °anebo nečistého. °Lv 11,3n Dt 14,3 Ez 4,14
14. But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean.
15. Tedy opět po druhé stal se hlas k němu: °Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté. °Mt 15,11 Ř 14,14-17 1Tm 4,4 Tt 1,15
15. And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common.
16. A to se stalo po třikrát. I vzato jest zase prostěradlo do nebe.
16. This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven.
17. A když Petr sám u sebe rozjímal, co by znamenalo vidění to, kteréž viděl, aj muži ti, kteříž posláni byli od Kornelia, ptajíce se na dům Šimonův, stáli přede dveřmi.
17. Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon's house, and stood before the gate,
18. A zavolavše kohosi, tázali se: Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má příjmí Petr?
18. And called, and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.
19. A když Petr přemyšloval o tom vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři hledají tebe.
19. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.
20. Protož °vstana, sejdi dolů a jdi s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já je poslal. °11,12 15,7
20. Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.
21. Tedy sšed Petr k mužům, jenž posláni byli k němu od Kornelia, řekl: Aj, *jáť jsem ten, kteréhož hledáte. Jaká jest příčina, pro niž jste přišli? *J 18,5
21. Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said, Behold, I am he whom ye seek: what is the cause wherefore ye are come?
22. Oni pak řekli: Kornelius *setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající &ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe. *2 &L 7,4-5
22. And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.
23. Tedy zavolav jich do domu, přijal je do *hospody. Druhého pak dne Petr šel s nimi, °a někteří bratří z Joppen šli s ním. °11,12 *Žd 13,2
23. Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.
24. A nazejtří přišli do Cesaree. Kornelius pak očekával jich, svolav příbuzné své a přátely blízké.
24. And the morrow after they entered into Caesarea. And Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends.
25. I stalo se, když vcházel Petr, vyšel proti němu Kornelius, a padna k nohám jeho, klaněl se mu.
25. And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.
26. Ale Petr pozdvihl ho, řka: °Vstaň, všakť i já také člověk jsem. °14,15 Zj 19,10 22,9
26. But Peter took him up, saying, Stand up; I myself also am a man.
27. A rozmlouvaje s ním, všel do domu, a nalezl mnoho těch, kteříž se byli sešli.
27. And as he talked with him, he went in, and found many that were come together.
28. I řekl k nim: °Vy víte, že neslušné jest muži Židu připojiti se aneb přistoupiti k cizozemci, ale mně ukázal Bůh, abych žádného člověka nepravil obecným neb nečistým býti. °11,3 Gn 43,32 Dt 7,2 J 4,9
28. And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.
29. Protož bez odporu přišel jsem, povolán jsa. I ptám se vás, pro kterou příčinu poslali jste pro mne?
29. Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask therefore for what intent ye have sent for me?
30. A Kornelius řekl: Přede čtyřmi dny postil jsem se až do této hodiny, a v hodinu devátou modlil jsem se v domu svém. A aj, postavil se přede mnou muž v rouše bělostkvoucím,
30. And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,
31. A řekl: Kornéli, *uslyšánať jest modlitba tvá a almužny tvé jsouť v paměti před tváří Boží. *L 1,13
31. And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God.
32. Protož pošli do Joppen a povolej Šimona, kterýž *slove Petr. Tenť má hospodu v domu Šimona koželuha u moře; on přijda, bude mluviti tobě. *18
32. Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee.
33. pak hned jsem poslal k tobě, a ty jsi dobře učinil, žes přišel. Nyní tedy my všickni před obličejem Božím hotovi jsme *slyšeti všecko, což jest koli přikázáno tobě od Boha. *1S 3,9
33. Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.
34. Tedy Petr otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, °že Bůh není přijimač osob. °Dt 10,17 2Pa 19,7 Jb 34,19 Ř 2,11 Ga 2,6 Ko 3,25 1Pt 1,17
34. Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
35. Ale °v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu; °Iz 56,6
35. But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.
36. Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje °pokoj skrze Ježíše Krista, jenž =jest Pánem všeho. °Iz 9,7 J 16,33 Ř 5,1 Ef 2,14 Ko 1,20 =Sk 2,36 Fp 2,10 Mt 28,18 1K 8,6
36. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)
37. O čemž i vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, °počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan: °Mt 4,12 L 4,14
37. That word, I say, ye know, which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached;
38. Kterak Ježíše od *Nazaréta pomazal °Bůh Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, =a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl. °Ž 45,8 Iz 61,1 L 4,18 =Mt 8,16 L 4,36 *Mt 21,11
38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.
39. A my jsme *svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě. *5,32 J 15,27
39. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:
40. Toho Bůh °vzkřísil třetího dne, a =způsobil to, aby zjeven byl, °2,24 1K 15,4 =Mk 16,14 L 24,36 J 20,17
40. Him God raised up the third day, and shewed him openly;
41. Ne všemu lidu, ale *svědkům prve k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme &s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání. *J 15,27 1K 15,5 &L 24,30 J 21,13
41. Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.
42. A přikázal nám °kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce =živých i mrtvých. °Mt 28,19 Mk 16,15 J 15,27 =Sk 17,31 Ř 2,16 2K 5,10
42. And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.
43. Jemuť všickni proroci °svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli uvěřil by v něho. °15,8 13,38 Jr 31,34 Mi 7,18 L 1,77 J 1,29 Iz 53,5-6 Ez 34,16 Dn 9,24 Oz 1,7
43. To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
44. A když ještě Petr mluvil slova tato, *sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího. *4,31 8,17
44. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.
45. I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit.
45. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.
46. Nebo °slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr: °Mk 16,17
46. For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,
47. Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, °kteříž Ducha svatého přijali jako i my? °8,36 11,17 15,8
47. Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
48. A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně. I *prosili ho, aby u nich pobyl za některý den. *J 4,40
48. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.