Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Muž pak nějaký byl v Cesarii, jménem Kornelius, setník, z *zástupu, kterýž sloul Vlaský, *27,1
2. Nábožný *a bohobojný se vším domem svým, čině &almužny mnohé lidu, *22 &Dn 4,24
3. A modle se Bohu vždycky. Ten viděl u vidění zřetelně, jako v hodinu devátou na den, anděla Božího, an všel k němu, a řekl jemu: Kornéli.
4. A on pilně popatřil naň, a zstrašiv se, řekl: Co chceš, Pane? I řekl jemu: Modlitby tvé a almužny tvé vstoupily na pamět před tváří Boží.
5. Protož nyní pošli muže některé do Joppen, a povolej Šimona, kterýž má příjmí Petr.
6. Tenť hospodu má u nějakého Šimona *koželuha, kterýž má dům u moře. Onť &poví tobě, co bys měl činiti. *9,43 &9,6
7. A když odšel anděl, kterýž mluvil Korneliovi, zavolal dvou služebníků svých, a *rytíře pobožného z těch, kteříž vždycky při něm byli, *12,4
8. A pověděv jim všecko to, poslal je do Joppen.
9. Nazejtří pak, když oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr nahoru, aby se modlil, v hodinu šestou.
10. A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.
11. I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za *čtyři rohy uvázané, ano se spouští na zem, *L 13,29
12. Na němž byla všeliká zemská hovada čtvernohá, a zvířata, a zeměplazové, i ptactvo nebeské.
13. I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.
14. I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť jsem nikdy nejedl nic obecného °anebo nečistého. °Lv 11,3n Dt 14,3 Ez 4,14
15. Tedy opět po druhé stal se hlas k němu: °Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté. °Mt 15,11 Ř 14,14-17 1Tm 4,4 Tt 1,15
16. A to se stalo po třikrát. I vzato jest zase prostěradlo do nebe.
17. A když Petr sám u sebe rozjímal, co by znamenalo vidění to, kteréž viděl, aj muži ti, kteříž posláni byli od Kornelia, ptajíce se na dům Šimonův, stáli přede dveřmi.
18. A zavolavše kohosi, tázali se: Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má příjmí Petr?
19. A když Petr přemyšloval o tom vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři hledají tebe.
20. Protož °vstana, sejdi dolů a jdi s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já je poslal. °11,12 15,7
21. Tedy sšed Petr k mužům, jenž posláni byli k němu od Kornelia, řekl: Aj, *jáť jsem ten, kteréhož hledáte. Jaká jest příčina, pro niž jste přišli? *J 18,5
22. Oni pak řekli: Kornelius *setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající &ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe. *2 &L 7,4-5
23. Tedy zavolav jich do domu, přijal je do *hospody. Druhého pak dne Petr šel s nimi, °a někteří bratří z Joppen šli s ním. °11,12 *Žd 13,2
24. A nazejtří přišli do Cesaree. Kornelius pak očekával jich, svolav příbuzné své a přátely blízké.
25. I stalo se, když vcházel Petr, vyšel proti němu Kornelius, a padna k nohám jeho, klaněl se mu.
26. Ale Petr pozdvihl ho, řka: °Vstaň, všakť i já také člověk jsem. °14,15 Zj 19,10 22,9
27. A rozmlouvaje s ním, všel do domu, a nalezl mnoho těch, kteříž se byli sešli.
28. I řekl k nim: °Vy víte, že neslušné jest muži Židu připojiti se aneb přistoupiti k cizozemci, ale mně ukázal Bůh, abych žádného člověka nepravil obecným neb nečistým býti. °11,3 Gn 43,32 Dt 7,2 J 4,9
29. Protož bez odporu přišel jsem, povolán jsa. I ptám se vás, pro kterou příčinu poslali jste pro mne?
30. A Kornelius řekl: Přede čtyřmi dny postil jsem se až do této hodiny, a v hodinu devátou modlil jsem se v domu svém. A aj, postavil se přede mnou muž v rouše bělostkvoucím,
31. A řekl: Kornéli, *uslyšánať jest modlitba tvá a almužny tvé jsouť v paměti před tváří Boží. *L 1,13
32. Protož pošli do Joppen a povolej Šimona, kterýž *slove Petr. Tenť má hospodu v domu Šimona koželuha u moře; on přijda, bude mluviti tobě. *18
33. pak hned jsem poslal k tobě, a ty jsi dobře učinil, žes přišel. Nyní tedy my všickni před obličejem Božím hotovi jsme *slyšeti všecko, což jest koli přikázáno tobě od Boha. *1S 3,9
34. Tedy Petr otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, °že Bůh není přijimač osob. °Dt 10,17 2Pa 19,7 Jb 34,19 Ř 2,11 Ga 2,6 Ko 3,25 1Pt 1,17
35. Ale °v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu; °Iz 56,6
36. Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje °pokoj skrze Ježíše Krista, jenž =jest Pánem všeho. °Iz 9,7 J 16,33 Ř 5,1 Ef 2,14 Ko 1,20 =Sk 2,36 Fp 2,10 Mt 28,18 1K 8,6
37. O čemž i vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, °počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan: °Mt 4,12 L 4,14
38. Kterak Ježíše od *Nazaréta pomazal °Bůh Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, =a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl. °Ž 45,8 Iz 61,1 L 4,18 =Mt 8,16 L 4,36 *Mt 21,11
39. A my jsme *svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě. *5,32 J 15,27
40. Toho Bůh °vzkřísil třetího dne, a =způsobil to, aby zjeven byl, °2,24 1K 15,4 =Mk 16,14 L 24,36 J 20,17
41. Ne všemu lidu, ale *svědkům prve k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme &s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání. *J 15,27 1K 15,5 &L 24,30 J 21,13
42. A přikázal nám °kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce =živých i mrtvých. °Mt 28,19 Mk 16,15 J 15,27 =Sk 17,31 Ř 2,16 2K 5,10
43. Jemuť všickni proroci °svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli uvěřil by v něho. °15,8 13,38 Jr 31,34 Mi 7,18 L 1,77 J 1,29 Iz 53,5-6 Ez 34,16 Dn 9,24 Oz 1,7
44. A když ještě Petr mluvil slova tato, *sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího. *4,31 8,17
45. I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit.
46. Nebo °slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr: °Mk 16,17
47. Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, °kteříž Ducha svatého přijali jako i my? °8,36 11,17 15,8
48. A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně. I *prosili ho, aby u nich pobyl za některý den. *J 4,40