Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Protož pravím: °Zdali jest Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já &Izraelský jsem, z semene ÷Abrahamova, z pokolení Beniaminova. °Jr 31,37 Ž 94,14 &2K 11,22 ÷Ř 9,7
1. I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
2. Nezavrhlť jest Bůh lidu svého, kterýž předzvěděl. Zdali nevíte, co Písmo praví o Eliášovi? Kterak se modlí Bohu proti lidu *Izraelskému řka: *1Kr 19,10-14
2. God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
3. Pane, °proroky tvé zmordovali a oltáře tvé rozkopali, já pak zůstal jsem sám, a i méť duše hledají. °1Kr 19,10-18
3. Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
4. Ale co jemu dí odpověd Boží? Pozůstavil jsem sobě sedm tisíců mužů, kteříž neskláněli kolen před Bálem.
4. But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
5. Takť i nyní *ostatkové podle vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží zůstali, *9,27
5. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
6. A poněvadž z °milosti, tedy ne z skutků, sic jinak milost již by nebyla milost. Pakli z skutků, tedy již není milost, jinak skutek nebyl by skutek. °Dt 9,4-*5 Ř 3,28 Ef 2,8
6. And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.
7. Což tedy? Čeho hledá Izrael, toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, jiní pak zatvrzeni jsou, 9,31
7. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded
8. (Jakož psáno °jest: Dal jim Bůh ducha zkormoucení, oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli,) až do dnešního dne. °Iz 6,9-10 29,10 Ez 12,2 Mt 13,13-14 Mk 4,12 L 8,10 J 12,40 Sk 28,26
8. (According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day.
9. A David °dí: Budiž jim stůl jejich osidlem a pastmi a pohoršením i spravedlivým odplacením. °Ž 69,23-24
9. And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them:
10. Zatmětež se oči jejich, ať nevidí, a hřbet jejich vždycky shýbej.
10. Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.
11. A z toho pravím: Tak-liž jsou pak Židé klesli, aby docela padli? Nikoli, *ale jejich klesnutím spasení &přiblížilo se pohanům, aby je tak Bůh k závidění přivedl. *Sk 13,46 &L 21,24
11. I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
12. A poněvadž pak jejich pád jest bohatství světa a zmenšení jejich jest bohatství pohanů, *čím více plnost jich? *9,27 Oz 1,10
12. Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
13. Vámť zajisté pravím °pohanům, jelikož jsem já *apoštol pohanský, přisluhování mé oslavuji, °1,6 *Sk 9,15 13,2 22,21 *Ga 1,16 2,8 Ef 3,8 *1Tm 2,7 2Tm 1,11
13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
14. Zda bych jak k *závidění vzbuditi mohl ty, jenž jsou tělo mé, a k spasení přivésti aspoň některé z nich. *10,19
14. If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
15. Nebo kdyžť zavržení jich jest smíření světa, co pak bude zase jich přijetí, než život z mrtvých?
15. For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
16. Poněvadž prvotiny svaté jsou, takéť svaté jest i těsto; a jest-liť kořen svatý, tedy i ratolesti.
16. For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
17. Žeť jsou pak *některé ratolesti vylomeny, a ty, byv planou olivou, vštípen jsi místo nich a učiněn jsi účastník kořene i tučnosti °olivy. °*Jr 11,16
17. And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
18. Proto ty se nechlub proti ratolestem. Pakli se chlubíš, věz, že ne ty kořen neseš, ale kořen tebe.
18. Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
19. Pakli díš: Vylomeny jsou ratolesti, abych já byl vštípen,
19. Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.
20. Dobře pravíš. Pro nevěru *vylomeny jsou, ale ty věrou stojíš. Nebudiž vysokomyslný, &ale boj se. *1K 10,11-12 &Iz 66,2 Fp 2,12
20. Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:
21. Nebo poněvadž Bůh *ratolestem přirozeným neodpustil, věz, žeť by ani tobě neodpustil. *2Pt 2,4-5
21. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
22. A protož viz dobrotivost i zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž padli, zuřivost, ale k tobě dobrotivost, ač *budeš-li trvati v dobrotě. Sic jinak i ty vyťat budeš. *J 15,2 1K 15,2
22. Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
23. Ano i oni, jestliže nezůstanou v nevěře, zase vštípeni budou. °Mocenť jest zajisté Bůh zase vštípiti je. °2K 3,16
23. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
24. Nebo poněvadž ty vyťat jsi z přirozené plané olivy a proti *přirození vštípen jsi v dobrou olivu, čím více pak ti, kteříž podle přirození jsou z dobré olivy, vštípeni budou v svou vlastní olivu. *Jr 11,16
24. For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
25. Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato zčástky přihodila se Izraelovi, °dokudž by nevešla plnost pohanů. °L 21,24
25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
26. A takť *všecken Izrael spasen bude, jakož &psáno jest: °Přijde z ÷Siona vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od Jákoba. °&Iz 59,20 ÷Ž 14,7 *2K 3,16
26. And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
27. A °tatoť bude smlouva má s nimi, když &shladím hříchy jejich. °Iz 27,9 Jr 31,33 Žd 8,8 10,16 &Mi 7,18
27. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
28. A tak s strany evangelium jsouť nepřátelé pro vás, ale podle vyvolení jsou milí pro otce svaté.
28. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.
29. Darů *zajisté svých a povolání Bůh nelituje. *2Tm 2,13
29. For the gifts and calling of God are without repentance.
30. Nebo °jakož i vy někdy jste nebyli poslušni Boha, ale nyní milosrdenství jste došli pro jejich nevěru, °Ef 2,2
30. For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
31. Tak i oni nyní neuposlechli, aby pro učiněné vám milosrdenství i oni také milosrdenství dosáhli.
31. Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
32. Zavřel zajisté *Bůh všecky v nevěře, aby se &nade všemi smiloval. *3,9 Ga 3,22 &Ž 145,9
32. For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
33. Ó hlubokosti *bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou &nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho! *Jb 11,7 Ž 36,7 &1K 2,16
33. O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
34. Nebo °kdo jest poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu &radil? °Iz 40,13 1K 2,16 *Jb 36,22 Ž 92,6 Jr 23,18 &Iz 40,13
34. For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor?
35. Nebo kdo °prve dal jemu, a budeť mu odplaceno? °Jb 41,2
35. Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
36. Nebo z °něho a &skrze něho a ÷v něm jsou všecky věci, ßjemuž =sláva na věky. Amen. °1K 8,6 =Ř 16,27 &Ž 33,6 J 1,3 ÷Ko 1,17 ß2Tm 4,18
36. For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.