Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Každá °duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť &není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou. °Tt 3,1 1Pt 2,13 1Tm 2,2 &Př 8,15-16 J 19,11
1. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
2. A protož, kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, tiť sobě odsouzení dobudou.
2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.
3. Nebo *vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní. *L 22,25
3. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:
4. Boží zajisté *služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, &mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí. *Ž 82,6 &1Pt 2,14
4. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.
5. A protož musejíť vrchnostem všickni poddáni býti, netoliko pro hněv, ale i pro svědomí.
5. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.
6. Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce.
6. For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
7. Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest. Mt 17,25 22,21 Mk 12,17
7. Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
8. Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali. Nebo kdož °miluje bližního, Zákon naplnil, °Ga 5,14 1Tm 1,5 Jk 2,8
8. Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
9. Poněvadž to přikázání: °Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jest-li které jiné přikázání, v tomto =slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. °Ex 20,14n Dt 5,18 Mt 19,18 =22,39 J 13,34 1Te 4,9 Lv 19,18
9. For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
10. Láska °bližnímu zle neučiní, a protož &plnost Zákona jestiť láska. °1K 13,4 1Pt 4,8 &Mt 22,40 Ga 5,14
10. Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
11. A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, °žeť jest se nám již čas ze sna probuditi. (Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když jsme uvěřili.) °Ef 5,14 1Te 5,6 2K 6,2 Ef 5,14
11. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.
12. Noc *pominula, ale den se přiblížil. °Odvrzmež &tedy skutky temnosti, a oblecme ÷se v odění světla. °Ko 3,8 *1J 2,8 &Ef 5,11 ÷1Te 5,8
12. The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
13. Jakožto ve dne *poctivě choďme, ne °v hodování a v opilství, =ne v ÷smilstvích a v chlipnostech, +ne ßv sváru a v závisti, °L 21,34 1Te 5,7 =÷1K 6,9 Ef 5,3 +2K 12,20 Ga 5,22 Fp 2,3 ßJk 3,14 *1K 14,40 Fp 4,8
13. Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.
14. Ale *oblecte se v Pána Jezukrista, a nepečujte &o tělo k ÷vyplňování žádostí jeho. *Ga 3,27 5,24 1Pt 2,11 &Př 23,20 Ef 5,29 ÷1Tm 5,11
14. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.