Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj °máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista, °Iz 9,7 26,3 32,17 57,19 J 14,27 Ef 2,14 Ko 1,20 Sk 10,36
1. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:
2. Skrze °něhož i *přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž &stojíme. A chlubíme se nadějí =slávy Boží. °Mt 16,17 *J 6,44 10,9 14,6 *Ef 2,18 3,12 =&Žd 3,6 &1K 15,1
2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.
3. A ne toliko nadějí, ale také *chlubíme se souženími, vědouce, °že soužení trpělivost působí, °Jk 1,3 *2K 11,23
3. And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;
4. A trpělivost zkušení, zkušení pak naději,
4. And patience, experience; and experience, hope:
5. A °nadějeť nezahanbuje. &Nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám. °Ž 31,2 32,10 125,1 Žd 6,18-19 &1J 4,16
5. And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
6. Kristus zajisté, °když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný &za bezbožné umřel. °Ef 2,1-5 Ko 2,13 &1Pt 3,18
6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.
7. Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad i umříti směl.
7. For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die.
8. Dokazujeť pak Bůh °lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. °J 3,16 1J 4,9 Žd 9,26 J 15,13
8. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.
9. Čím tedy více nyní již ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu.
9. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.
10. Poněvadž byvše nepřátelé, *smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadtoť již smíření spaseni budeme skrze život jeho. *2K 5,18 Ko 1,20-21
10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.
11. A ne toliko to, ale chlubíme se také i Bohem, skrze Pána našeho Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli.
11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.
12. A protož °jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel &a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili. °Gn 3,1-6 1K 15,21 &Gn 2,17
12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:
13. Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se *nepočítá, když Zákona není. *4,15
13. (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.
14. Kralovala pak *smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama. *1K 15,21-22-45
14. Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come.
15. Ale ne jako *hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho pádem jednoho mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho &jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest. *17 &1K 15,22
15. But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
16. Avšak ne jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak zase milost. Nebo vina z jednoho pádu přivedla všecky k odsouzení, ale milost z mnohých hříchů přivodí k ospravedlnění.
16. And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification.
17. Nebo poněvadž pro pád jeden smrt kralovala pro jednoho, mnohemť více, kteříž by rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijali, v životě novém kralovati budou skrze jednoho Jezukrista. 1K 15,22
17. For if by one man's offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)
18. A tak tedy, jakž skrze pád jeden všickni lidé přišli k odsouzení, tak *i skrze ospravedlnění jednoho &všickni lidé mohou přijíti k ospravedlnění života. *1K 15,22 &2K 5,15 1J 2,2
18. Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.
19. Neb jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni *budou mnozí. *Iz 53,11
19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
20. Zákon pak *vkročil mezi to, aby se rozhojnil hřích, a když se rozhojnil hřích, tedy ještě více rozhojnila se milost, *4,15 7,8
20. Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:
21. Aby jakož jest kraloval hřích k smrti, tak aby i milost kralovala skrze spravedlnost *k životu věčnému, skrze Jezukrista Pána našeho. *6,23
21. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.