Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám *ustanovení, tak je zachováváte. *23 15,1-3
1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
2. Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, °a hlava ženy muž, hlava &pak Kristova Bůh. °Ef 5,23 Gn 3,16 1Tm 2,11-12 &1K 3,23 Fp 2,7-8
2. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
3. Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou.
3. But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
4. Každá pak žena, modleci se anebo prorokujici s nepřikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou; nebo jednostejná věc jest, jako by se oholila.
4. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
5. Nebo *nezavíjí-liť žena hlavy své, nechažť se také ostříhá. Pakli jest mrzká věc ženě oholiti se neb ostříhati, nechažť se zavíjí. *Nu 5,18 Dt 22,5
5. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
6. Mužť nemá zavíjeti hlavy své, obraz a sláva Boží °jsa, ale žena sláva mužova jest. °Gn 1,27 5,1 9,6 Ef 4,24 Ko 3,10
6. For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
7. Nebo není muž z ženy, *ale žena z muže. *Gn 2,23
7. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
8. Není *zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Gn 2,20-*18-23
8. For the man is not of the woman; but the woman of the man.
9. Protož máť žena míti obestření na hlavě pro anděly.
9. Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
10. Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže, v Pánu.
10. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
11. Nebo jakož žena jest z muže, tak i muž skrze ženu, všecky pak věci z Boha.
11. Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
12. Vy sami mezi sebou *suďte, sluší-li se ženě s nepřikrytou hlavou modliti Bohu. *Sk 4,19
12. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.
13. Zdaliž vás i samo přirození neučí, žeť jest ohyzda muži míti dlouhé vlasy?
13. Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
14. Ale ženě míti dlouhé vlasy poctivé jest; nebo vlasové k zastírání dány jsou jí.
14. Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
15. Jestliže pak komu se vidí neustupným býti, myť takového obyčeje nemáme, ani církev Boží.
15. But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
16. Toto pak předkládaje, nechválím toho, *že ne k lepšímu, ale k horšímu se scházíte. *22
16. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.
17. Nejprve zajisté, když se scházíte do shromáždění, slyším, že jsou roztržky mezi *vámi, a poněkud tomu věřím. *1,10-12
17. Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
18. Neboť °musejí i &kacířstva mezi vámi býti, ÷aby právě zbožní zjeveni byli mezi vámi. °1J 2,19 Mt 18,7 &Sk 20,30 1J 2,19 ÷L 2,35
18. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
19. A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,
19. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
20. Poněvadž jeden každý nejprv večeři svou přijímá v jedení, a tu někdo lační, a jiný se přepil.
20. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper.
21. A což pak domů nemáte k jedení a ku pití? Čili církev Boží *tupíte, a zahanbujete ty, kteříž nemají hojnosti pokrmů? Což vám dím? Chváliti budu vás? V tom jistě nechválím. *Jk 2,6
21. For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken.
22. Já *zajisté přijal jsem ode Pána, což i &vydal jsem vám, °že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb, °Mt 26,26 Mk 14,22 L 22,17 *1K 15,3 &11,2
22. What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
23. A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na *mou památku. *Ž 38,1 111,4
23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
24. Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.
24. And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
25. Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujte, dokavadž *nepřijde. *4,5 J 14,3 Sk 1,11
25. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
26. A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně *nehodně, &vinen bude tělem a krví Páně. *10,21 Nu 9,13 J 6,51-63-64 &Jk 2,10
26. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
27. Zkusiž *tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí. *2K 13,5 Ga 6,4
27. Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
28. Nebo kdož jí a pije *nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně. *Nu 9,10-13
28. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
29. Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí,
29. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
30. Ješto kdybychom se *sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni. *Ž 32,5 Př 18,7
30. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
31. Ale když býváme souzeni, ode Pána *býváme poučováni, abychom s světem nebyli odsouzeni. *Žd 12,5-6
31. For if we would judge ourselves, we should not be judged.
32. A tak, bratří moji, když se scházíte k jedení, jedni na druhé čekávejte.
32. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
33. Pakli kdo lační, doma jez, abyste se nescházeli k *odsouzení. Jiné pak věci, když přijdu, zřídím. *29
33. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.