Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem jako měď zvučící anebo zvonec znějící.
1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
2. A bychť měl *proroctví, a &znal všecka tajemství, i všelikého umění došel, a °kdybych měl tak velikou víru, že bych ÷hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. °Mk 11,23 ÷Mt 17,20 21,21 *7,20 &1K 12,8-9
2. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
3. A kdybych vynaložil na pokrmy chudých všecken statek svůj, a bych vydal tělo své k spálení, a lásky bych jen neměl, nic mi to neprospívá.
3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
4. Láska *trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se. *Př 10,12 1Pt 4,8
4. Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
5. V nic neslušného se nevydává, nehledá *svých věcí, nezpouzí se, &neobmýšlí zlého. *10,24-33 Fp 2,4 &Ž 35,20 Ř 13,10
5. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
6. Neraduje *se z nepravosti, ale spolu raduje &se pravdě. *Ž 10,3 &15,4 Ř 1,32 2J 1,4
6. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
7. Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.
7. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
8. Láska *nikdy nevypadá, ačkoli proroctví přestanou, i jazykové utichnou, i &učení v nic přijde. *Ga 6,9 &1K 13,2
8. Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
9. Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme.
9. For we know in part, and we prophesy in part.
10. Ale jakžť by přišlo dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, *vyhlazeno bude. *Ef 4,13
10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
11. Dokudž jsem byl *dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem učiněn muž, opustil jsem dětinské věci. *Žd 5,13
11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
12. Nyní °zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž &tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, ÷tak jakž i známostí obdařen budu. °2K 3,18 5,7 &Ž 17,15 Mt 5,8 ÷1K 8,3
12. For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
13. Nyní pak zůstává *víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska. *1Te 1,3
13. And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.