Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Ó *nemoudří Galatští, °kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni &pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován? °5,7 *L 24,25
1. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?
2. Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li Zákona Ducha svatého jste *přijali, čili z &slyšení víry? *Sk 2,38 Ef 1,13 &1Tm 4,6
2. This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?
3. Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte?
3. Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?
4. Tak mnoho trpěli jste *nadarmo? A ještě nadarmo-li. *2J 1,8
4. Have ye suffered so many things in vain? if it be yet in vain.
5. Ten tedy, kterýž vám dává Ducha svatého a činí divy mezi vámi, z skutků-li Zákona to činí, *čili z slyšení víry? *Ř 10,8
5. He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith?
6. Jako °Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti. °Gn 15,6 Ř 4,3-18 Jk 2,23 Žd 11,8
6. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.
7. A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.
7. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham.
8. Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje *pohany Bůh, předpovědělo &Abrahamovi: °Že v tobě budou požehnáni všickni národové. °&Gn 12,3 &Sk 3,25 *15,9
8. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed.
9. A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.
9. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham.
10. Kteříž pak koli *z skutků Zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo &psáno jest: °Zlořečený každý, kdož nezůstává ve všem, což jest psáno v knihách Zákona, aby to plnil. °Jr 11,3 *Ř 4,14-15 &Dt 27,26
10. For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.
11. A že °z Zákona nebývá *žádný ospravedlněn před Bohem, zjevné jest, nebo =spravedlivý z víry živ bude. °2,15 =Ř 1,17 Ab 2,4 Žd 10,38 *Ř 3,20
11. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith.
12. Zákon pak není z víry, °ale ten člověk, kterýž by plnil ta přikázání, živ bude v nich. °Lv 18,5 Ez 20,11 Ř 10,5 4,4
12. And the law is not of faith: but, The man that doeth them shall live in them.
13. Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás *zlořečenstvím, (nebo &psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě), *Ř 8,3 2K 5,21 &Dt 21,23
13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:
14. Aby na pohany *požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom &zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru. *Gn 12,3 &Iz 32,15
14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
15. Bratří, po *lidsku pravím: °Však utvrzené některého &člověka smlouvy žádný neruší, aniž k ní kdo něco přidává. °&Žd 9,17 *Ř 3,5
15. Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.
16. Abrahamovi pak učiněna *jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: &A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest Kristus. *3,8 Gn 12,7 15,5-18 &22,18
16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.
17. Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, kterýž po °čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic obrátil. °Ex 12,40 Sk 7,6
17. And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.
18. Nebo °jestližeť z Zákona pochází dědictví, tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví. °Ř 4,14
18. For if the inheritance be of the law, it is no more of promise: but God gave it to Abraham by promise.
19. Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven *jest, dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze &anděly v ruce prostředníka. *J 15,22 &Ex 19,3-20 Sk 7,38-53
19. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.
20. Ale °prostředník není jednoho, Bůh pak *jeden jest. °Sk 7,53 *Dt 4,39 1K 8,4 1Tm 2,5
20. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
21. Tedy Zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl Zákon dán, kterýž by mohl *obživiti, jistě z Zákona byla by spravedlnost. *Ř 8,2-4
21. Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.
22. Ale *zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím. *Ř 3,9 11,32
22. But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.
23. Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, *zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti. *Žd 9,8n
23. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
24. A tak Zákon *pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli. *Mt 5,17 Sk 13,38
24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.
25. Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.
25. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.
26. Všickni zajisté vy *synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru. *4,5-6 Iz 56,5 J 1,12 Ř 8,15
26. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
27. Nebo *kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista &jste oblékli. *Ř 6,3 &13,14
27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
28. Neníť *ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy &jedno jste v Kristu Ježíši. *Ř 10,12 1K 12,13 &J 17,21 Ef 2,14-15
28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.
29. A když *Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a &podle zaslíbení ÷dědicové. *Ř 9,7 &Gn 21,12 Žd 11,18 ÷Ř 8,17
29. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.