Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible

1. Ó *nemoudří Galatští, °kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni &pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován? °5,7 *L 24,25
2. Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li Zákona Ducha svatého jste *přijali, čili z &slyšení víry? *Sk 2,38 Ef 1,13 &1Tm 4,6
3. Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte?
4. Tak mnoho trpěli jste *nadarmo? A ještě nadarmo-li. *2J 1,8
5. Ten tedy, kterýž vám dává Ducha svatého a činí divy mezi vámi, z skutků-li Zákona to činí, *čili z slyšení víry? *Ř 10,8
6. Jako °Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti. °Gn 15,6 Ř 4,3-18 Jk 2,23 Žd 11,8
7. A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.
8. Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje *pohany Bůh, předpovědělo &Abrahamovi: °Že v tobě budou požehnáni všickni národové. °&Gn 12,3 &Sk 3,25 *15,9
9. A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.
10. Kteříž pak koli *z skutků Zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo &psáno jest: °Zlořečený každý, kdož nezůstává ve všem, což jest psáno v knihách Zákona, aby to plnil. °Jr 11,3 *Ř 4,14-15 &Dt 27,26
11. A že °z Zákona nebývá *žádný ospravedlněn před Bohem, zjevné jest, nebo =spravedlivý z víry živ bude. °2,15 =Ř 1,17 Ab 2,4 Žd 10,38 *Ř 3,20
12. Zákon pak není z víry, °ale ten člověk, kterýž by plnil ta přikázání, živ bude v nich. °Lv 18,5 Ez 20,11 Ř 10,5 4,4
13. Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás *zlořečenstvím, (nebo &psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě), *Ř 8,3 2K 5,21 &Dt 21,23
14. Aby na pohany *požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom &zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru. *Gn 12,3 &Iz 32,15
15. Bratří, po *lidsku pravím: °Však utvrzené některého &člověka smlouvy žádný neruší, aniž k ní kdo něco přidává. °&Žd 9,17 *Ř 3,5
16. Abrahamovi pak učiněna *jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: &A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest Kristus. *3,8 Gn 12,7 15,5-18 &22,18
17. Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, kterýž po °čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic obrátil. °Ex 12,40 Sk 7,6
18. Nebo °jestližeť z Zákona pochází dědictví, tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví. °Ř 4,14
19. Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven *jest, dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze &anděly v ruce prostředníka. *J 15,22 &Ex 19,3-20 Sk 7,38-53
20. Ale °prostředník není jednoho, Bůh pak *jeden jest. °Sk 7,53 *Dt 4,39 1K 8,4 1Tm 2,5
21. Tedy Zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl Zákon dán, kterýž by mohl *obživiti, jistě z Zákona byla by spravedlnost. *Ř 8,2-4
22. Ale *zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím. *Ř 3,9 11,32
23. Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, *zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti. *Žd 9,8n
24. A tak Zákon *pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli. *Mt 5,17 Sk 13,38
25. Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.
26. Všickni zajisté vy *synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru. *4,5-6 Iz 56,5 J 1,12 Ř 8,15
27. Nebo *kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista &jste oblékli. *Ř 6,3 &13,14
28. Neníť *ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy &jedno jste v Kristu Ježíši. *Ř 10,12 1K 12,13 &J 17,21 Ef 2,14-15
29. A když *Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a &podle zaslíbení ÷dědicové. *Ř 9,7 &Gn 21,12 Žd 11,18 ÷Ř 8,17