Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Pro tu věc já Pavel, jsem °vězeň Krista Ježíše pro &vás pohany, °4,1 Ko 4,3 Sk 21,33 Fp 1,7-13-14-16 2Tm 1,8 &Ko 1,24
1. For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
2. Jestliže však jste slyšeli o *milosti Boží, kteréž jest mi uděleno k přisluhování vám, *Sk 9,15 13,2
2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:
3. Že skrze *zjevení oznámil mi tajemství, (jakož jsem vám prve &psal krátce; *Sk 22,17-21 Ř 16,25 &Ef 1,9
3. How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
4. Z čehož můžete, čtouce, porozuměti známosti mé v tajemství Kristovu;)
4. Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
5. Kteréž °za jiných věků *nebylo známo synům lidským, tak jako &nyní zjeveno jest svatým apoštolům jeho a prorokům skrze Ducha, °Ř 16,25 *Ko 1,26 &Sk 10,28 Zj 10,7
5. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
6. Totiž že by měli býti pohané *spoludědicové a jednotělní, i spoluúčastníci zaslíbení jeho v Kristu skrze evangelium, *2,15-16 Ga 3,28
6. That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
7. Kteréhož učiněn jsem *slouha z daru milosti Boží mně dané, &podle působení moci jeho. *Ř 1,5 Ef 6,21 &1,19
7. Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
8. Mně *nejmenšímu ze všech svatých dána jest &milost ta, abych mezi pohany zvěstoval ÷nestihlá bohatství Kristova, *1K 15,9-10 &Sk 9,15 2Tm 1,11 ÷Ef 2,7 Ř 11,33
8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
9. A *vysvětlil všechněm, &kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v ÷Bohu, °kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista, °Sk 14,15 17,24 J 1,3 Žd 1,2 *Sk 26,18 &Ef 1,9 ÷Ř 16,25 2Tm 1,10
9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:
10. Aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozličná moudrost Boží,
10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
11. Podle předuložení věčného, kteréž jest uložil v Kristu Ježíši Pánu našem,
11. According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
12. V němžto máme *smělost &a přístup s doufáním skrze víru jeho. 2,18 &Ř 5,2 Žd 10,19 *Žd 4,16 &J 10,9
12. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
13. Protož *prosím, abyste nehynuli v čas soužení mých pro vás, kteráž jsou sláva vaše. *Fp 1,14
13. Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
14. A pro tu příčinu *klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista, *1,3
14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
15. Z něhožto všeliká rodina na *nebi i na zemi jmenuje se, *1,10
15. Of whom the whole family in heaven and earth is named,
16. Aby vám dal, *podle bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze Ducha svého na vnitřním člověku, *4,24 2K 4,16
16. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
17. Aby Kristus skrze *víru přebýval v srdcích vašich, *J 14,23
17. That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
18. Abyste v lásce *vkořeněni a založeni jsouce, &mohli stihnouti se všemi svatými, kteraká by ÷byla širokost, a dlouhost, a hlubokost, a vysokost, *Ko 2,7 &1,6 ÷Jb 11,8
18. May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
19. A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou plnost Boží.
19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
20. Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás,
20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
21. Tomu, pravím, buď °sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše po všecky věky věků. Amen. °Ř 16,27 1Pt 5,11 1Tm 1,17
21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.