Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Dítky °poslouchejte rodičů svých &v Pánu; neboť jest to spravedlivé. °Ko 3,20 &Ef 5,22
1. Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
2. Cti *otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,) *Ex 20,12 Mt 15,4
2. Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
3. Aby *dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi. Mt 15,4 *Ex 20,12 Dt 5,16
3. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
4. A vy *otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale °vychovávejte je v cvičení a v ÷napomínání Páně. °Př 13,24 19,18 23,13 *Ko 3,21 ÷Dt 6,7-20
4. And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
5. Služebníci, °buďte poslušni pánů tělesných s bázní &a s strachem, v sprostnosti srdce vašeho, jako Krista, °Ko 3,22 Tt 2,9 1Pt 2,18 Mt 8,9 &Fp 2,12
5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
6. Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,
6. Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
7. S dobrou myslí sloužíce, *jakožto Pánu, a ne lidem, *Ko 3,23
7. With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
8. Vědouce, že, což by koli jeden každý učinil *dobrého, za to odplatu vzíti má ode Pána, buďto služebník, buďto svobodný. *Ř 2,6 1K 3,8 Ko 3,24
8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
9. A vy °páni též se tak mějte k nim, zanechajíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána v nebesích, a přijímání =osob není u něho. °Ko 4,1 =Sk 10,34 Dt 10,17
9. And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
10. Dále pak, bratří moji, *posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. *1K 16,13 2Tm 2,1
10. Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
11. Oblecte se v *celé odění Boží, abyste mohli státi proti &útokům ďábelským. *Ř 13,12 2K 6,7 &Ef 4,14
11. Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
12. Neboť není bojování *naše proti tělu a krvi, ale proti &knížatstvu, proti mocnostem, proti světa ÷pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou ßvysoko. *Mt 16,17 &J 12,31 Ef 2,2 ÷Ko 1,13 ßEf 3,10
12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
13. A protož *vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. *2K 6,7
13. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
14. Stůjtež *tedy, majíce °podpásaná bedra vaše pravdou, a =oblečeni jsouce v pancíř &spravedlnosti, °*L 12,35 17,8 1Pt 1,13 =&1Te 5,8 &Iz 59,17
14. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
15. A obuté majíce *nohy v &hotovost k evangelium pokoje, *Iz 52,7 &Sk 10,36
15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
16. A zvláště pak vezmouce *štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. *1Pt 5,9
16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
17. A lebku *spasení vezměte, i meč &Ducha, jenž jest slovo Boží, *Iz 59,17 1Te 5,8 &Žd 4,12
17. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
18. Všelikou *modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a &v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté, *L 18,1 1Tm 2,1 *Ř 12,12 &Mt 24,42
18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
19. I za mne, aby °mi dána byla řeč v otevření úst mých svobodně a směle, abych oznamoval tajemství evangelium svatého, °Sk 4,29 Ko 4,3 2Te 3,1 Ř 15,13 Ko 4,3
19. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
20. Pro něžto *úřad svůj konám &v řetězu tomto, abych tak v něm svobodně a směle mluvil, jakž mně mluviti náleží. *2K 5,20 &Sk 28,20
20. For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
21. A abyste i vy věděli, co se se mnou děje a co činím, všecko vám to oznámí °Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu, °Sk 20,4 Ko 4,7
21. But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
22. Jehož jsem pro to samo k vám poslal, *abyste věděli o našich věcech a aby potěšil srdcí vašich. *Ko 4,7
22. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
23. Pokoj budiž vám bratřím, a láska s věrou, od Boha Otce a Pána Jezukrista.
23. Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
24. Milost Boží budiž se všemi milujícími Pána našeho Jezukrista v neporušitelnosti. Amen. List tento k Efezským psán byl z Říma po Tychikovi.
24. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.