Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. A tak, bratří moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a *koruna má, tak stůjte v Pánu, milí. *2K 1,14
1. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
2. Evody prosím, i Syntychény prosím, aby °jednostejně smyslily v Pánu. °2K 13,11
2. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
3. Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, *kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jejichžto jména napsána jsou °v knize života. °Zj 3,5 17,8 20,12 Ex 32,32 Ž 69,29 Dn 12,1 *Fp 1,27
3. And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
4. Radujte °se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. °1Te 5,16 Ž 32,11 2K 13,11
4. Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
5. Středmost *vaše známa buď všechněm lidem. &Pán blízko. *L 12,45-46 &1K 10,11 Žd 10,25 2Pt 3,8-9
5. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
6. O °nic nebuďte *pečliví, ale ve všech věcech =skrze &modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu. °L 12,22 =&1Tm 2,1 *Mt 6,25-31 1Pt 5,7
6. Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
7. A pokoj °Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. °J 14,27 Ko 3,15 Ř 5,1
7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
8. Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.
8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
9. Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, °a Bůh pokoje budeť s vámi. °Iz 9,6 Ř 15,33 16,20 1K 14,33
9. Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
10. Zradoval jsem se v Pánu velice z toho, že již opět zase rozzelenala se péče vaše o mne. Načež bezpochyby i prve myslili jste, ale nedostalo se vám příhodného času.
10. But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
11. Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; °nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám. °1Tm 6,6
11. Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
12. Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, i hojnost míti i nouzi trpěti.
12. I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
13. Všecko *mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. *Iz 40,29-31 2Tm 2,1
13. I can do all things through Christ which strengtheneth me.
14. Avšak dobře jste učinili, *účastni byvše mého soužení. *1,7
14. Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
15. Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelium, když jsem šel z Macedonie, °žádný sbor neudělil mi z strany dání a vzetí, než vy sami. °2K 11,9 8,2-8 Ř 12,3
15. Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
16. Ano i do Tesaloniky jednou i po druhé, čehož jsem potřeboval, poslali jste mi.
16. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
17. Ne protože bych hledal darů, ale hledám *užitku hojného k vašemu prospěchu. *L 13,7 Ř 15,28
17. Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
18. Přijalť jsem pak všecko, a hojněť mám, naplněnť jsem již, vzav od *Epafrodita to, což posláno bylo od &vás, k vůni sladkosti, obět vzácnou a libou Bohu. *2,25 &2K 11,9
18. But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
19. Bůh pak můj *naplníť všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši. *2K 9,8
19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
20. Bohu pak a *Otci našemu sláva na věky věků. Amen. *2Tm 4,18
20. Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
21. Pozdravtež všech svatých v Kristu Ježíši. Pozdravujíť *vás bratří, kteříž jsou se mnou. *1K 16,20
21. Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
22. Pozdravujíť vás *všickni svatí, zvláště pak ti, kteříž jsou z domu císařova. *2K 13,12
22. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
23. *Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen. List tento k Filipenským psán jest z Říma po Epafroditovi. *Ef 6,24
23. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.