Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Chciť zajisté, abyste věděli, *kterakou nesnáz mám o vás a o ty, kteříž jsou v Laodicii a kteřížkoli neviděli tváři mé podle těla, *Fp 1,30 4,3
1. For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;
2. Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku *poznání tajemství Boha i Otce i Krista Pána, *Iz 53,11 Jr 9,24
2. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
3. V němžto jsou °skryti všickni pokladové moudrosti a známosti. °1K 1,30 Ž 51,8 1K 1,24
3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.
4. A totoť pravím proto, aby °vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí. °Ef 5,6 Ko 2,18
4. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.
5. Nebo °ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem s vámi jsem, raduje se, a vida &řád váš a ÷utvrzení té víry vaší v Krista. °1K 5,3 1Te 2,17 &1K 14,40 ÷Ko 1,23
5. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
6. Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte,
6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:
7. Vkořenění *a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se &v ní s díků činěním. *Ef 3,18 &1K 1,5
7. Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.
8. Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí *světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů &světa, a ne podle Krista. *Mt 15,3-9 Ř 16,17 &Ga 4,3-9
8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
9. Nebo v *něm přebývá všecka plnost Božství &tělesně. *J 1,14 &Ko 2,17
9. For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
10. A vy v něm jste *doplněni, kterýžto jest hlava &všeho knížatstva i mocnosti, *1,28 J 1,16 &Ef 1,21
10. And ye are complete in him, which is the head of all principality and power:
11. V němžto i *obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše &tělo hříchů v obřezání Kristovu, *Dt 10,16 Ř 2,29 &6,6 Ef 4,22
11. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ:
12. Pohřbeni °jsouce s ním ve křtu, skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze &víru, jíž jste došli z mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých. °Ř 6,4 Ga 3,27 &Ef 1,19
12. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.
13. A vás, ještě mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu °s ním obživil, odpustiv vám &všecky hříchy, °Ef 2,1-5-11 &L 7,42-48
13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;
14. A smazav °proti nám čelící zápis, jenž záležel v ustanoveních, a byl odporný nám, i vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži; °Ef 2,15
14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;
15. A *obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, &triumf slaviv nad nimi skrze něj. *Gn 3,15 Ž 68,19 Iz 53,12 Mt 12,29 &2K 2,14
15. And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.
16. Protož °žádný vás *nesuď pro pokrm, aneb pro nápoj, anebo z strany některého svátku, nebo novuměsíce, anebo sobot, °Ř 14,4 *Lv 11,2 Ř 14,2-3 Ga 4,10
16. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:
17. Kteréžto věci °jsou stín budoucích, ale to, od čehož se stín dělal, jestiť tělo Kristovo. °Žd 8,5 10,1
17. Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
18. Nižádný vás *nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, vysokomyslně se vydávaje, marně se nadýmaje smyslem těla svého, *Jr 29,8 Ez 13,3 Mt 24,4 Mk 13,5 Ef 5,6
18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
19. A nedrže se hlavy, od níž všecko tělo po kloubích a svazích vzdělané a spojené roste Božím zrůstem.
19. And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
20. Poněvadž tedy *zemřevše s Kristem osvobozeni jste od živlů světa, pročež tak jako byste živi byli světu, těmi °ceremoniemi dáte se obtěžovati? °Ga 4,3 *Ř 6,3-5 7,4
20. Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
21. Když říkáte: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej!
21. (Touch not; taste not; handle not;
22. Kteréžto všecky věci samým užíváním jich přicházejí k zkáze, a toť vše není než podle *přikázání a učení lidských. Mt 15,8-9 *Iz 29,13
22. Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?
23. Ačťkoli pak ty věci mají tvárnost moudrosti, v *způsobu té nábožnosti pošmourné a v povrchní pokoře i v neodpouštění tělu, avšak nejsou v žádné platnosti, když přináležejí toliko k nasycení těla. *18
23. Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.