Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Protož *povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, &kdež °Kristus na pravici Boží sedí. °Mk 16,19 *Ř 6,5 Ef 2,6 &Ž 110,1
1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
2. O svrchní věci *pečujte, ne &o zemské. *Mt 6,33 &Fp 3,19
2. Set your affection on things above, not on things on the earth.
3. Nebo *zemřeli jste, a život váš skryt &jest s Kristem v Bohu. *Ř 6,2-8 1Pt 2,24 &2K 5,7 Ga 2,20
3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
4. Když se pak ukáže °Kristus, život náš, tehdy i vy &ukážete se s ním v slávě. °&1J 3,2 Fp 1,21 3,21 &1K 15,43
4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.
5. Protož °mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, &chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení. °Ef 5,3 Mt 18,8 Ef 4,22 &Ga 5,24
5. Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:
6. Pro kteréžto věci *přichází hněv Boží na syny zpurné. *1K 6,10 Ef 5,6
6. For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:
7. V kterýchžto hříších i °vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich. °1K 6,11 Ř 6,19-20
7. In the which ye also walked some time, when ye lived in them.
8. Ale již °nyní složtež i vy všecko to, hněv, prchlivost, *zlobivost, zlořečení i mrzkomluvnost zapuďte od úst vašich. °Ef 4,25-26-*31 Jk 1,21
8. But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
9. Nelžete *jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho, *Za 8,16 Ef 4,25
9. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
10. A *oblékli toho &nového, obnovujícího se k známosti jasné, podle obrazu ÷toho, jenž jej stvořil, *Ef 4,23-24 &Ř 6,4 ÷Gn 1,27
10. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:
11. Kdežto není *Řek a &Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný ÷ale všecko a ve všech Kristus. *Ř 10,12 1K 12,13 Ga 3,28 &1K 7,19 ÷Ef 1,10
11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.
12. Protož oblectež se jako *vyvolení Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé, v &dobrotivost, nízké o sobě ÷smýšlení, krotkost, trpělivost, *1Pt 2,9 &Ga 5,22 ÷Mt 11,29
12. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
13. Snášejíce *jeden druhého &a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li by kdo proti komu jakou žalobu; jako i Kristus odpustil vám, tak i vy. *Ef 4,2 &Mt 6,14 Mk 11,25 Ef 4,32
13. Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
14. Nadto pak nade všecko oblečeni buďte *v lásku, kteráž jest &svazek dokonalosti. *J 13,34 Ef 5,2 &4,3
14. And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
15. A pokoj *Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni. *Ef 4,3
15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
16. Slovo Kristovo °přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek &Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu. °&Ef 5,19 *1K 1,5 &14,26
16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
17. A všecko, *cožkoli činíte v slovu nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky &činíce Bohu a Otci skrze něho. *1K 10,31 &Ef 5,20 1Te 5,18 Žd 13,15
17. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
18. Ženy °poddány buďte mužům svým tak, jakž sluší, v Pánu. °Ef 5,22 1Pt 3,1 Gn 3,16
18. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
19. Muži °milujte ženy své, a nemějtež se &přísně k nim. °Ef 5,25 4,31 &1Pt 3,7
19. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
20. Dítky °poslouchejte rodičů ve všem; nebo &to jest dobře libé Pánu. °Ef 6,1 &Ex 20,12
20. Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.
21. Otcové *nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly. *Ef 6,4
21. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.
22. Služebníci °poslušni buďte ve všem pánů svých tělesných, ne na &oko toliko sloužíce, jako ti, jenž se usilují lidem líbiti, ale v sprostnosti srdce, bojíce se Boha. °Ef 6,5 1Pt 2,18 &Ef 6,6
22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God:
23. A všecko, což byste koli činili, z duše čiňte, *jakožto Pánu, a ne lidem, *Ef 6,7
23. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
24. Vědouce, že ode *Pána vzíti máte odplatu věčného dědictví; nebo Pánu Kristu sloužíte. *Ef 6,8
24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
25. Kdož by pak *nepravost páchal, odměnu své nepravosti vezme. °A neníť přijímání osob u Boha. °&Sk 10,34 *2K 5,10 Ř 2,11
25. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.