Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Prosímeť pak vás, bratří, skrze *příští Pána našeho Jezukrista a naše &shromáždění v něj, *1Te 4,16-17 &Mt 25,32
1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
2. Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď *skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. *1J 4,1
2. That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
3. Nesvodiž *vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, &a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, *Jr 29,8 Mt 24,4-23 &1J 2,18
3. Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
4. Protivící a *povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, &jako by byl Bůh. *Dn 11,36 &Ez 28,2
4. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
5. Nepomníte-liž, že ještě *byv u vás, o tom jsem vám pravil? *J 16,4
5. Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
6. A nyní co *mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým. *7
6. And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
7. Nebo *již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen. *Sk 20,29-30 1J 4,3
7. For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
8. A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, °kteréhož Pán *zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, °*Iz 11,4 *Zj 19,15-20
8. And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
9. Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného *díla satanova, se &vší mocí a divy i zázraky lživými, *J 8,41 2K 4,4 &Dt 13,1 Mt 24,24 Zj 13,13
9. Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
10. A se všelikým podvodem nepravosti v těch, *jenž hynou, &protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. *2K 2,15 4,3 &2Tm 4,4
10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
11. A protož pošle jim Bůh mocné dílo *podvodů, aby věřili lži, *Ř 1,27
11. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
12. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž *neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost. *10
12. That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
13. Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že *vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy, *Ef 1,4 1Te 1,4 2Tm 1,9
13. But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
14. K čemuž *povolal vás skrze evangelium naše, k dojití slávy Pána našeho Jezukrista. *1Pt 5,10
14. Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
15. A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš.
15. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
16. On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, *kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti, *J 3,16 Ř 5,8
16. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
17. Potěšujž srdcí vašich a °utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém. °3,3
17. Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.