Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, °odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje, °Ef 4,22-25 Ko 3,8 1Pt 2,1 Ř 6,4-13
1. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
2. Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl °kříž, opováživ se hanby, i &posadil se na pravici trůnu Božího. °Fp 2,8 L 24,26-46 Sk 3,15 &Žd 1,13
2. Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
3. A považte, kteraký jest ten, jenž snášel od hříšníků taková proti sobě odmlouvání, abyste neustávali, v myslech vašich hynouce.
3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds.
4. Ještě jste se až do krve =nezprotivili, proti hříchu bojujíce. =1K 10,13
4. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.
5. A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví:Synu °můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš? °Jb 5,17 Př 3,11-12
5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:
6. Nebo °kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá. °Zj 3,19
6. For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.
7. Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jakožto synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?
7. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?
8. Pakli jste bez kázně, kteréžto všickni synové účastni jsou, tedy jste cizoložňata, a ne synové.
8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons.
9. Ano tělesné otce naše měli jsme, kteříž nás trestali, a měli jsme je u vážnosti; i zdaliž nemáme mnohem více poddáni býti =Otci duchů, abychom živi byli? =Nu 16,22 27,16 Iz 57,16 Za 12,1
9. Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?
10. A onino zajisté po nemnohé dny, jakž se jim vidělo, trestali, ale tento v věcech přeužitečných, totiž k tomu, abychom došli účastnosti svatosti jeho.
10. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness.
11. Každé pak trestání, když přítomné jest, nezdá se býti potěšené, ale smutné, než potomť rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli.
11. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
12. Protož opuštěných rukou a zemdlených kolen =posilňte, =Iz 35,3
12. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
13. A =přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo. =Ž 73,2
13. And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.
14. Pokoje °následujte se všechněmi a svatosti, bez &níž žádný neuzří Pána, °Ř 12,12-18 2K 13,11 2Tm 2,22 &Mt 5,8-20
14. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:
15. Prohlédajíce k tomu bedlivě, =aby někdo &neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a ÷neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí; =3,11 &2K 6,1 ÷Dt 29,18 Ga 5,12
15. Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled;
16. Aby někdo nebyl =smilník, aneb ohyzdný, jako °Ezau, kterýžto za jednu krmi prodal prvorozenství své. °Gn 25,33 =Ef 5,3 Ko 3,5
16. Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright.
17. Víte zajisté, že potom, °chtěje dědičně dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ač ho koli s pláčem hledal. °Gn 27,30n-38n
17. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.
18. Nebo °nepřistoupili jste k hmotné hoře a k hořícímu ohni, a k vichru, a k mrákotě, a k bouři, °Ex 19,12-16
18. For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest,
19. A zvuku trouby a k hlasu slov, kterýžto hlas kdož slyšeli, °prosili, aby k nim nebylo více mluveno. °Ex 20,19
19. And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more:
20. (Nebo nemohli snésti toho, což bylo praveno: °A kdyby se i hovado dotklo hory, budeť ukamenováno, aneb šípem postřeleno. °Ex 19,12-13
20. (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart:
21. A tak hrozné bylo to, což viděli, že i Mojžíš řekl: Lekl jsem se, až se třesu.)
21. And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:)
22. Ale =přistoupili jste k hoře Sionu, a k městu Boha živého, °Jeruzalému nebeskému, a k nesčíslnému zástupu andělů, °Zj 21,2 Ga 4,26 =Iz 2,2
22. But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels,
23. K veřejnému shromáždění a k církvi prvorozených, kteříž =zapsáni jsou v nebesích, a &k Bohu soudci všech, a k duchům spravedlivých dokonalých, =L 10,20 &Gn 18,25
23. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,
24. A k =prostředníku &Nového Zákona Ježíšovi, a ku ÷pokropení krví, lépe mluvící °nežli Abelova. °Gn 4,10 Ga 4,26 =1Tm 2,5 &Ex 24,8 ÷1Pt 1,2
24. And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.
25. Viztež, abyste neodpírali mluvícím. °Nebo poněvadž onino neušli pomsty, kteříž odpírali tomu, jenž na zemi na místě Božím mluvil, čím více my, jestliže tím, kterýž s nebe mluví k nám, pohrdneme? °2,2-3 10,29
25. See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:
26. Jehožto hlas tehdáž byl zemí pohnul, nyní pak propověděl, řka: °Ještěť já jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem. °Ag 2,7
26. Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven.
27. A to, že dí: Ještě jednou, světle ukazuje pohnutelných věcí přenesení, jakožto rukama učiněných, aby zůstávaly ty, jenž jsou nepohnutelné.
27. And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.
28. Protož království přijímajíce nepohnutelné, mějmež =milost, skrze kteroužto služme libě Bohu, s &vážností a uctivostí. =1Pt 5,5 &Fp 2,12
28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear:
29. Neboť =Bůh náš jest oheň spalující. =Dt 4,24 Ž 18,9
29. For our God is a consuming fire.