Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. Ale summa toho mluvení tato jest, že takového máme nejvyššího kněze, kterýž se =posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích. =Ef 1,20
1. Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens;
2. Služebník jsa svatyně, a =pravého toho stánku, kterýž Pán vzdělal, a ne člověk. =9,8-11-24 2K 5,1
2. A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man.
3. Všeliký zajisté nejvyšší kněz k obětování darů a obětí bývá ustanoven, a protož potřebí bylo, aby i tento měl, co =by obětoval. =5,1 Ef 5,2
3. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer.
4. Nebo kdyby byl na zemi, aniž by knězem byl, když by zůstávali ti kněží, kteříž obětují dary podle Zákona,
4. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law:
5. Sloužíce podobenství a °stínu nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od Boha řečeno bylo, když dokonávati měl stánek: Hlediž, =&prý, abys udělal všecko ku podobenství, kteréžť jest ukázáno na hoře. °10,1 Ko 2,17 =Ex 25,40 Sk 7,44
5. Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.
6. Nyní pak tento náš nejvyšší kněz tím důstojnějšího došel úřadu, čímž i lepší smlouvy °prostředníkem jest, kterážto lepšími zaslíbeními jest utvrzena. °9,15
6. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
7. Nebo kdyby ona první byla bez úhony, nebylo by hledáno místa druhé.
7. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
8. Nebo obviňuje Židy, dí: °Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s domem Izraelským a s domem Judským v smlouvu novou. °Jr 31,31-32-38 33,14
8. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
9. Ne podle smlouvy té, =kterouž jsem učinil s otci jejich v ten den, když jsem je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, a já opustil jsem je, praví Pán. =Ex 19,5n
9. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
10. Protož tatoť jest °smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, a na srdcích jejich napíši je, =a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. °10,16 Ez 11,19 Ř 11,27 =Za 8,8 2K 6,16-18 Zj 21,3 Jr 24,7
10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
11. A nebudouť učiti jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne všickni znáti budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich.
11. And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
12. Nebo =milostiv budu nepravostem jejich, a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více. =Jr 31,34 Ř 11,27
12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
13. A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za vetchou; což pak vetší a schází, blízké jest zahynutí.
13. In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.