Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Čtení a vyhledávání v Bibli Svaté

Bible Kralická

King James Version

1. I viděl jsem *šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a °deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. °17,*3-9-12-*13 Dn 7,7
1. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.
2. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí *drak sílu svou, &a trůn svůj, a moc velikou. *12,9 &2,13
2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority.
3. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy *divivši se všecka země, šla za tou šelmou. *17,8
3. And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.
4. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest *podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní? *18,18
4. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him?
5. I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce.
5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months.
6. Protož otevřela *ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na nebi. *16,9-11
6. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.
7. Dáno jí i *bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i nad národem. *11,7 Dn 7,21
7. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.
8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, °jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od *počátku světa. °*17,8 *14,6
8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
9. Má-li kdo uši, slyš.
9. If any man have an ear, let him hear.
10. Jestliže °kdo do vězení povede, do vězení půjde; zabije-li kdo &mečem, musí mečem zabit býti. =Zdeť jest trpělivost a víra svatých. °&Gn 9,6 &Mt 26,52 Zj 11,8 =14,12 &Iz 33,1
10. He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.
11. Potom viděl jsem *jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům &Beránkovým, ale mluvila jako drak. *11,7 &Mt 7,15 24,11-24
11. And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon.
12. Kterážto všecku *moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla. *19,20
12. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
13. A činí *divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem mnohých lidí. *Mt 24,24
13. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men,
14. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi *divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a &ožila zase. *19,20 Dt 13,1 Mt 24,24 &Zj 13,3
14. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.
15. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by *se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. *14,11 19,20
15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.
16. A rozkazuje *všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, *14,11
16. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:
17. A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího.
17. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.
18. Tuť jest *moudrost. Kdo má rozum, sečtiž &počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest. *17,9 &15,2
18. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.