Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Křest

Křest a spasení

Marek 16:16
Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.

Efezským 4:5
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest,

Židům 6:2
Křtů učení, vzkládání rukou, a vzkříšení z mrtvých, i soudu věčného.

Křest Janův do vody

Marek 1:4
Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

Marek 1:4
Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

Matouš 3:16
A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj.

Lukáš 3:21
I stalo se, když se křtil všecken lid, a když se pokřtil i Ježíš, a modlil se, že otevřelo se nebe,

Marek 11:30, Lukáš 20:4
Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí? Odpovězte mi.

Matouš 3:11, podobně Lukáš 3:16
křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.

Křest vodou (do vody)

Skutky 2:38
Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého.

Křest Janův, vodou ve jménu Ježíše a Duchem Svatým

Skutky 19:4-6
I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti,věřili, to jest v Krista Ježíše.

Kteříž pak toho uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše.

A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky rozličnými, a prorokovali.

Skutky 8:16
(Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.)

Do jména (charakteru)

Matouš 28:19
Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno (do jména) Otce i Syna i Ducha svatého,

Do smrti

Lukáš 12:50
Ale křtem mám křtěn býti, a kterak jsem soužen, dokudž se nevykoná!

Římanům 6:4
Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my &v novotě života chodili.

Křest Duchem

Skutky 1:5
Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.

Přijetí Ducha (křest Duchem) před křetem vodou

Skutky 10:47
Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my?

Skutky 11:16
I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým.

Do Těla Kristova

1. Korintským 12:13
Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a ÷všickni v jeden duch zapojeni jsme.

Do Krista

Galatským 3:27
Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.

Křest v Mojžíše

1. Korintským 10:2
A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři,