Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Výchova dětí

Kazatel 11:10
Anobrž odejmi hněv od srdce svého, a odvrať zlost od těla svého; nebo dětinství a mladost jest marnost.

Láska a trest

Přísloví 3:12
Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje.

Přísloví 13:24
Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce.

Přísloví 23:13
Neodjímej od mladého kázně; nebo umrskáš-li jej metlou, neumřeť.

Efezským 6:4
A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.

Koloským 3:21
Otcové nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.

Židům 12:6
Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.

Vyučování

5. Mojžíšova (Deuteronomium) 6:7
A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.