Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Stánek Mojžíšův - stín věcí budoucích

Bůh dal Mojžíši na poušti zákon, jehož nedílnou součástí je stánek na poušti, taky nazývaný Mojžísův stánek. Apoštol Pavel nám pak zjevuje, že celý tento zákon, a tedy i stánek, je stínem toho, co má přijít, ale tou realitou je Tělo Kristovo. (viz. Kol 2:17, Žid 8:5, Žid 10:1)

V Bibli, v 2. Timoteovi 3:16 je napsáno „Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti“.

V 1. Korintským 10:11 je nám řečeno, že všechny věci, s nimiž se Izraelští setkali na poušti, se jim staly jako předobraz a jsou k varování pro nás.

V Židům 10:1 a Kol 2:17 se píše, že věci ve Starém zá­koně jsou obrazem nebeských a  duchovních věcí, o nichž mluví Nový zákon a tykají se našeho života. Boží slovo vždy mluví ve třech rovinách, v tělesné rovině, v duchovní a v plnosti.

Bůh se objevuje ve třech podobách Bůh, Syn a Duch Svatý. Stánek se skládá ze tři části Vnější nádvoří, Svatyně a Svatyně svatých.

Tento stánek byl postaven přesně podle návodu, který dal Bůh Mojžišovi, jak je napsáno v Židum 8:5 „Sloužíce podobenství a stínu nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od Boha řečeno bylo, když dokonávati měl stánek: Hlediž, prý, abys udělal všecko ku podobenství, kteréžť jest ukázáno na hoře."

Skladá se tři části a nachází se v něm sedm kusu nábytků: Měděný oltář, Měděné umyvadlo, Kadidlový oltář, Zlatý neboli Sedmiramenný svícen, Stůl předložených chlebů,  Slitovnice a Truhly Smlouvy (Úmluvy).

Každý nábytek ve stánku představuje a reprezentuje určitý úsek v životě křesťana.

Proto stánek nemluví jenom o věcech minulých, ale ukrývá mnoha tajemství a principy, které mluví i do dnešního života a můžeme se z něho mnohému naučit a objevit díky němu skrytá tajemství. Je v něm totiž ukryto celé evangelium od začátku až do konce. Konec naši cesty ve stánku představuje Truhla smlouvy, Boží slávu, náš cíl. A na začátku naší cesta je brána, kterou musíme projít přes měděnený oltář jenž představuje znovuzrození a potom pokračovat přes další nábytky až do Svatyně svatých.

Výklad Mojžíšova stánku tak ukazje na realitu, kterou jako křesťané prožíváme v naších životech. Sami tímto stánkem procházíme, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

Pokud chcete vědět více můžete nás kontaktovat nebo si poslechnou nahrávky ze seminářů.

Úvod ke stánku - celkový přehled Přehrát Stáhnout
Hrazení stánku Přehrát Stáhnout
Měděný (bronzový) oltář Přehrát Stáhnout
Měděné (bronzové) umyvadlo Přehrát Stáhnout
Měděné (bronzové) umyvadlo 2 Přehrát Stáhnout
Dveře a základní stavba stánku Přehrát Stáhnout
Stůl předložených chlebů Přehrát Stáhnout
Zlatý stojan na lampy (svícen) Přehrát Stáhnout
Zlatý oltář Přehrát Stáhnout
Slitovnice Přehrát Stáhnout
Truhla Smlouvy Přehrát Stáhnout