Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Seminář o učení o Vytržení - jak to s ním je?

Detailní pohled na obecně přijimáné učení o vytržení ve většine církvích dnešní doby.

Nahrávka semináře o Vytržení 1. část

Poznámky k semináři

Historické chápání pojmu

Pojem vytržení má historicky 2 významy. Dnes většína křesťanů (zvláště v letničních kruzích) chápe vytržení jako fyzické odnesení do nebeské oplasti a zanechání bezbožných a nepřipravených na Zemi pro vykonání konečného soudu.

Dřívější chápání bylo spojeno s konečným vzkříšením a druhým příchodem Ježíše Krista na zemi. Tedy ne něco, co se stano před velkým soužením.

Viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vytržení

Shrnutí historie učení:

Lidé jako Hus, Luter, Wicklif a další nevěřili na fyzické vytržení a pokud, tak chápali pojem jako vzkříšení na konci po všem soužení a setkání se s Pánem.

Ohledně učení o vytržení existuje přinejmenším jeden odkaz z 18. století a dva z předcházejícího soužení z 19. století: v eseji publikované v roce 1788 ve Philadelphii od baptisty Morgan Edwards, která formulovala pojem vytržení před soužením ve spisech katolického kněze Manuel Lacunza v roce 1812, a John Nelson Darbyho v roce 1827. Manuel Lacunza (1731-1801), jezuitský kněz (pod pseudonymem Juan Josafat Ben Ezra), napsal apokalyptické dílo nazvané La Venida del Mesías en gloria y majestad (Příchod Mesijáše ve slávě a nádheře). Kniha se objevila jako první v roce 1811, 10 let po jeho smrti. V roce 1827 to bylo přeloženo do angličtiny skotským ministrem Edwardem Irvingem.

Hlavní postavy začátků tohoto učení:

Darby a Irving se také setkali s chariznatickým hnutím, jehož součásti byla i Margater MacDonald. Oba ovšem odmítli toho hnutí jako démonické projevy. Někdy se její vize spojuje s jejich učením, nicméně Darby publikoval své učení ještě před touto vizí. Vize ale byla později zneužita jinými a spojena s učením o vytržení a tak také publikována, jenže s tím, že některé části byly vynechány, aby to vypadalo, že vize hovoří o vytržení před soužením. Což některé pasáže vize jasně odmítají.

Vize / proroctví Margaret MacDonald (v angličtině) jasně popisuje, že to co viděla, bylo duchovní a ona sama očekávala plnost Boha v církvi, a vítezné projití soužením těmi, kteří budou hodni.

Pojem "vytržení" v Bibli

Ve Starém zákoně:

Žalm 69:14-15(15-16)
14. Vytrhni mne z bláta, abych nebyl pohřížen; nechť jsem vytržen od těch, kteříž mne nenávidí, jako z hlubokostí vod,
15. Aby mne nezachvátili proudové vod, a nesehltila hlubina, ani se nade mnou zavřela prohlubně.

Přísloví 2:21-22
21. Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;
22. Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.

Přísloví 11:8-9
8. Spravedlivý z úzkosti bývá vysvobozen, bezbožný pak přichází na místo jeho.
9. Pokrytec ústy kazí bližního svého, ale spravedliví uměním vytrženi bývají.

Ezechiel 19:12
Ale vytržen jsa (Izrael) v prchlivosti, na zemi povržen jest, a vítr východní usušil ovoce jeho; vylomily se a uschly ratolesti silné jeho, oheň sežral je.

Amos 3:12
Takto praví Hospodin: Jako když vytrhne pastýř z úst lva dva hnáty aneb kus ucha, tak vytrženi budou synové Izraelští, sedící v Samaří lhostejně na postelích, a na ložcích rozkošných.

Micheáš 4:10
Pracujž ku porodu a úpěj, dcero Sionská, jako rodička; nebo již vyjdeš z města, a budeš bydliti na poli, a přijdeš až do Babylona. Tam vytržena budeš, tam tě vykoupí Hospodin z ruky nepřátel tvých.

Chápání slova vyrvat, vytrhnout, vychvátit apod. je ve Starém zákoně chápáno jako obraz pro změnu místa nebo přeneseně duchovního stavu, ať v pozitivním smyslu (vytržení z problémů) nebo v negativním (vykořenění z místa, kde jsem byl zasazen, např. z Boží země do Babylona).

V Novém zákoně:

Vytržení mysli: Skutky 10:10, Skutky 11:5, Skutky 22:17

Z úst Lva: 2. Timoteovi 4:17

Vytržení ducha: Zjevení 1:10, Zjevení 4:2

K Božímu trůnu: Zjevení 12:5

Podobná slova:

Zachvácen, uchvácen, vychvácen viz. vyhledání v Bibli

Podobně je to se slovy typu zachovat. Jejich význam je pěkně vysvětlen např. v příběhu pece ohnivé v Danieli 3. kapitole. V Kralickém překladu je použito slovo "vytrhnout", ve smyslu zachránit. V originále je použito slovo "zachovat", "zanechat". Tedy verš 28 bychom mohli upravit takto:

"...kterýž poslal anděla svého, a zachoval služebníky své, kteříž doufali v něho ..."

Viz. vyhledání slova zachovat v Bibli.

Verše proti učení o vytržení

Jan 17:15 - Ježíš prosí Otce, aby vytržení (odnesení pryč) nebylo.

Ježíš říká: "Pomněte na Lotovu ženu.". Byl Lot vytržen? Přečtěme si, co Lot o tom sám říká: " ... jsi zachoval duši mou ... " Samotný příběh popisuje Boží principy: Abraham bydlí na horách / výšinách (obraz jeho duchovního stavu), ale Lot v dolině, kde sídlí převrácenost. Bůh vytáhne Lota z prostředku této převrácenosti, aby jej poslal na horu (duchovní rovina, kde žije Abraham), ale Lot říká, že na to nemá, aby tam žil. A tak jej Bůh zachoval dole a spolu s ním musel zachovat i část té nepravosti (město, kam Lot utekl mělo být původně taky zničeno). Stejně tak nám Bůh říká: Vyjděte z Babylona, lide můj, abyste nebyli součástí jeho zničení. Město Babylon již bylo dávno fyzicky zničeno, ještě před Janovým proroctvím. Jedná se tedy o duchovní Babylon a tím i duchovní změnu stavu bytí, duchovní místo přebývání.

 

Zajímavá kázání na toto téma

Mark Jantzi - Vytržení

Nahrávka z kázání "Kdo jsou vyvolení?": důležité pro pochopení souvislosti. Má Bůh dvě církve? Dvě nevěsty? Dva Izraele?

Další odkazy

Svět přemýšlí o vytržení před 3. světovou stylem odnesení lidí na jinou planetu a pak jejich návrat. viz. Plád na fyzické vytržení - Elton Musk (rozhovor v andličtině)

http://www.bibleinfo.com/en/questions/what-does-bible-teach-about-secret-rapture