Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Zjevení Janovo

Kniha Zjevení odkrývá budoucí věci proto je dobré tuto knihu číst. V první kapitole Zjevení je verš: "Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest."

Zjevení se někdy může zdát jako složitá kniha plná nesrozumitelných obrazů. Tyto obrazy můžeme pochopit pouze duchovně. Apoštol Petr napsal, že Duchem Božím byli puzeni lidé, kteří psali Bibli a Duchem Božím musí být vykládáno Bible nemá být vykládána pouze lidským rozumem. Proto je potřeba se modlit, aby Duch Boží nám pomohl zjevovat tajemství obsažené v této knize.

Pokud byste chtěli ji více porozumět a odkrýt řadu tajemství můžete si, nejlépe s modlitbou, poslechnout tento obsáhlý výklad Zjevení Janova po kapitolách. Z důvodu srozumitelnosti, pochopení způsobu výkladu a pozozumění obrazů jsme začali kapitou 12, která nebeskými obrazy popisuje, co se děje na Zemi a jak se to týká nás křesťanů.

Seznam nahrávek s fotografiemi tabule, kterou jsme běhěm výkladu používali:

Úvod do Zjevení Janova Přehrát Stáhnout
Zjevení 12 - Drak na nebeských místech Přehrát Stáhnout
Vítezství a služba pacholíka Přehrát Stáhnout

Nákres během kázání - Pacholík

Zjevení 12 - Žena na poušti Přehrát Stáhnout

Nákres během kázání - Žena na poušti

Kap. 1 - Úvod Přehrát Stáhnout

Lampy

Kap. 1 - dokončení, kap. 2 - Efez, Smyrna Přehrát Stáhnout
Kap. 2 - Pergamen, Tiatira Přehrát Stáhnout
Kap. 3 - Sadrinie, Filadelfie, Laodicea Přehrát Stáhnout

Sedm cíkrví ve stánku

Kap. 4 - Duše člověka Přehrát Stáhnout

Duše člověka

Kap. 5 - Kdo je hoden? Přehrát Stáhnout
Kap. 6 - Pečeti Přehrát Stáhnout

Kap. 6 - Šestá pečeť Přehrát Stáhnout

Kap. 7 - Zapečetění a spása Přehrát Stáhnout

Kap. 8 - Sedmá pečeť Přehrát Stáhnout

Kap. 9 - Pátá trubka Přehrát Stáhnout
Kap. 9 - Šestá trubka Přehrát Stáhnout