Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Slovesa v řečtině

Verbs / Slovesa

Verbal Forms - Slovesný způsob

Form, způsob Action, děj Picture Definice Příklady Příklady v písmu
Indicative       Oznamovací způsob  
  Present a) probíhající událost
b) opakovaná událost
a) házím kámen do vody, čtu knihu
b) házím každý den tři kameny;
 házívám každý den tři kameny
b) Mat23:23 dáváte (pres.) desátky z máty, kopru a kmínu, ale opustili jste (aor.) těžší věci Zákona
  Future a) jednorázová událost ukončená
b) probíhající událostc) opakovaná událost
a) hodím, odhodím, zahodím atd., přečtu
b) budu čístc) budu házet
a) Žd8:10 toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele
  Imperfect a) probíhající událost
b) opakovaná událostJe to vlastně Present posunutý do minulosti.
a) četl jsem včera dvě hodiny z bible
b) házel jsem včera celé dvě hodiny; četl jsem včera třikrát; čítával jsem v minulosti mnohokrát
 
  Aorist a) jednorázová událost dokončená
b) opakované události dokončené
a) hodil jsem včera kámen do vody (tj. jednorázově)
b) hodil jsem včera třikrát
a) Žd3:6 zachovali;
Žd3:19 tehdy nemohli vejít;
Ř5:11 nyní jsme přijali smíření;
b) Žd1:1 mluvíval;
Žd3:9 zkoumali, viděli;
2Kor11:24 vzal jsem pětkrát 40 ran;
Žd11:33-4 poráželi mnohá království, vykonávali spravedlnost
  Perfect Událost ukončená v minulosti s důsledky trvajícími do přítomnosti.

Důraz je podle kontextu buď na dokončenosti činnosti či procesu nebo na důsledku, tedy dnešním stavu věcí.
Nejbližší je překlad v pasivu "mám odhozeno".
"odhodil jsem to / už to nemám";
"vychoval jsem ho / je vychovaný";
"očistil jsem se / jsem čistý"
 
  Pluperfect Událost ukončená v minulosti s důsledky trvajícími po nějakou dobu v minulosti.

Je to vlastně Perfect posunutý do minulosti.
Nejbližší je překlad v pasivu "měl jsem odhozeno".
"odhodil jsem to / neměl jsem to" - a nevím, jestli to ještě mám;
"vychoval jsem ho / byl vychovaný" - a nevím, jestli zůstal vychovaný;
"očistil jsem se / byl jsem čistý" - a nevím, jestli jsem ještě čistý
 
Subjunctive       Konjunktiv, spojovací způsob (hlavně po spojce "aby")  
  Present a) probíhající událost
b) opakovaná událost
a) chce, abych četl;
..abych šel teď do chrámu;
..abych měl radost ze spasení
 b) chce, abych házel každý den tři kameny;
..abych četl každý den tři stránky;
..abych chodil každý den do chrámu
 
  Aorist a) jednorázová událost dokončená
b) opakované události dokončené
a) chce, abych hodil kámen do vody;
..abych přečetl knihu;
..abych odešel do chrámu
b) chce, abych odhazoval kameny do vody;
..abych přečetl každý den jednu knihu;
..abych navštívil každý den chrám;
..abych nikdy nechodil k vodě
 
Imperativ       Rozkazovací způsob  
  Present
a) probíhající událost
b) opakovaná událost
a) čti, vychovávej dítě, jdi, nehřeš, nespi dnes v chrámu
b) neházej kameny, vychovávej děti, choď do chrámu každý den, 
b) Kol3:8 nelžete
  Aorist
a) jednorázová událost dokončená
b) opakované události dokončené
a) hoď kámen do vody;
 přečti si knihu;
 odejdi do chrámu;
 umej se ve vodě;
 nepozdrav toho člověka
b) neházej kameny do vody;
 navštiv každý den chrám;
 nechoď nikdy k vodě;
 nikdy nezdrav toho člověka
a) Kol3:8 nyní odstraňte;
 
Infinitive       Neurčitý způsob  
  Present
a) probíhající událost
b) opakovaná událost
a) číst, vychovávat dítě, jít, modlit se, spát..
b) házet kameny, vychovávat děti, chodit do chrámu každý den, 
 
  Aorist
a) jednorázová událost dokončená
b) opakované události dokončené
a) hodit kámen do vody;
 přečíst si knihu;
 odejít do chrámu;
 umýt se ve vodě;
 pozdravit na cestě
b) házet kameny do vody;
 navštívit každý den chrám;
 pozdravit každého člověka na cestě 

b) Ef6:11 abyste byli schopni se vždycky postavit proti ďáblovým lstem;
Kol4:3 aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli stále mluvit o tajemství Krista;
 
Participle       přechodník
(angl. Gerund, "having saved Jud1:5")
 
  Present      
  Aorist     a) Kol3:8 svléknuvše;
 Žd3:4 postavivší;

Pozn. Některá slovesa se nehodí k určitým časům. Např. sloveso "házet" si nepředstavujeme jako probíhající událost. Máme ji spojenou spíše s jednorázovou, rychlou akcí. Podobně v řečtině se některá slovesa nevyskytují v aoristu a jiná se třeba nevyskytují v presentu.

Pozn. Present se také často používá k vyjádření budoucnosti (pod. jako v angličtině "I am going to.."). Viz 1Kor1:18, Zj2:7.
 Present budoucnosti je děj, který ačkoli ještě nenastal, rozvíjí se a odehrává v mysli pisatele, jakoby už probíhal. Událost je pro něj velmi blízká, neodvratitelná a nevyhnutelná. Jakoby někdo nastoupil do vlaku, který jede do určitého cíle. Ten, kdo jede v tom vlaku se tam nezbytně, neodvratně, nevyhnutelně blíží a zcela jistě tam i dorazí (..ti, kteří hynou.., ti, kteří spějí ke spasení..).

Pozn. Jestli se v textu jedná o děj jednorázový nebo opakovaný je třeba rozhodnout podle kontextu.
 Pokud se u hlavního slovesa přímo nachází slova jako "vždycky, vždy znovu a znovu, pokaždé, kdykoli, nikdy, mnohokrát" atd., pak je jasné, že jde o opakovanou událost.
 Pokud se tam nachází slova, která hlavní sloveso časově omezují, jako např. "nyní, až do.., " atd., pak se jedná o jednorázový děj.
 Některá slovesa jsou už svou vlastní povahou v aoristu jednorázová. Například slovo "zůstat" v aoristu může znamenat pouze jednorázový děj, protože význam opakovaného zůstávání je nesmyslný (leda by se nejednalo o zůstávání, ale o stěhování :) ).
 V ostatních případech je většinou možné si tato slova do textu domyslet a podle daného kontextu a konkrétních použitých sloves rozhodnout, které se tam nejlépe hodí.

Pozn.
Imperativ Aorist zpravidla označuje všeobecný příkaz nebo zákaz - tedy vždycky dělejte či nikdy nedělejte!
 ..znovu zabíjejte Kol3:5;
 ..vždycky to považujte za každou radost, bratři moji, kdykoli byste se dostali do různých zkoušek Jak1:2;
 ..aniž vydávejte údů svých za odění nepravosti Ř6:13;
 ..nesahej, neochutnávej, ani se nedotýkej Kol2:21;
 ..děti, chraňte se model 1Jan5:21;
Imperativ Presentu označuje příkaz či zákaz jako probíhající akt a zdůrazňuje spíše způsob nebo podmínky příkazu či zákazu.
 ..nepřisahejte ani při nebi, ani při zemi Jak5:12 (nezakazuje přísahání vůbec, ale říká, že by to nemělo být ani při nebi, ani při zemi);
 ..hněvejte se a nehřešte, ať slunce nezapadá nad vaším rozhněváním se Ef4:26 (nepřikazuje věřícím hněvat se, ale podává instrukce, jak se hněvat)

Pozn. Subjunctive se někdy používá k vyjádření příkazu, výzvě či napomenutí.
 ..ani při hlavě své nebudeš přísahat Mt5:36 (doslova "abys přísahal")
 ..abyste vždycky představovali svá těla jako oběť živou Ř12:1;
 ..ohledně tohoto hříchu neříkám, abyste prosili 1Jan5:16;
 ..ale ty když bys se modliti [chtěl], vejdi do pokojíka svého Mt6:6;

Pozn.
Někdy čas slovesa zcela změní jeho charakter. Například sloveso v aoristu se mění v konkrétní skutek či skutky.
 ..neboť i při mých okovech jste prokázali soucit a plenění vašeho majetku jste přijali s radostí Žd10:34 (slovo "mít soucit" se v aoristu mění na "prokázat soucit" a tak se z něj stává skutek a nikoli pouhý cit);
 ..neboť Bůh projevil světu lásku tím, že vydal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří nezahynul, ale měl věčný život (slovo "milovat" se v aoristu mění na "prokázat lásku" a tak se z něj stává skutek a nikoli pouhý cit)

Explanation / Vysvětlení

Present
Děj přítomný, průběhový nebo opakovaný action in the present, continuous or repeated házím (právě teď nebo opakovaně)
Future
Děj budoucí action in the future  budu házet, hodím
Imperfect
Děj minulý průběhový nebo opakovaný action in the past, continuous or repeated házel jsem, házíval jsem (po nějakou dobu nebo opakovaně)
Aorist
Děj dokonavý, jednorázový nebo opakovaný
single, completed action or series of single, completed actions hodil jsem, dohodil jsem, vyhodil jsem, vhodil jsem, zahodil jsem, odhodil jsem, přihodil jsem, pohodil jsem, prohodil jsem, rozhodil jsem.. (jednou nebo opakovaně)
Perfect
Děj ukončený v minulosti s důsledky trvajícími do přítomnosti.
action in the past which has a continuing result in present odhodil jsem to a už to nemám
vhodil jsem to a teď je to uvnitř
...
Pluperfect
V minulosti ukončený s důsledky trvajícími do nedávné minulosti
action in the past which had a continuing result in recent past
odhodil jsem a neměl jsem to (nevím, jestli to ještě mám)
vhodil jsem to a bylo to uvnitř (nevím, jestli to tam ještě je)

Legend:
present / přítomnost
continuous action (or continuing) / průběhový, probíhající děj
repeatead action / opakovaná událost
single, completed action (perfective aspect) / jednorázový, dokonavý, skončený děj
continuing results or consequences / přetrvávající důsledky

Aspect - slovesný vid
 

perfective single or completed action or event dokonavý odhodil jsem, (často) odhazuji, odhodím
imperfective
continuous or repeated action or event 
nedokonavý házel jsem, házíval jsem, háži, házívám, budu házet

Example: John was reading when I entered.
"was reading" - imperfective
"entered" - perfective

For more information on Aspect see:
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperfective_and_perfective#Imperfective_and_perfective

Některé další příklady / Further Examples

Slovo Spasení

Aorist

Eph 2:8 (CzeBKR)
(2:8) Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,

2Tim 1:9 (CzeBKR)
(1:9) Kterýž spasil nás, a povolal povoláním svatým, ne podle skutků našich, ale podle uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši před časy věků,

Titus 3:5 (CzeBKR)
(3:5) Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,

John 3:17 (CzeBKR)
(3:17) Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho.
 

Present

1Pet 3:21 (CzeBKR)
(3:21) K čemužto připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne [to] tělesné špíny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista.

1Cor 1:18 (CzeBKR)
(1:18) Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.

1Cor 15:1-2 (CzeBKR)
(15:1) Známoť vám pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,
(15:2) Skrze kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste nadarmo uvěřili.

2Cor 2:15 (CzeBKR)
(2:15) Neboť jsme Kristova vůně dobrá Bohu v těch, jenž k spasení přicházejí, i v těch, kteříž hynou,

 

Future

Matt 1:21 (CzeBKR)
(1:21) Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.

Matt 10:22 (CzeBKR)
(10:22) A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.

Mark 16:16 (CzeBKR)
(16:16) Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.

Rom 5:9 (CzeBKR)
(5:9) Čím tedy více nyní [již] ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu.

1Cor 3:15 (CzeBKR)
(3:15) Pakliť čí dílo shoří, [tenť] vezme škodu, ale sám spasen bude, avšak tak jako skrze oheň.

Participle Aorist

Jude 1:5 (CzeBKR)
(1:5) Protož vidělo mi se vám to připomenouti, kteříž jednou již o tom víte, že když Pán lid [svůj] z země Egyptské vysvobodil, potom ty, kteříž nevěřící byli, zatratil.
(doslova "osvobodiv". Tedy "poté, co osvobodil, ..")
 

Slovo pokřtít

Aorist

Rom 6:3 (CzeBKR)
(6:3) Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme?

1Cor 12:13 (CzeBKR)
(12:13) Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a všickni v jeden duch zapojeni jsme.